Sonako Light Novel

Sửa đổi

Leviathan of the Covenant

1
  • Chú ý: bạn đang sửa một phiên bản cũ. Nếu bạn lưu, các sửa đổi trên các phiên bản mới hơn sẽ bị mất.
  Đang tải biên tập
  • Teaser
  • Leviathan of the Covenant
  • Action
  • Comedy
  • Fantasy
  • Ecchi
  • Harem
  • Romance
  • Seinen