Sử dụng thành phẩm tự đợt farm trước, các nông dân chúng ta sẽ bắt đầu đợt hai này với toai mới, đỡ mệt hơn.

Danh sách link

Vì lần trước đã sắp xếp link nhiều project rồi nên chúng ta đã có sẵn các template Link Parser. Chỉ cần copy phần đã sắp xếp, chẳng hạn phần này:

			|-2 = [[Kazuma Crossover Full text|Kazuma Crossover]]
			|-1 = [[A Simple Survey - Vol 1 Full text|Tập 1]]
			|1 = [[A Simple Survey:Tập 1 Illustrations|Illustrations]]
			|2 = [[A Simple Survey:Tập 1 Lời Mở Đầu|Lời Mở Đầu]]
			|3 = [[A Simple Survey:Tập 1 File01|Chương 1]]
			|4 = [[A Simple Survey:Tập 1 File02|Chương 2]]
			|5 = [[A Simple Survey:Tập 1 File03|Chương 3]]
			|6 = [[A Simple Survey:Tập 1 File04|Chương 4]]
			|7 = [[A Simple Survey:Tập 1 File05|Chương 5]]
			|8 = [[A Simple Survey:Tập 1 File06|Chương 6]]
			|9 = [[A Simple Survey:Tập 1 File07|Chương 7]]
			|10 = [[A Simple Survey:Tập 1 File08|Chương 8]]
			|11 = [[A Simple Survey:Tập 1 File09|Chương 9]]
			|12 = [[A Simple Survey:Tập 1 File10|Chương 10]]
			|13 = [[A Simple Survey:Tập 1 File11|Chương 11]]
			|14 = [[A Simple Survey:Tập 1 File12|Chương 12]]
			|15 = [[A Simple Survey:Tập 1 Intermission|Intermission]]
			|16 = [[A Simple Survey:Tập 1 File13|Chương 13]]
			|17 = [[A Simple Survey:Tập 1 File14|Chương 14]]
			|18 = [[A Simple Survey:Tập 1 File15|Chương 15]]
			|19 = [[A Simple Survey:Tập 1 File16|Chương 16]]
			|20 = [[A Simple Survey:Tập 1 File17|Chương 17]]
			|21 = [[A Simple Survey:Tập 1 File18|Chương 18]]
			|22 = [[A Simple Survey:Tập 1 File19|Chương 19]]
			|23 = [[A Simple Survey:Tập 1 File20|Chương 20]]
			|24 = [[A Simple Survey:Tập 1 File21|Chương 21]]
			|25 = [[A Simple Survey:Tập 1 File22|Chương 22]]
			|26 = [[A Simple Survey:Tập 1 File23|Chương 23]]
			|27 = [[A Simple Survey:Tập 1 File24|Chương 24]]
			|28 = [[A Simple Survey:Tập 1 After|Sau khi kết thúc bài khảo sát]]
			|29 = [[A Simple Survey:Tập 1 Intro|Giới thiệu các ứng viên]]
			|30 = [[A Simple Survey:Tập 1 End1|Trường hợp của Harumi]]
			|31 = [[A Simple Survey:Tập 1 End2|Trường hợp của Hotaru]]
			|32 = [[A Simple Survey:Tập 1 End3|Trường hợp của Kozue]]
			|33 = [[A Simple Survey:Tập 1 End4|Trường hợp của Aisu]]
			|34 = [[A Simple Survey:Tập 1 Afterword|Lời bạt]]

Dùng word hoặc text editor để bỏ hết râu ria đi, chỉ giữ phần đường link phía trước. Đồng thời, nhớ sắp lại các link full text theo thứ tự tăng dần. Ta sẽ được thế này:

A Simple Survey - Vol 1 Full text
A Simple Survey - Vol 2 Full text
A Simple Survey
A Simple Survey:Tập 1 Illustrations
A Simple Survey:Tập 1 Lời Mở Đầu
A Simple Survey:Tập 1 File01
A Simple Survey:Tập 1 File02
A Simple Survey:Tập 1 File03
A Simple Survey:Tập 1 File04
A Simple Survey:Tập 1 File05
A Simple Survey:Tập 1 File06
A Simple Survey:Tập 1 File07
A Simple Survey:Tập 1 File08
A Simple Survey:Tập 1 File09
A Simple Survey:Tập 1 File10
A Simple Survey:Tập 1 File11
A Simple Survey:Tập 1 File12
A Simple Survey:Tập 1 Intermission
A Simple Survey:Tập 1 File13
A Simple Survey:Tập 1 File14
A Simple Survey:Tập 1 File15
A Simple Survey:Tập 1 File16
A Simple Survey:Tập 1 File17
A Simple Survey:Tập 1 File18
A Simple Survey:Tập 1 File19
A Simple Survey:Tập 1 File20
A Simple Survey:Tập 1 File21
A Simple Survey:Tập 1 File22
A Simple Survey:Tập 1 File23
A Simple Survey:Tập 1 File24
A Simple Survey:Tập 1 After
A Simple Survey:Tập 1 Intro
A Simple Survey:Tập 1 End1
A Simple Survey:Tập 1 End2
A Simple Survey:Tập 1 End3
A Simple Survey:Tập 1 End4
A Simple Survey:Tập 1 Afterword

Lưu lại dưới dạng UTF-8, nhớ chừa trống dòng đầu, rồi đút file vào tool để tạo source code của Module Link.

Tạo source code cho Module Link của project trên Sonako

Sau khi tool xuất ra file text, mọi người kiểm tra và tạo trang Module Link như trong tut này

Chỉnh sửa Navbox cũ đã tạo

Nếu đã có bản cũ

Hãy mở lại Template Navbox 1.0 mà toai cũ đã tạo trước đây. Xóa hết phần code cũ, chừa phần trong <noinclude> lại. Bên trên, hãy copy paste đoạn code sau:

{{#invoke:SuperNav
|makeNav
|pageName = {{FULLPAGENAME}}
|src = Tên trang Module Link bạn vừa tạo, nhớ kèm cả chữ Module:
}}

Lưu ý: chú ý chữ hoa, chữ thường.

Nếu chưa có bản 1.0

Hãy vào trang Module:PrefixData, thêm trước dòng cuối một dòng theo cú pháp như sau (nếu thấy trong đó chưa có):

["prefix_của_project"] = "Tên_trang_Module_Link_vừa_tạo",

Rồi sau đó chèn vào cuối mỗi trang truyện 3 dòng sau:

<noinclude>
{{Auto Nav}}
</noinclude>

Tùy chỉnh giao diện Navbox

Tut đây

Nếu trong navbox chia theo arc, thì các bạn chịu khó nhìn qua ví dụ sẽ dễ hiểu các tạo arc trong Module Link hơn:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.