Template documentation (for the above template, sometimes hidden or invisible)

Cách sử dụng

Tiêu bản này dùng để tô màu một đoạn ký tự theo ý muốn. Ba tham số của tiêu bản đều bắt buộc:

  • Tham số thứ nhất: Màu chữ. Bằng tiếng Anh hoặc số Hex. Xem thêm tại Danh sách màu.
  • Tham số thứ hai: Đoạn ký tự cần tô màu.
  • Tham số thứ ba: Văn bản

{{Fontcolor|<text color>|<background color>|<text>}}

Ví dụ

Gõ: {{Fontcolor|red|lightgreen|Hoa hồng đỏ}}

Sẽ ra là: Hoa hồng đỏ

Gõ: {{Fontcolor|#007FFF|Bầu trời xanh}}

Sẽ ra là: Bầu trời xanh

Gõ: {{Fontcolor|white|black|trắng với nền màu đen}}

Sẽ ra là: trắng với nền màu đen

Gõ {{Fontcolor||yellow|mặc định văn bản trong nền màu vàng}}

Sẽ ra là mặc định văn bản trong nền màu vàng


Visit Template:Fontcolor/doc to edit this text! (How does this work?)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.