FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã tạo ra luồng này 08:47, ngày 15 tháng 7 năm 2014
# 2 XDarKraDx XDarKraDx đã để lại hồi âm 03:02, ngày 16 tháng 7 năm 2014
# 3 Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã để lại hồi âm 04:17, ngày 16 tháng 7 năm 2014
Kagamine Rukato Kagamine Rukato đã sửa đổi #3 tin nhắn của Kagamine Rukato (khác) 04:18, ngày 16 tháng 7 năm 2014
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.