FANDOM


  • ImoImo 1


  Prologue: 246
  Chapter 1: 13450

  Ichiban 1: 56859 - 3099 (trừ Mở đầu của Khoa huynh đài)
  Ichiban 2: 52679
  Ichiban 5: 2476 (Chương 5)

  Tổng: 122.611

  và 1 (vài) em teaser nhưng chưa lên chính thức

  03/05/19

    Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.