FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:45, ngày 14 tháng 9 năm 2017Ngubathong (tường | đóng góp)‎ . . (19.214 byte) (+19.214)‎ . . (Created page with " <big><big><center>'''1-12 Thứ muốn tỏ bày ①'''</center></big></big>    Có vẻ hơi nhanh, nhưng đã tới mùa thu và tôi cũng tám tuổi rồi. ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.