FANDOM

Superbanga

biệt danh Long

  • Tôi sống tại Hanoi
  • Tôi sinh ngày tháng 12 1
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Male