(Created page with "<p style="font-weight:normal;">{{quote|text=YUGI-OH510 đã viết: Các câu thế này chắc dịch đúng?“You appear to have jumped ahead in the conversation like a scr...")
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
<p style="font-weight:normal;">Cái thứ 2 thì do hiểu biết kém. Và em hiểu là nt.</p>
 
<p style="font-weight:normal;">Cái thứ 2 thì do hiểu biết kém. Và em hiểu là nt.</p>
   
<p style="font-weight:normal;">Cái thứ 3, nếu k dịch thế thì dịch theo nghĩa gốc là Thỏa hiệp à? Thỏa hiệp cho ?</p>
+
<p style="font-weight:normal;">Cái thứ 3 thì, bác dịch hay hơn, chứ đâu sai?</p>
   
<p style="font-weight:normal;">Em chuyển thớt vào wall của bác nhé. </p><ac_metadata title="1 số vấn đề về bản dịch của em"> </ac_metadata>
+
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-weight:normal;">Em chuyển thớt vào wall của bác nhé. </span></p><ac_metadata title="1 số vấn đề về bản dịch của em"> </ac_metadata>

Phiên bản lúc 03:41, ngày 14 tháng 4 năm 2017

YUGI-OH510 đã viết: Các câu thế này chắc dịch đúng?“You appear to have jumped ahead in the conversation like a scratched record, but try to calm down for now.” => “Có vẻ như em đã chiếm được lợi thế trong cuộc trò chuyện như một chiếc đĩa xước(?), nhưng giờ hãy cố bình tĩnh lại nào.”"It was because Leader Komaba wouldn’t leave that vending machine! Y’know, the one with the roulette!!” => "Đó là bởi vì Thủ lĩnh Komaba không chịu rời chiếc máy bán hàng tự động đó! Mày biết rồi đấy, cái máy đánh bạc đấy!!” Máy đánh bạc gì ở đây? Có biết loại máy bán hàng có gắn roulette không?"I had always managed to slip past all that and used every trick I had to reach a compromise" => "Tôi đã luôn tìm ra cách vượt qua tất cả những điều đó và dùng từng mánh mà tôi có thể để đạt được một giải pháp cho nó"
~ YUGI-OH510

Cái thứ 1 thì em quên mất :))) 

Cái thứ 2 thì do hiểu biết kém. Và em hiểu là nt.

Cái thứ 3 thì, bác dịch hay hơn, chứ đâu có sai?

Em chuyển thớt vào wall của bác nhé. 

<ac_metadata title="1 số vấn đề về bản dịch của em"> </ac_metadata>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.