FANDOM


 
Dòng 1: Dòng 1:
Nhờ ad thay đổi giùm con chuột toàn trang là hình : <span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;">http://i.imgur.com/GYgkrYB.jpg </span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;">chuột thay đổi khi trỏ vào đường link là hình này :</span><span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;">http://i.imgur.com/ZUxIrFK.jpg</span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;"> </span><span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;">. Cái background bác dùng hình này http://imgur.com/UjxylUs</span><span style="font-size:14px;line-height:14px;">, </span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;">nếu thấy background không được thì bác kiếm dùng hình khác đẹp bỏ vào cũng được -_- , à mà nhớ làm trong suốt project giùm mình giống như project Arifureta hay Wordmaster cũng được . Tks nhiều :D</span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;"> .</span><ac_metadata title="Project GunOta"> </ac_metadata>
+
Nhờ ad thay đổi giùm con chuột toàn trang là hình : <span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;">http://imgur.com/GYgkrYB</span><span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;"> </span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;">chuột thay đổi khi trỏ vào đường link là hình này :</span><span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;">http://imgur.com/ZUxIrFK </span><span style="color:rgb(88,110,117);font-family:monospace,monospace;font-size:14px;line-height:14px;">. Cái background bác dùng hình này http://imgur.com/UjxylUs</span><span style="font-size:14px;line-height:14px;">, </span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;">nếu thấy background không được thì bác kiếm dùng hình khác đẹp bỏ vào cũng được -_- , à mà nhớ làm trong suốt project giùm mình giống như project Arifureta hay Wordmaster cũng được . Tks nhiều :D</span><span style="font-weight:normal;font-size:14px;line-height:22px;"> .</span><ac_metadata title="Project GunOta"> </ac_metadata>

Bản hiện tại lúc 09:32, ngày 11 tháng 6 năm 2016

Nhờ ad thay đổi giùm con chuột toàn trang là hình : http://imgur.com/GYgkrYB chuột thay đổi khi trỏ vào đường link là hình này :http://imgur.com/ZUxIrFK . Cái background bác dùng hình này http://imgur.com/UjxylUsnếu thấy background không được thì bác kiếm dùng hình khác đẹp bỏ vào cũng được -_- , à mà nhớ làm trong suốt project giùm mình giống như project Arifureta hay Wordmaster cũng được . Tks nhiều :D .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.