Theo dõi & Thanh chuyển trang

Trên đây là navbox kiểu mẫu, sẽ không luôn xuất hiện như vậy trong project của bạn.

Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)

Giới thiệu

Đây là template tạo Navbox 2.0 cho các project trên Sonako.

Cách sử dụng

Chỉ cần chèn đoạn code sau vào cuối mỗi trang chương truyện của project:

<noinclude>
{{Auto Nav}}
</noinclude>

Lưu ý

Để Navbox xuất hiện được và đúng, hãy đảm bảo rằng trong trang Module:PrefixData có một dòng theo cú pháp sau:

["Prefix cho project của bạn"]= "Tên trang module link cho project của bạn",

Và trang module link cho project được cập nhật đầy đủ.

Hướng dẫn thêm

Cách tạo trang module link cho project của bạn

Cách để cập nhật trang module link của project

Cách để tùy biến giao diện navbox này (tạo riêng một navbox cho project của bạn)


Visit Template:Auto Nav/doc to edit this text! (How does this work?)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.