FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Hako-chan Hako-chan đã tạo ra luồng này 01:12, ngày 25 tháng 8 năm 2019
# 2 You got Fio You got Fio đã để lại hồi âm 07:23, ngày 25 tháng 8 năm 2019
# 3 Neo.1234 Neo.1234 đã để lại hồi âm 14:19, ngày 26 tháng 8 năm 2019
# 4 Hako-chan Hako-chan đã để lại hồi âm 16:07, ngày 26 tháng 8 năm 2019
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.