(Created page with "ImoImo 1 Prologue: 246 Chapter 1: 13450 Ichiban 1: 56859 - 3099 (trừ Mở đầu của Khoa huynh đài) Ichiban 2: 52679 Ichiban 5: 2476 (Chương 5) Tổng: 122.611 và...")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
ImoImo 1
+
*ImoImo 1
Prologue: 246
+
<br>Prologue: 246
Chapter 1: 13450
+
<br>Chapter 1: 13450
   
 
Ichiban 1: 56859 - 3099 (trừ Mở đầu của Khoa huynh đài)
 
Ichiban 1: 56859 - 3099 (trừ Mở đầu của Khoa huynh đài)
Ichiban 2: 52679
+
<br>Ichiban 2: 52679
Ichiban 5: 2476 (Chương 5)
+
<br>Ichiban 5: 2476 (Chương 5)
   
 
Tổng: 122.611
 
Tổng: 122.611

Bản hiện tại lúc 03:00, ngày 3 tháng 5 năm 2019

  • ImoImo 1


Prologue: 246
Chapter 1: 13450

Ichiban 1: 56859 - 3099 (trừ Mở đầu của Khoa huynh đài)
Ichiban 2: 52679
Ichiban 5: 2476 (Chương 5)

Tổng: 122.611

và 1 (vài) em teaser nhưng chưa lên chính thức

03/05/19<ac_metadata title="Progress"> </ac_metadata>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.