FANDOM


Mô tả
Để sử dụng bản mẫu này, sử dụng mẫu code sau: {{quote|text=}} với phần chữ cần trích dẫn lại được thêm sau dấu bằng và trước cặp dấu đóng ngoặc kép.
Cách sử dụng
{{quote|text=đoạn trích dẫn|author=người nói|source=nguồn lời trích|nghiêng=có hay không}} ở bất kì đâu.
Ví dụ
{{quote|text=Lorem ipsum}} sẽ được là...
Lorem ipsum


{{quote|text=Lorem ipsum|author=Julius Caesar}} sẽ được là...
Lorem ipsum
~ Julius Caesar


{{quote|text=Lorem ipsum|author=Julius Caesar|source=Rome}} sẽ được là...
Lorem ipsum
~ Julius Caesar tại Rome
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.