FANDOM


 • You got Fio
  You got Fio đã đóng luồng này bởi vì:
  Xem post thứ #17 để biết lý do đóng Thớt
  22:14, ngày 2 tháng 7 năm 2020

  Đây là bộ Emoticon do các thành viên trên Sonako wikia xây dựng: Solarius, Kuno, Maththunder, Tran Duc Anh, Dai ca superman, Homura.

  Sẽ tiếp tục update bổ sung

  Sử dụng bằng cách copy/paste code được đặt bên cạnh emo muốn dùng vô phần soạn thảo văn bản của wikia là được.

  Thêm 1 số code emo khác từ Voz Gach.png

  Adore.png {{=|adore}}After_boom.png {{=|bum}}Ah.png {{=|ah}}Amazed.png {{=|amazed}}
  Canny.png {{=|bucboi}}Bad_smelly.png {{=|bocmui}}Baffle.png {{=|baffle}}Beat_plaster.png {{=|an hanh}}
  AXana-WC-red.png {{=|axana}}Beat_shot.png {{=|an dan}}Beated.png {{=|an don}}Beat_brick.gif {{=|angach}}
  Beauty.png {{=|beauty}}Big_smile.png {{=|cuoito}}Boss.png {{=|boss}}Byebye.png {{=|byebye}}
  Canny.png {{=|bucboi}}Choler.png {{=|matdo}}Cold.png {{=|cold}}Sweat.png {{=|mohoi2}}
  Sweet_kiss.png {{=|hon}}Tire.png {{=|tire}}Too_sad.png {{=|daukho}}Waaaht.png {{=|aaa}}
  What.png {{=|what}}Surrender.png {{=|dauhang}}Burn_joss_stick.gif {{=|cung}}Misdoubt.png {{=|thesao}}
  Nosebleed.png {{=|maumui}}Oh.png {{=|oh}}Ops.png {{=|ops}}Confuse.png {{=|nghingo}}
  Spiderman.png {{=|spider}}Cool.png {{=|yeah}}Cry.png {{=|khoc2}}Doubt.png {{=|dechtin}}
  Dribble.png {{=|chaydai}}Embarrassed.png {{=|xauho}}Emule1.png {{=|donkey}}Extreme_sexy_girl.png {{=|gaingon}}
  Feel_good.png {{=|feel}}Go.png {{=|go}}Haha.png {{=|hahaha}}Powering_turn_off.png {{=|hopso}}
  Pudency.png {{=|cute2}}Rap.png {{=|rap}}Sexy_girl.png {{=|gaingon2}}Shame.png {{=|shame}}
  Still_dreaming.png {{=|ngumo}}Sure.png {{=|sure}}Gach.png {{=|gach}}

  Update thêm 1 số code emo voz "bựa" khác nữa Double_brick.png

  Wtf.png {{=|wtf2}}Whats_that_trick.png {{=|wtf3}}What_the_heck.png {{=|wth}}Vote_ban.png {{=|voteban}}
  Surrender_sexygirl.png {{=|dauhang2}}Big_smile_surender.png {{=|dauhang3}}Surrender_sexy_girl_byebye.png {{=|dauhang4}}Dauhang.png {{=|dauhang5}}
  Sad_smile.png {{=|cuoimeu}}Ops_confident.png {{=|ops2}}One_punch.png {{=|xikhoi}}Ahihihihi.png {{=|xikhoi2}}
  Oh_beauty.png {{=|ohbeauty}}Nooo.png {{=|nooo}}Moaaa.png {{=|moaaa}}Look_down_haha.png {{=|ahha}}
  Look_down_confuse.png {{=|ahha2}}Jummy_girl.png {{=|yummy}}Hey_hey.png {{=|heyhey}}Haha_angry.png {{=|khakha}}
  Growing_horn.png {{=|camsung}}Fap_fap.png {{=|fapfap}}Fap_dreaming.png {{=|fapfap2}}Doubt_kiss.png {{=|hon2}}
  Adore_sweet_kiss.png {{=|hon3}}Amazed_sweet_kiss.png {{=|hon4}}Double_brick.png {{=|2gach}}Hihihi.png {{=|hihihi}}
  Confident_boss.png {{=|boss2}}Boss3.png {{=|boss3}}Bosskiss.png {{=|bosskiss}}Moe.png {{=|moe}}
  Byebye_smile.png {{=|byebye2}}Byebye_big_smile.png {{=|byebye3}}Nazi.png {{=|nazi}}

  Update thêm 1 số code emo voz hường phấn Dau_an2.png


  Bao_hanh2.png {{=|an don2}}Beauty2.png {{=|beauty2}}Boss2.png {{=|boss4}}Buc_tuc2.png {{=|bucboi2}}
  Buon2.png {{=|buon2}}Chay_dai2.png {{=|chaydai2}}Chay_mau2.png {{=|maumui2}}Cuoi2.png {{=|cuoi2}}
  Cuoi_khay2.png {{=|cuoikhay}}Dau_an2.png {{=|dau an}}De_thuong2.png {{=|cute3}}Haha2.png {{=|haha2}}
  Kieu_ky2.png {{=|kieuky}}Kieu2.png {{=|kieuky2}}Kiss2.png {{=|kiss2}}Kotex2.png {{=|kotex}}
  Matrix2.png {{=|matrix}}Mau_mui2.png {{=|gaingon3}}Mickey.png {{=|mickey}}Nan2.png {{=|go2}}
  Adore2.png {{=|adore2}}Angry2.png {{=|matdo2}}Oh2.png {{=|oh2}}Ong_gia2.png {{=|bosscute}}
  Po_tay2.png {{=|botay2}}Sexy2.png {{=|sexy}}Spiderman2.png {{=|spider2}}Then_thung2.png {{=|nguong}}
  Tuc_gian2.png {{=|tucgian2}}Uh2.png {{=|uh}}Oo2.png {{=|thesao2}}Vui2.png {{=|vui}}

  Bộ emoticon Yahoo Messenger:

  Icon_smile.gif {{=|smile}}Emo2.gif {{=|sad}}Icon_wink.gif {{=|wink}}Emo6.gif {{=|hug}}
  Icon_confused.gif {{=|confused}}Emo8.gif {{=|love}}Emo9.gif {{=|blush}}Emo11.gif {{=|kiss}}
  Emo13.gif {{=|surprised}}Emo14.gif {{=|angry}}Icon_evil.gif {{=|evil}}Emo21.gif {{=|laugh}}
  Emo22.gif {{=|straight}}Emo24.gif {{=|rofl}}Icon_biggrin.gif {{=|biggrin}}Sigh.gif {{=|sigh}}
  Tongue.gif {{=|tongue}}Smug.gif {{=|smug}}Thinking.gif {{=|thinking}}Winking.gif {{=|winking}}
  Rockon.gif {{=|rockon}}Music.gif {{=|music}}Pacman_emoticon.png {{=|pacman}}Curly_lips_emoticon.png {{=|curlylips}}
  106.gif {{=|dunno}}78.gif {{=|keeptalk}}69.gif {{=|dance}}65.gif {{=|whistle}}

  Bộ emoticon rage comic/meme:
  Yaoming.png {{=|yaoming}}
  Rage3.png {{=|rage}}
  Foreveraloneyaoming.png {{=|fym}}
  Troll.png {{=|troll}}
  SadTroll.png {{=|sadtroll}}
  ChallengeAccepted.png {{=|chalacc}}
  Determined.png {{=|determined}}
  Fliptable1.png {{=|flip}}
  Kyonfacepalm.gif {{=|kyonface}}
  Creepysmile.gif {{=|creepysmile}}
  4LOL.png {{=|4lol}}
  TrollDad.png {{=|trolldad}}
  TrollDadFull.png {{=|trolldadfull}}
  NotBad.png {{=|notbad}}
  Yuno.png {{=|yuno}}
  Okay.png {{=|okay}}
  Ohgodwhy.png {{=|ohgodwhy}}
  Motherofgod.jpg {{=|motherofgod}}
  Facepalm.png {{=|facepalm}}
  Truestory.png {{=|truestory}}
  Pokerface.png {{=|pokerface}}
  Thumbsup.png {{=|thumbsup}}
  00-9WhatYouDidThere.png {{=|thayday}}
  00-2ExcitedTroll.png {{=|trollcrazy}}
  08-ConflictingEmotions.png {{=|thacmac}}
  Yaomingv2.JPG {{=|ym2}}
  11-FullPanel.png {{=|duocday}}
  08-Thoughtful.png {{=|kila}}
  02-NO.png {{=|khong}}
  06-SoMuchWin.png {{=|mungro}}
  00-8HeckNo.png {{=|scaredym}}

  hình hơi lớn, sẽ resize sau.

  Code Emo Vnsharing

  Love3.gif {{=|Love3}}Lay.gif {{=|Lay}}Ban.gif {{=|ban}}Hocmau.gif {{=|Hocmau}}
  Latban.gif {{=|Latban}}Gianxao.gif {{=|gianxao}}Ghost3.gif {{=|ghost3}}Honma.gif {{=|honma}}
  Kinhcan.gif {{=|kinhcan}}Leocot.gif {{=|leocot}}Thatvong2.gif {{=|thatvong}}Dead.gif {{=|dead}}
  Tucgian.gif {{=|tucgian}}Konghe.gif {{=|konghe}}Moto.gif {{=|moto}}Muttay.gif {{=|muttay}}
  Phut.gif {{=|phut}}Hb.gif {{=|hb}}Hot.gif {{=|hot}}Loe.gif {{=|loe}}
  Socola.gif {{=|socola}}Anxin.gif {{=|anxin}}Hihi.gif {{=|hihi}}Mocmui.gif {{=|mocmui}}
  Cute.gif {{=|cute}}But.gif {{=|but}}Troi.gif {{=|troi}}Vanxin.gif {{=|vanxin}}
  Hot2.gif {{=|hot2}}Momong.gif {{=|momong}}Pheo.gif {{=|pheo}}Wet.gif {{=|wet}}
  Daica2.gif {{=|daica2}}Dzo.gif {{=|dzo}}Chupbanh.gif {{=|chupbanh}}Daudon.gif {{=|daudon}}
  Quanchan.gif {{=|quanchan}}Bye2.gif {{=|bye2}}Hamham.gif {{=|hamham}}Hi.gif {{=|hi}}
  Suysup.gif {{=|suysup}}Khoc.gif {{=|khoc}}Sad.gif {{=|sad2}}2one.gif {{=|2one}}
  Dabanh.gif {{=|dabanh}}Moon.gif {{=|moon}}Robot.gif {{=|robot}}Chamcham.gif {{=|chamcham}}
  Hanh.gif {{=|hanh}}Banh.gif {{=|banh}}Botay.gif {{=|botay}}Hoc.gif {{=|hoc}}
  Trom.gif {{=|trom}}Xao.gif {{=|xao}}034.gif {{=|happy}}Camcap.gif {{=|camcap}}
  Gomo.gif {{=|gomo}}Mohoi.gif {{=|mohoi}}Buc.gif {{=|buc}}Hehe.gif {{=|hehe}}
  Thoimien.gif {{=|thoimien}}Thatvong2.gif {{=|thatvong}}Thevang.gif {{=|thevang}}Daica3.gif {{=|daica3}}
  Kochiu.gif {{=|kochiu}}Tatoi.gif {{=|tatoi}}2.gif {{=|2}}Thukhoa.gif {{=|thukhoa}}
  Happys.gif {{=|happys}}023.gif {{=|ghost}}Banggia.gif {{=|banggia}}Hoho.gif {{=|hoho}}
  Pang.gif {{=|pang}}Sot.gif {{=|sot}}Xitmau.gif {{=|xitmau}}Gamethu.gif {{=|gamethu}}
  Thedo.gif {{=|thedo}}Hura.gif {{=|hura}}Khochiu.gif {{=|khochiu}}Tt2.gif {{=|tt2}}
  Lie.gif {{=|lie}}Ngugat.gif {{=|ngugat}}Dam.gif {{=|dam}}Bomb.gif {{=|bomb}}
  Run.gif {{=|run}}Khocchay.gif {{=|khocchay}}Longlanh.gif {{=|longlanh}}Giothoi.gif {{=|giothoi}}
  Grin.gif {{=|grin}}One.gif {{=|one}}Troidat.gif {{=|troidat}}Sieunhan.gif {{=|sieunhanh}}
  Tam.gif {{=|tam}}Tromat.gif {{=|tromat}}Tt1.gif {{=|tt1}}Tuc.gif {{=|tuc}}
  Haha.gif {{=|haha}}Hoa.gif {{=|hoa}}Hot3.gif {{=|hot3}}Laclac.gif {{=|laclac}}
  Roi.gif {{=|roi}}Runray.gif {{=|runray}}Rofl2.gif {{=|rofl2}}Vetay.gif {{=|vetay}}
  Sweat.gif {{=|sweat}}Anhhung.gif {{=|anhhung}}Nucno.gif {{=|nucno}}Thodai.gif {{=|thodai}}
  Chut2.gif {{=|chut2}}Lambam.gif {{=|lambam}}22.gif {{=|22}}Dongcung2.gif {{=|dongcung2}}
  Kieu.gif {{=|kieu}}Kiki.gif {{=|kiki}}Oi.gif {{=|oi}}Covu.gif {{=|covu}}
  Dongcung.gif {{=|dongcung}}Gaidau.gif {{=|gaidau}}Gucnga.gif {{=|gucnga}}Above.gif {{=|above}}
  Bye.gif {{=|bye}}Unghong.gif {{=|unghong}}Hi2.gif {{=|hi2}}Stress.gif {{=|stress}}
  Daica.gif {{=|daica}}Uong2.gif {{=|uong2}}Anhhung2.gif {{=|anhhung2}}Acac.gif {{=|acac}}
  Love2.gif {{=|love2}}Umbala.gif {{=|umbala}}Duaday.gif {{=|duaday}}Hoang.gif {{=|hoang}}
  Hoi.gif {{=|hoi}}Yay.gif {{=|yay}}Traitim.gif {{=|traitim}}Die.gif {{=|die}}
  Huhu.gif {{=|huhu}}Muongi.gif {{=|muongi}}Saysong.gif {{=|saysong}}Tungtang.gif {{=|tungtang}}
  049.gif {{=|het}}Omg.gif {{=|omg}}Tetua.gif {{=|tetua}}Kiai.gif {{=|kiai}}
  Blood1.gif {{=|blood1}}Huytsao.gif {{=|huytsao}}Eat1.gif {{=|eat1}}Eat2.gif {{=|eat2}}
  Thetham.gif {{=|thetham}}Uong.gif {{=|uong}}Blood2.gif {{=|blood2}}Omg2.gif {{=|omg2}}

  Hàng của Homura chan để lâu ngày không thấy xài, mình tự dưng tìm thấy, nhìn thấy ngồ ngộ nên thêm vào luôn. Big_smile.png


  (*^ω^) {{=|joy1}}(o^▽^o) {{=|joy2}}ヽ(・∀・)ノ {{=|joy3}}(o・ω・o) {{=|joy4}}
  (^人^) {{=|joy5}}(´ω`) {{=|joy6}}(´• ω •`) {{=|joy7}}╰(▔∀▔)╯ {{=|joy8}}
  (✯◡✯) {{=|joy9}}(⌒‿⌒) {{=|joy10}}(*゚▽゚*) {{=|joy11}}(´。• ᵕ •。`) {{=|joy12}}
  ヽ(>∀<☆)ノ {{=|joy13}}\( ̄▽ ̄)/ {{=|joy14}}(o˘◡˘o) {{=|joy15}}(╯✧▽✧)╯ {{=|joy16}}
  (´∀`*) {{=|joy17}}(⌒▽⌒)☆ {{=|joy18}}(´。• ω •。`) {{=|joy19}}(@^-^) {{=|joy20}}
  (o´▽`o) {{=|joy21}}(((o(*゚▽゚*)o))) {{=|joy22}}(^▽^) {{=|joy23}}(─‿‿─) {{=|joy24}}
  (◕‿◕) {{=|joy25}}\(≧▽≦)/ {{=|joy26}}(✧∀✧) {{=|joy27}}( ´ ▽ ` ) {{=|joy28}}
  o(≧▽≦)o {{=|joy29}}(*¯︶¯*) {{=|joy30}}(★ω★)/ {{=|joy31}}o(>ω<)o {{=|joy32}}
  (-‿‿-) {{=|joy33}}<( ̄︶ ̄)> {{=|joy34}}( ̄ω ̄) {{=|joy35}}ヽ(*・ω・)ノ {{=|joy36}}
  (*´▽`*) {{=|joy37}}(≧◡≦) {{=|joy38}}(⌒ω⌒) {{=|joy39}}(*^‿^*) {{=|joy40}}
  (*≧ω≦*) {{=|joy41}}⌒(o^▽^o)ノ {{=|joy42}}(✧ω✧) {{=|joy43}}( ̄▽ ̄) {{=|joy44}}
  (☆ω☆) {{=|joy45}}\(^▽^)/ {{=|joy46}}(^ヮ^)/ {{=|joy47}}o( ❛ᴗ❛ )o {{=|joy48}}
  ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ {{=|joy49}}。.:☆*:・'(*⌒―⌒*))) {{=|joy50}}`;:゛;`;・(゜ε゜ ) {{=|joy51}}(o_ _)ノ彡☆ {{=|joy52}}
  。゚( ゚^∀^゚)゚。 {{=|joy53}}(o´∀`o) {{=|joy54}}∑d(゚∀゚d) {{=|joy55}}ヽ(o^―^o)ノ {{=|joy56}}
  (☆▽☆) {{=|joy57}}☆ ~('▽^人) {{=|joy58}}ヽ(*⌒▽⌒*)ノ {{=|joy59}}╰(*´︶`*)╯ {{=|joy60}}
  (っ˘ω˘ς ) {{=|joy61}}٩(◕‿◕)۶ {{=|joy62}}(〃^▽^〃) {{=|joy63}}(ノ´з`)ノ {{=|love1}}
  (♡-_-♡) {{=|love02}}(─‿‿─)♡ {{=|love03}}(´ω`♡) {{=|love4}}(ღ˘⌣˘ღ) {{=|love5}}
  (´• ω •`) ♡ {{=|love6}}╰(*´︶`*)╯♡ {{=|love7}}(≧◡≦) ♡ {{=|love8}}♡ (˘▽˘>ԅ( ˘⌣˘) {{=|love9}}
  σ(≧ε≦σ) ♡ {{=|love10}}(♡μ_μ) {{=|love11}}( ̄ε ̄@) {{=|love12}}(´。• ᵕ •。`) ♡ {{=|love13}}
  ( ◡‿◡ ♡) {{=|love14}}(♡゚▽゚♡) {{=|love15}}(´ε` )♡ {{=|love16}}(*˘︶˘*).。.:*♡ {{=|love17}}
  (⌒▽⌒)♡ {{=|love18}}( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ ) {{=|love19}}(*^^*)♡ {{=|love20}}ヽ(♡‿♡)ノ {{=|love21}}
  (*♡∀♡) {{=|love22}}(◕‿◕)♡ {{=|love23}}♡(。-ω-) {{=|love24}}(´。• ω •。`) ♡ {{=|love25}}
  (♡˙︶˙♡) {{=|love26}}(*¯ ³¯*)♡ {{=|love27}}(/^-^(^ ^*)/ ♡ {{=|love28}}☆⌒ヽ(*'、^*)chu {{=|love29}}
  ( ´∀`)ノ~ ♡ {{=|love30}}(。・//ε//・。) {{=|love31}}(/▽\*)。o○♡ {{=|love32}}♡ ~('▽^人) {{=|love33}}
  ( ´ ▽ ` ).。o♡ {{=|love34}}♡\( ̄▽ ̄)/♡ {{=|love35}}(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡ {{=|love36}}٩(♡ε♡)۶ {{=|love37}}
  (⌒_⌒;) {{=|shy1}}(*/_\) {{=|shy2}}( ◡‿◡ *) {{=|shy3}}(//ω//) {{=|shy4}}
  ( ̄▽ ̄*)ゞ {{=|shy5}}(o^ ^o) {{=|shy6}}(*ノωノ) {{=|shy7}}(ᵔ.ᵔ) {{=|shy8}}
  (ノ*゚▽゚*) {{=|shy9}}(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) {{=|shy10}}(*/ω\) {{=|shy11}}(o-_-o) {{=|shy12}}
  (*ノ∀`*) {{=|shy13}}(*^.^*) {{=|shy14}}(*/▽\*) {{=|shy15}}(*/。\) {{=|shy16}}
  (*μ_μ) {{=|shy17}}(//▽//) {{=|shy18}}(*ノ▽ノ) {{=|sym1}}(ノ_<。)ヾ(´▽`) {{=|sym2}}
  ヽ( ̄ω ̄(。。 )ゝ {{=|sym3}}(ノ_;)ヾ(´∀`) {{=|sym4}}(´-ω-`( _ _ ) {{=|sym5}}。・゚・(ノД`)ヽ( ̄ω ̄ ) {{=|sym6}}
  (*´I`)ノ゚(ノД`゚)゚。 {{=|sym7}}(;ω; )ヾ(´∀`* ) {{=|sym8}}(っ´ω`)ノ(╥ω╥) {{=|sym9}}ρ(-ω-、)ヾ( ̄ω ̄; ) {{=|sym10}}
  ヽ(~_~(・_・ )ゝ {{=|sym11}}(*´ー)ノ(ノд`) {{=|sym12}}(o・_・)ノ”(ノ_<、) {{=|sym13}}(#><) {{=|diss1}}
  (; ̄Д ̄) {{=|diss2}}(¬_¬;) {{=|diss3}}(^^#) {{=|diss4}}( ̄︿ ̄) {{=|diss5}}
  ヾ( ̄O ̄)ツ {{=|diss6}}(;⌣̀_⌣́) {{=|diss7}}( ̄□ ̄」) {{=|diss8}}(>m<) {{=|diss9}}
  (︶︹︺) {{=|diss10}}(>﹏<) {{=|diss11}}(⇀‸↼‶) {{=|diss12}}☆o(><;)○ {{=|diss13}}
  (# ̄0 ̄) {{=|diss14}}(」゜ロ゜)」 {{=|diss15}}( ̄ヘ ̄) {{=|diss16}}(--_--) {{=|diss17}}
  o(>< )o {{=|diss18}}( ̄ ̄) {{=|diss19}}(# ̄ω ̄) {{=|diss20}}(〃>_<;〃) {{=|diss21}}
  <( ̄ ﹌ ̄)> {{=|diss22}}凸( ̄ヘ ̄) {{=|diss23}}(」><)」 {{=|diss24}}(#`Д´) {{=|anger1}}
  (・`ω´・) {{=|anger2}}(`ε´) {{=|anger3}}(メ`ロ´) {{=|anger4}}Σ(▼□▼メ) {{=|anger5}}
  (҂ `з´ ) {{=|anger6}}٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ {{=|anger7}}↑_(ΦwΦ)Ψ {{=|anger8}}(`皿´#) {{=|anger9}}
  (`ー´) {{=|anger10}}ψ(`∇´)ψ {{=|anger11}}(╬`益´) {{=|anger12}}(°ㅂ°╬) {{=|anger13}}
  (‡▼益▼) {{=|anger14}}(╬ Ò﹏Ó) {{=|anger15}}←~(Ψ▼ー▼)∈ {{=|anger16}}(`ω´) {{=|anger17}}
  ヽ(`⌒´メ)ノ {{=|anger18}}ヾ(`ヘ´)ノ゙ {{=|anger19}}┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ {{=|anger20}}ψ(▼へ▼メ)~→ {{=|anger21}}
  (҂`ロ´)凸 {{=|anger22}}\\٩(๑`^´๑)۶// {{=|anger23}}୧((#Φ益Φ#))୨ {{=|anger24}}ヽ( `д´*)ノ {{=|anger25}}
  凸(`△´#) {{=|anger26}}ヽ(‵﹏′)ノ {{=|anger27}}凸(`ロ´)凸 {{=|anger28}}(ノ°益°)ノ {{=|anger29}}
  ((╬◣﹏◢)) {{=|anger30}}(凸ಠ益ಠ)凸 {{=|anger31}}٩(ఠ益ఠ)۶ {{=|anger32}}(ノ_<。) {{=|sad1}}
  (μ_μ) {{=|sad02}}o(TヘTo) {{=|sad03}}( ゚,_ゝ`) {{=|sad4}}( ╥ω╥ ) {{=|sad5}}
  (/ˍ・、) {{=|sad6}}(つω`*) {{=|sad7}}(T_T) {{=|sad8}}o(〒﹏〒)o {{=|sad9}}
  (*-_-) {{=|sad10}}(ノД`) {{=|sad11}}(;ω;) {{=|sad12}}(个_个) {{=|sad13}}
  (╯_╰) {{=|sad14}}(ノ_<、) {{=|sad15}}(。T ω T。) {{=|sad16}}(>_<) {{=|sad17}}
  (´-ω-`) {{=|sad18}}(-ω-、) {{=|sad19}}(。╯3╰。) {{=|sad20}}(╯︵╰,) {{=|sad21}}
  (╥_╥) {{=|sad22}}(╥﹏╥) {{=|sad23}}(ノω・、) {{=|sad24}}(T▽T) {{=|sad25}}
  .・゚゚・(/ω\)・゚゚・. {{=|sad26}}。゜゜(´O`)°゜。 {{=|sad27}}。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 {{=|sad28}}。・゚(゚><゚)゚・。 {{=|sad29}}
  .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。. {{=|sad30}}。゚(。ノωヽ。)゚。 {{=|sad31}}・゚・(。>ω<。)・゚・ {{=|sad32}}。゚・ (>﹏<) ・゚。 {{=|sad33}}
  (ノωヽ) {{=|fear1}}(″ロ゛) {{=|fear2}}(/ω\) {{=|fear3}}(((><))) {{=|fear4}}
  (/。\) {{=|fear5}}(;;;*_*) {{=|fear6}}(/_\) {{=|fear7}}{{ (>_<) }} {{=|fear8}}
  (ノ_ヽ) {{=|fear9}}(・人・) {{=|fear10}}〜(><)〜 {{=|fear11}}l)/ {{=|fear12}}
  ..・ヾ(。><)シ {{=|fear13}}\(〇_o)/ {{=|fear14}}Σ(°△°)︴ {{=|fear15}}〣( ºΔº )〣 {{=|fear16}}
  ヽ(ー_ー )ノ {{=|ind1}}┐( ̄ヘ ̄)┌ {{=|ind2}}┐( ̄~ ̄)┌ {{=|ind3}}┐(´д`)┌ {{=|ind4}}
  ヽ(´ー`)┌ {{=|ind5}}ヽ( ̄~ ̄ )ノ {{=|ind6}}┐(︶▽︶)┌ {{=|ind7}}╮(︶︿︶)╭ {{=|ind8}}
  ┐(‘~` )┌ {{=|ind9}}╮( ̄_ ̄)╭ {{=|ind10}}╮( ̄~ ̄)╭ {{=|ind11}}┐( ̄∀ ̄)┌ {{=|ind12}}
  ヽ( ̄д ̄)ノ {{=|ind13}}ヽ(ˇヘˇ)ノ {{=|ind14}}¯_(ツ)_/¯ {{=|ind15}}┐( ˘ 、 ˘ )┌ {{=|ind16}}
  ( ̄ω ̄;) {{=|conf1}}┐('~`;)┌ {{=|conf2}}(・_・;) {{=|conf3}}(@_@) {{=|conf4}}
  (•ิ_•ิ)? {{=|conf5}}σ( ̄、 ̄〃) {{=|conf6}}(・_・ヾ {{=|conf7}}( ̄_ ̄)・・・ {{=|conf8}}
  (・・;)ゞ {{=|conf9}}(◎ ◎)ゞ {{=|conf10}}( ̄~ ̄;) {{=|conf11}}(〃 ̄ω ̄〃ゞ {{=|conf12}}
  ╮( ̄ω ̄;)╭ {{=|conf13}}Σ( ̄。 ̄ノ) {{=|conf14}}(ーー;) {{=|conf15}}(-_-;)・・・ {{=|conf16}}
  ┐( ̄ヘ ̄;)┌ {{=|conf17}}( ̄. ̄;) {{=|conf18}}(・・ ) ? {{=|conf19}}ლ(ಠ_ಠ ლ) {{=|conf20}}
  (¬_¬) {{=|doubt1}}(¬_¬ ) {{=|doubt2}}(↼_↼) {{=|doubt3}}(→_→) {{=|doubt4}}
  (←_←) {{=|doubt5}}(⇀_⇀) {{=|doubt6}}(¬ ¬) {{=|doubt7}}(¬ ¬ ) {{=|doubt8}}
  (¬‿¬ ) {{=|doubt9}}(¬‿¬ ) {{=|doubt10}}w(゚o゚)w {{=|surprise1}}(⊙_⊙) {{=|surprise2}}
  (゚ロ゚) ! {{=|surprise3}}∑(O_O;) {{=|surprise4}}ヽ(゚〇゚)ノ {{=|surprise5}}(o_O) {{=|surprise6}}
  (o_O) ! {{=|surprise7}}Σ(O_O) {{=|surprise8}}(O_O;) {{=|surprise9}}(□_□) {{=|surprise10}}
  Σ(゚ロ゚) {{=|surprise11}}(O.O) {{=|surprise12}}Σ(□_□) {{=|surprise13}}

  Vit.gif {{=|anva}}

  Thêm vài cái nữa

  Code Emo Code Emo Code Emo
  {{=)}} Smile {{=9}} 9 {{Up}} Thumbs Up
  {{=(}} Frown {{O_o}} Big eyes {{Ok}} OK
  {{=D}} Big smile {{^_^}} ^ ^ {{Sniff}} Cryemot
  {{;)}} Wink {{O.O}} Omg3 {{Squint face}} Squint face
  {{=P}} Lol {{-.-}} - {{Plz}} Plz
  {{XD}} XD {{(l)}} Heart emo {{Confused}} Frown
  {{=S}} Concerndout {{(h)}} Obama {{Cat}} Cat emo
  {{=$}} Blush emo {{(6)}} Evil emo {{Yay}} Yay2
  {{=@}} Angry emo {{Rofl}} Rofl {{Woot}} Woot
  {{='(}} Cryemot {{Wave}} Wave smiley
    Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.