Thông tin cập nhật
 • 10 tháng 12 2015
 • Cập nhật Tập 5 chương 2
 • 23 tháng 11 2015!!!
 • Cập nhật nhật video quảng bá - Update minh họa vol 9
 • 04 tháng 11 2015:
 • Cập nhật Tập 1 Chương 3
 • Chỉnh sửa lại toàn bộ giao diện
 • 23 tháng 02 2014:
 • Cập nhật Tập 1 Mở đầu.

DANH SÁCH VIDEO


DANH SÁCH CÁC TẬP CHƯA CÓ NỘI DUNG

Tập 2
Saekano (2).jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Tập 3
Saekano (3).jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Tập 4
Saekano (4).jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Tập 6
Saekano (6).jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Tập 7
Saekano (7).jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Tập 8
https://farm1.staticflickr.com/770/22673890227_6437ecbf1b_n.jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Tập 9
https://farm6.staticflickr.com/5724/22610273824_70586c5a8d_n.jpg
 • Minh họa
 • Mở đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.