FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Việt Long Việt Long đã tạo ra luồng này 07:51, ngày 13 tháng 7 năm 2016
# 2 Việt Long Việt Long đã để lại hồi âm 07:58, ngày 13 tháng 7 năm 2016
# 3 Silver Eyes Silver Eyes đã để lại hồi âm 08:06, ngày 13 tháng 7 năm 2016
# 4 Việt Long Việt Long đã để lại hồi âm 08:07, ngày 13 tháng 7 năm 2016
# 5 Silver Eyes Silver Eyes đã để lại hồi âm 08:14, ngày 13 tháng 7 năm 2016
# 6 Việt Long Việt Long đã để lại hồi âm 08:17, ngày 13 tháng 7 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.