FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Akashiri Akashiri đã tạo ra luồng này 02:23, ngày 30 tháng 6 năm 2016
# 2 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 06:42, ngày 1 tháng 7 năm 2016
Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã sửa đổi #2 tin nhắn của Kagamine Rukato (khác) 06:56, ngày 1 tháng 7 năm 2016
Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã sửa đổi #2 tin nhắn của Kagamine Rukato (khác) 06:56, ngày 1 tháng 7 năm 2016
# 3 Akashiri Akashiri đã để lại hồi âm 07:28, ngày 4 tháng 7 năm 2016
# 4 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 08:21, ngày 4 tháng 7 năm 2016
# 5 Akashiri Akashiri đã để lại hồi âm 14:55, ngày 4 tháng 7 năm 2016
# 6 Akashiri Akashiri đã để lại hồi âm 18:11, ngày 5 tháng 7 năm 2016
# 7 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 03:00, ngày 6 tháng 7 năm 2016
# 8 Akashiri Akashiri đã để lại hồi âm 05:09, ngày 6 tháng 7 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.