Bác Math có bik cách nào chèm thêm code thu nhỏ Nav của GunOta không :| http://sonako.wikia.com/wiki/Template:Gunota_Nav

Với lại cho mình hỏi cách Nav cho bộ pj Holy Maiden của mình :| . Có thể sao chép Nav của pj khác được không =.= . <ac_metadata title="Vấn đề Nav pj GunOta và Holy Maiden"> </ac_metadata>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.