Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:A Simple Survey Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "A Simple Survey - Vol 1 Full text",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},


    --Mainpage

    {fullname = "A Simple Survey",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 Illustrations",
    shortname = "Illustrations",
    longname = "Tập 1 Illustrations",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 Lời Mở Đầu",
    shortname = "Lời Mở Đầu",
    longname = "Tập 1 Lời Mở Đầu",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File01",
    shortname = "File01",
    longname = "Tập 1 File01",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File02",
    shortname = "File02",
    longname = "Tập 1 File02",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File03",
    shortname = "File03",
    longname = "Tập 1 File03",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File04",
    shortname = "File04",
    longname = "Tập 1 File04",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File05",
    shortname = "File05",
    longname = "Tập 1 File05",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File06",
    shortname = "File06",
    longname = "Tập 1 File06",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File07",
    shortname = "File07",
    longname = "Tập 1 File07",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File08",
    shortname = "File08",
    longname = "Tập 1 File08",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File09",
    shortname = "File09",
    longname = "Tập 1 File09",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File10",
    shortname = "File10",
    longname = "Tập 1 File10",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File11",
    shortname = "File11",
    longname = "Tập 1 File11",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File12",
    shortname = "File12",
    longname = "Tập 1 File12",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 Intermission",
    shortname = "Intermission",
    longname = "Tập 1 Intermission",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File13",
    shortname = "File13",
    longname = "Tập 1 File13",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File14",
    shortname = "File14",
    longname = "Tập 1 File14",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File15",
    shortname = "File15",
    longname = "Tập 1 File15",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File16",
    shortname = "File16",
    longname = "Tập 1 File16",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File17",
    shortname = "File17",
    longname = "Tập 1 File17",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File18",
    shortname = "File18",
    longname = "Tập 1 File18",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File19",
    shortname = "File19",
    longname = "Tập 1 File19",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File20",
    shortname = "File20",
    longname = "Tập 1 File20",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File21",
    shortname = "File21",
    longname = "Tập 1 File21",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File22",
    shortname = "File22",
    longname = "Tập 1 File22",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File23",
    shortname = "File23",
    longname = "Tập 1 File23",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 File24",
    shortname = "File24",
    longname = "Tập 1 File24",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 After",
    shortname = "After",
    longname = "Tập 1 After",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 Intro",
    shortname = "Intro",
    longname = "Tập 1 Intro",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 End1",
    shortname = "End1",
    longname = "Tập 1 End1",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 End2",
    shortname = "End2",
    longname = "Tập 1 End2",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 End3",
    shortname = "End3",
    longname = "Tập 1 End3",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 End4",
    shortname = "End4",
    longname = "Tập 1 End4",
    childOf = 1},

    {fullname = "A Simple Survey:Tập 1 Afterword",
    shortname = "Afterword",
    longname = "Tập 1 Afterword",
    childOf = 1},

}
Advertisement