FANDOM


Thống kê trang
Số trang nội dung11.654
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
196.350
Số tập tin đã tải lên26.831
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Sonako Light Novel Wiki được thành lập347.420
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,77
Thống kê thành viên
Số thành viên đã đăng ký27.220.475
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
-1
Bot (danh sách thành viên)1
Bảo quản viên (danh sách thành viên)7
rollback (danh sách thành viên)0
Hành chính viên (danh sách thành viên)1
Content Moderators (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên tán gẫu (danh sách thành viên)1
editor (danh sách thành viên)1

Cơ sở dữ liệu

Kho cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng như là một dự phòng cá nhân (FANDOM riêng biệt sao lưu của tất cả wiki sản xuất tự động) hoặc cho các chương trình bảo trì.
Số trang nội dung
(Phiên bản này thường là tốt nhất để sử dụng bot)
  2020-09-03 15:50:37
Trang hiện tại và lịch sử
(Cảnh báo: tập tin này có thể rất lớn)
  2020-09-03 15:50:37
Xin vui lòng xem để biết thêm chi tiết

More info

Special:Insights has more detailed info about various aspects of this community.

See also:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.