FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Ihsara Ihsara đã tạo ra luồng này 15:48, ngày 19 tháng 5 năm 2016
# 2 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 23:27, ngày 19 tháng 5 năm 2016
# 3 Ihsara Ihsara đã để lại hồi âm 12:14, ngày 20 tháng 5 năm 2016
# 4 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 15:03, ngày 20 tháng 5 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.