FANDOM

Hùng Nguyễn Tấn

biệt danh Nguyễn Tấn Hùng

  • Tôi sống tại Đà Nẵng
  • Tôi sinh ngày tháng 8 10
  • Nghề nghiệp của tôi là SInh viên
  • Tôi là Nam