FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Ancu87 Ancu87 đã tạo ra luồng này 13:25, ngày 27 tháng 6 năm 2020
You got Fio You got Fio đã dời bỏ luồng này 14:07, ngày 27 tháng 6 năm 2020
 Không tạo nhiều luồng với nội dung giống nhau nhé!
You got Fio You got Fio đã khôi phục luồng này 14:07, ngày 27 tháng 6 năm 2020
You got Fio You got Fio đã đóng luồng này 14:08, ngày 27 tháng 6 năm 2020
 Không tạo nhiều luồng với nội dung giống nhau nhé!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.