FANDOM

QDuyPFIEV

  • Tôi sống tại Đà Nẵng - Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 7 11