Bạn không được quyền cấm không cho người dùng này sửa đổi, vì lý do sau:

Chỉ những thành viên trong các nhóm Bảo quản viên, Hành chính viên, FANDOM Staff, Hỗ trợ viên Wikia, Spam Obliteration and Prevention, Wiki Managers, Content Team Members, Global Discussions Moderator mới được thực hiện thao tác này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.