Hướng dẫn sử dụng Link Module Generator và tạo Module Link trên SNK

Link Module Generator (LMG) là tool được viết ra để hỗ trợ tạo source code cho các trang Module có nhiệm vụ cung cấp danh sách trang truyện của một project cho Navbox 2.0 tương ứng.

Link download (kèm HDSD): https://sourceforge.net/projects/link-module-generator/files/?source=navbar hoặc https://github.com/perfectstrong/Links-Data-Generator/releases/tag/v0.1

Sắp xếp danh sách link

Bước này cơ bản giống bước 1 và 1.5 của bài HDSD Navigator Generator (tại đây). Duy chỉ khác một điểm ở khâu kiểm tra: đó là danh sách các link toàn văn được xếp theo thứ tự tăng dần từ trên xuống.

Tạo Module Link

Để thuận tiện, giả sử chúng ta cần tạo Module Link cho project có tên là Xịp đỏ chứng tỏ đàn ông, và đây cũng (nên) là tên trang chủ project chúng ta.

Hãy cùng nhìn xuống khung Tạo Module Link.

Có một bảng gồm hai cột: FileMainpage. Cột File sẽ chứa đường dẫn tới file danh sách link (đã được sắp xếp và kiểm tra), cột Mainpage sẽ chứa tên trang chủ project tương ứng.

Bên phải là các nút:

 • Chọn File: Không khác gì nút Chọn File của phần Sắp xếp link.
 • Thêm dòng: Dùng để thêm một dòng mới vào bảng bên trái. Sử dụng để nhập tay.
 • Tạo Module Link: Nút khởi động tool. Một cờ líc, nhiều người vui.

Các bạn có thể nhập tay đường dẫn tới file Xịp đỏ chứng tỏ đàn ông Sorted.txt và bên phần mainpage, hãy nhập (lần nữa), Xịp đỏ chứng tỏ đàn ông.

Một số lưu ý:

 • Dòng nào để trống một trong hai ô thì tool sẽ không thực hiện đối với project trong đó.
 • Khi nhập tay vào, nhập xong nên enter để lưu dữ liệu vào bảng.

Bảng trắng to đùng bên phải sẽ thông báo kết quả tới nhà nhà, tuy cũng có thể có tin buồn (cho người dùng và nhà sản xuất).

Kiểm tra Module Link sau khi xuất

File mới sẽ có tên là Xịp đỏ chứng tỏ đàn ông Module Link và nằm ngay cạnh tool. Mở file ra ta cùng kiểm tra theo các tiêu chí sau:

 • Bên trong file sẽ source code, có dạng như sau:
return {
	-- The stucture of arcs			Dùng để kiến thiết arc, sẽ nói rõ hơn ở phía dưới
	…
	--Fulltexts				Dưới đây là tổng hợp các link toàn văn
	{fullname = "Xịp đỏ Tập 1",		-- Link tới toàn văn tập 1
	shortname = "Tập 1",			-- Tên rút gọn trên globalNav của Navbox
	longname = "Tập 1",			-- Tên dài trên localNav của Navbox
	id = 1},				-- Mã số link toàn tập, để kết nối với các chương trong cùng tập
	…
	--Mainpage
	{fullname = "Xịp đỏ chứng tỏ đàn ông",	-- Link tới trang chủ project
	mainpage = true},
	--Chapters				Dưới đây là tổng hợp các link chương, sắp theo thứ tự tăng dần
	{fullname = "Xịp đỏ Tập 1 Chương 1",	-- Link tới chương 1 tập 1
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 1 Chương 1",
	childOf = 1},				-- Chú ý cái này, dòng này để thông báo chương truyện này thuộc về toàn văn tập 1 (id = 1).
	…
}
 • Một số thuộc tính sẽ bị để trống hoặc nguyên si fullname, do chương trình không nhận diện được. Bạn có thể tùy ý sửa đổi cho phù hợp nhu cầu, nhưng nên đảm bảo tính liên kết giữa childOfid. Cũng nên chú ý thứ tự như ý muốn chưa.

Tạo Module Link trên Sonako

Với Project Xịp đỏ của chúng ta, hãy làm như sau:

 1. Nhập đường link http://sonako.fandom.com/wiki/Module:Xịp_đỏ_chứng_tỏ_đàn_ông_Link
 2. Bạn sẽ được báo là trang này chưa có (còn nếu có thì nên kiểm tra hàng cũ có còn đủ thỏa mãn không). Hãy click vào Create/Tạo trang.
 3. Trong source editor, paste phần code trong file Xịp đỏ chứng tỏ đàn ông Module Link.txt vào.
 4. Bấm Publish/Đăng.
 5. Ez.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.