Thứ nhất, bộ Leviathan mình đã chạy lại từ năm trước chứ không phải mới đây đâu nhé.

Thứ hai là như bạn ở dưới trong mess wall của mình, bộ leviathan là bộ đầu tay mình làm, với lại mình vừa dịch vừa thẩm... ý mình là vừa đọc. Nên mình muốn tự tay làm, ít nhất là solo, dịch đến càng xa càng tốt, nên mình không tuyển thêm người đâu nhé. Hiện tại chỉ ra chương chậm thôi, vì mình còn bận việc học, đời sống các thứ.

Và thứ ba, bằng tuổi nhau nên xưng hô cậu-tớ được rồi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.