FANDOM


Lịch sử luồng
# 1 Medassin Medassin đã tạo ra luồng này 14:22, ngày 30 tháng 10 năm 2015
Medassin Medassin đã sửa đổi #1 tin nhắn của Medassin (khác) 14:29, ngày 30 tháng 10 năm 2015
# 2 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 14:35, ngày 30 tháng 10 năm 2015
# 3 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 14:52, ngày 30 tháng 10 năm 2015
# 4 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 14:54, ngày 30 tháng 10 năm 2015
Ashellas Ashellas đã sửa đổi #4 tin nhắn của Ashellas (khác) 15:00, ngày 30 tháng 10 năm 2015
# 5 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 01:16, ngày 31 tháng 10 năm 2015
# 6 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:41, ngày 31 tháng 10 năm 2015
# 7 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 02:54, ngày 31 tháng 10 năm 2015
Ashellas Ashellas đã sửa đổi #7 tin nhắn của Ashellas (khác) 04:02, ngày 31 tháng 10 năm 2015
# 8 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 16:27, ngày 31 tháng 10 năm 2015
# 9 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 02:40, ngày 1 tháng 11 năm 2015
# 10 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 04:43, ngày 1 tháng 11 năm 2015
# 11 Medassin Medassin đã để lại hồi âm 06:09, ngày 1 tháng 11 năm 2015
# 12 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 06:16, ngày 1 tháng 11 năm 2015
# 13 Ashellas Ashellas đã để lại hồi âm 06:23, ngày 1 tháng 11 năm 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.