FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Medassin Medassin đã tạo ra luồng này 02:35, ngày 20 tháng 12 năm 2016
Medassin Medassin đã sửa đổi #1 tin nhắn của Medassin (khác) 02:36, ngày 20 tháng 12 năm 2016
 Topic changed
Medassin Medassin đã sửa đổi #1 tin nhắn của Medassin (khác) 02:41, ngày 20 tháng 12 năm 2016
# 2 Koitabi Koitabi đã để lại hồi âm 08:49, ngày 20 tháng 12 năm 2016
# 3 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 16:38, ngày 20 tháng 12 năm 2016
# 4 Koitabi Koitabi đã để lại hồi âm 12:44, ngày 21 tháng 12 năm 2016
# 5 KENJI LORD KENJI LORD đã để lại hồi âm 14:47, ngày 21 tháng 12 năm 2016
# 6 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 14:54, ngày 21 tháng 12 năm 2016
# 7 Koitabi Koitabi đã để lại hồi âm 00:22, ngày 22 tháng 12 năm 2016
# 8 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 06:04, ngày 22 tháng 12 năm 2016
# 9 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:21, ngày 22 tháng 12 năm 2016
# 10 KENJI LORD KENJI LORD đã để lại hồi âm 14:34, ngày 22 tháng 12 năm 2016
# 11 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:00, ngày 23 tháng 12 năm 2016
# 12 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 115.78.126.91 đã để lại hồi âm 13:19, ngày 23 tháng 12 năm 2016
# 13 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 14:14, ngày 23 tháng 12 năm 2016
# 14 Nhthuy Nhthuy đã để lại hồi âm 02:17, ngày 24 tháng 12 năm 2016
# 15 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 09:32, ngày 24 tháng 12 năm 2016
# 16 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 07:14, ngày 25 tháng 12 năm 2016
# 17 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:39, ngày 25 tháng 12 năm 2016
# 18 KENJI LORD KENJI LORD đã để lại hồi âm 14:38, ngày 26 tháng 12 năm 2016
# 19 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 16:34, ngày 26 tháng 12 năm 2016
# 20 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 42.117.114.246 đã để lại hồi âm 17:20, ngày 26 tháng 12 năm 2016
# 21 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:40, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 22 Mahou19971 Mahou19971 đã để lại hồi âm 03:47, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 23 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 05:29, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 24 Shinamat Shinamat đã để lại hồi âm 11:41, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 25 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 14.175.45.31 đã để lại hồi âm 12:58, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 26 Mazuku93 Mazuku93 đã để lại hồi âm 13:14, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 27 KENJI LORD KENJI LORD đã để lại hồi âm 14:02, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 28 Mazuku93 Mazuku93 đã để lại hồi âm 15:25, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 29 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 16:32, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 30 Mahou19971 Mahou19971 đã để lại hồi âm 17:42, ngày 27 tháng 12 năm 2016
# 31 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 115.76.242.24 đã để lại hồi âm 03:40, ngày 28 tháng 12 năm 2016
# 32 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:49, ngày 28 tháng 12 năm 2016
# 33 Anhtuan310 Anhtuan310 đã để lại hồi âm 04:31, ngày 28 tháng 12 năm 2016
# 34 Nhthuy Nhthuy đã để lại hồi âm 13:53, ngày 28 tháng 12 năm 2016
# 35 Koitabi Koitabi đã để lại hồi âm 11:02, ngày 30 tháng 12 năm 2016
# 36 Không xác định Không xác định đã để lại hồi âm 12:27, ngày 30 tháng 12 năm 2016
# 37 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 16:15, ngày 30 tháng 12 năm 2016
# 38 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:06, ngày 31 tháng 12 năm 2016
# 39 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 171.225.249.45 đã để lại hồi âm 22:59, ngày 31 tháng 12 năm 2016
# 40 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:47, ngày 1 tháng 1 năm 2017
# 41 KENJI LORD KENJI LORD đã để lại hồi âm 07:00, ngày 1 tháng 1 năm 2017
# 42 MrLeoDuy MrLeoDuy đã để lại hồi âm 09:56, ngày 1 tháng 1 năm 2017
# 43 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 10:32, ngày 1 tháng 1 năm 2017
# 44 KENJI LORD KENJI LORD đã để lại hồi âm 14:18, ngày 1 tháng 1 năm 2017
# 45 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 113.174.139.80 đã để lại hồi âm 20:52, ngày 2 tháng 1 năm 2017
# 46 Koitabi Koitabi đã để lại hồi âm 23:56, ngày 2 tháng 1 năm 2017
# 47 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 03:04, ngày 3 tháng 1 năm 2017
Medassin Medassin đã sửa đổi #47 tin nhắn của Medassin (khác) 03:04, ngày 3 tháng 1 năm 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.