FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Shauran Shauran đã tạo ra luồng này 14:01, ngày 16 tháng 7 năm 2017
# 2 Một người dùng FANDOM Một người dùng FANDOM 27.76.174.140 đã để lại hồi âm 14:24, ngày 16 tháng 7 năm 2017
# 3 Shauran Shauran đã để lại hồi âm 11:12, ngày 19 tháng 7 năm 2017
# 4 Golden Eggon Golden Eggon đã để lại hồi âm 16:01, ngày 27 tháng 7 năm 2017
# 5 Shauran Shauran đã để lại hồi âm 16:06, ngày 27 tháng 7 năm 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.