Chương Người dịch Ngày
Tập 1
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 22/12/2014
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 24/12/2014
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 27/12/2014
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 31/12/2014
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 3/1/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 6/1/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 19/1/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 26/1/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 21/2/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 11/3/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 11/3/2015
Tập 2
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 23/3/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Homura-chan 24/3/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya Tenshi 25/3/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 1/4/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya Tenshi 7/4/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya Tenshi 16/4/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 6/5/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya Tenshi 9/6/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya Tenshi 23/7/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya Tenshi 24/7/2015
Tập 3
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 10/8/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 17/8/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 24/8/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 1/10/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 1/10/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 1/10/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 31/10/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 31/10/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 31/10/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 4/10/2015
Tập 4
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 29/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 30/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 30/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 30/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 30/11/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 02/12/2015
Tập 5
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 05/12/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 09/12/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 09/12/2015
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 04/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes + Khac Linh 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 03/01/2016
Tập 6
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 03/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 07/01/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Khac Linh 05/2/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 05/2/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 05/2/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 05/2/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 05/2/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 05/2/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 05/2/2016
Tập 7
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikkigaya Tenshi 31/3/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 01/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hitsugihime 04/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 31/3/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 04/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Siver Eyes 17/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 19/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 21/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills 22/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Khac Linh 24/4/2016
Tập 8
Bản mẫu:ArifuretaLink KhacLinh 30/4/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink KhacLinh 4/5/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi 20/5/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi 21/6/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink KhacLinh 22/6/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi
Bản mẫu:ArifuretaLink Skaills
Tập 9
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 11/5/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 28/5/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 9/6/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 17/7/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 30/7/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 31/7/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes 3/9/2016
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes
Bản mẫu:ArifuretaLink Silver Eyes
Bản mẫu:ArifuretaLink Hikigaya TenShi
Tập 10
Bản mẫu:ArifuretaLink Sagimiya Riel 1/6/2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.