FANDOM


(Created page with "<div class="quote">Dai ca superman wrote:<br />  Nếu có gì không vừa lòng hay muốn thay đổi gì thì cứ báo lại cho mềnh, mềnh sẽ thay cho {{=|dau an...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
  +
 
<div class="quote">Dai ca superman wrote:<br /> 
 
<div class="quote">Dai ca superman wrote:<br /> 
   
 
Nếu có gì không vừa lòng hay muốn thay đổi gì thì cứ báo lại cho mềnh, mềnh sẽ thay cho {{=|dau an}}
 
Nếu có gì không vừa lòng hay muốn thay đổi gì thì cứ báo lại cho mềnh, mềnh sẽ thay cho {{=|dau an}}
 
</div>
 
</div>
sịp đổi màu nick mình thành blueviolet dx ko
+
sịp đổi màu nick mình thành blueviolet hay purple dx ko

Bản hiện tại lúc 04:36, ngày 4 tháng 9 năm 2018

Dai ca superman wrote:
 

Nếu có gì không vừa lòng hay muốn thay đổi gì thì cứ báo lại cho mềnh, mềnh sẽ thay cho Dau_an2.png

sịp đổi màu nick mình thành blueviolet hay purple dx ko

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.