FANDOM

DsCrystalEyes

  • Tôi sống tại Hanoi, Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 12 19
  • Tôi là Male