FANDOM

ZZSanZz

biệt danh San

  • Tôi sống tại Earth (of course)
  • Tôi sinh ngày tháng 12 29
  • Tôi là Male