(Created page with "Ai biết :v thấy toàn nick tím với ông Solarius nên phải hỏi han :v cơ mà nhớ là PJ đang làm toàn ông Solar tạo teaser.")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Ai biết :v thấy toàn nick tím với ông Solarius nên phải hỏi han :v cơ mà nhớ là PJ đang làm toàn ông Solar tạo teaser.
+
Ai biết :v thấy toàn nick tím với ông Solarius nên phải hỏi han 
  +
  +
Cơ mà nhìn lại mấy PJ đang làm toàn ông Solar tạo teaser. :v 
  +
  +
p/s: tks hai lão nhé :v

Bản hiện tại lúc 00:14, ngày 4 tháng 5 năm 2016

Ai biết :v thấy toàn nick tím với ông Solarius nên phải hỏi han 

Cơ mà nhìn lại mấy PJ đang làm toàn ông Solar tạo teaser. :v 

p/s: tks hai lão nhé :v

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.