FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 113.23.28.64 đã tạo ra luồng này 14:11, ngày 20 tháng 7 năm 2016
# 2 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 13:45, ngày 1 tháng 8 năm 2016
# 3 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 115.78.125.32 đã để lại hồi âm 09:55, ngày 7 tháng 9 năm 2016
# 4 Dai ca superman Dai ca superman đã để lại hồi âm 15:48, ngày 7 tháng 9 năm 2016
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.