FANDOM


Hộp thông tin cố định

Những hộp thông tin sau được tạo ra bằng bảng hoặc mã div, chúng nên được chuyển thành hộp thông tin lưu động có sự tương thích phù hợp với tất cả đọc giả.

"'Đang không biết làm thế nào để thực hiện? Hãy tìm sự hỗ trợ tại Trung tâm Cộng đồng.'"

Trang Tác vụ
Bản mẫu:Nguyen mini Chuyển đổi!
Bản mẫu:Maoyuu ex Chuyển đổi!
Bản mẫu:TRExample Chuyển đổi!
Bản mẫu:RokuShinIntro Xem dự thảo
Bản mẫu:Character Seikoku Chuyển đổi!
Bản mẫu:Character BP Chuyển đổi!
Bản mẫu:Sweecheader Chuyển đổi!
Bản mẫu:RokuShin Funfact Chuyển đổi!
Bản mẫu:RokuShin Detail Chuyển đổi!
Bản mẫu:Portal Chuyển đổi!
Bản mẫu:Infobox Character Chuyển đổi!
Bản mẫu:Gioithieu Chuyển đổi!
Bản mẫu:Book Chuyển đổi!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.