(Created page with "<span style="font-family:'BlackChancery';font-size:30px;font-weight:normal;line-height:34px;">Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 5 - Valvrare Team[[File:Sdddddddddddd...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
<span style="font-family:'BlackChancery';font-size:30px;font-weight:normal;line-height:34px;">Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 5 - Valvrare Team[[File:Sdddddddddddddd.png|thumb]]
+
Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o! Tập 5 - Valvrare Team[[File:Sdddddddddddddd.png|thumb]]
</span>
 
   
<span style="font-family:'BlackChancery';font-size:30px;font-weight:normal;line-height:34px;">Mở đầu : </span><span style="font-size:30px;line-height:34px;">http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB%9F_%C4%90%E1%BA%A7u</span>
+
Mở đầu : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB%9F_%C4%90%E1%BA%A7u
   
<span style="font-size:30px;line-height:34px;">Chương 1 : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_1</span>
+
Chương 1 : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_1
   
<span style="font-size:30px;line-height:34px;">Chương 2 : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_2</span>
+
Chương 2 : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_2
   
<span style="font-size:30px;line-height:34px;">Chương 3 : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_3</span>
+
Chương 3 : http://sonako.wikia.com/wiki/Kono_Subarashii_Sekai_Ni_Shukufuku_o!_T%E1%BA%ADp_5_Ch%C6%B0%C6%A1ng_3
   
 
Main nhà ta đã được ra mắt cha mẹ vợ :v 
 
 
<span style="font-size:30px;line-height:34px;">Main nhà ta đã được ra mắt cha mẹ vợ :v </span>
 

Bản hiện tại lúc 06:19, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.