Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:AkumaKoujo Link/tài liệu.

return{

arcsStructure = {
  -- Arcs, which include volumes
  {id = "phan1",
  fullname = "Ác Ma Công Nương ~ Câu chuyện về một ác ma vô tư lự ~",
  including = {1, 2, 3, 4}
  },
  
  {id = "phan2",
  fullname = "Ác Ma Công Nương II 〜 Chuyến du hành vô tư bồng bềnh của Ác Ma 〜 (Remake)",
  including = {5, 6, 7, 8}
  },
},  
	{fullname = "Akuma Koujo Toàn Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	id = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo Toàn Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	id = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo Toàn Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	id = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo Toàn Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	id = 4},

	{fullname = "Akuma Koujo 2 Toàn Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Chương 1",
	id = 5},


	{fullname = "Akuma Koujo 2 Toàn Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Chương 2",
	id = 6},


	{fullname = "Akuma Koujo 2 Toàn Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Chương 3",
	id = 7},


	{fullname = "Akuma Koujo 2 Toàn Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Chương 4",
	id = 8},

	{fullname = "Akuma Koujo 〜 Yurui Akuma no Monogatari 〜",
	shortname = "Akuma Koujo",
	mainpage = true},

	{fullname = "Akuma Koujo 1-01",
	shortname = "Chương 1-01",
	longname = "Chương 1-01",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-02",
	shortname = "Chương 1-02",
	longname = "Chương 1-02",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-03",
	shortname = "Chương 1-03",
	longname = "Chương 1-03",
	childOf = 1},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 1-03.5",
	shortname = "Chương 1-03.5",
	longname = "Chương 1-03.5",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-04",
	shortname = "Chương 1-04",
	longname = "Chương 1-04",
	childOf = 1},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 1-04.5",
	shortname = "Chương 1-04.5",
	longname = "Chương 1-04.5",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-05",
	shortname = "Chương 1-05",
	longname = "Chương 1-05",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-06",
	shortname = "Chương 1-06",
	longname = "Chương 1-06",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-07",
	shortname = "Chương 1-07",
	longname = "Chương 1-07",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-08",
	shortname = "Chương 1-08",
	longname = "Chương 1-08",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-09",
	shortname = "Chương 1-09",
	longname = "Chương 1-09",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-10",
	shortname = "Chương 1-10",
	longname = "Chương 1-10",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 1-11",
	shortname = "Chương 1-11",
	longname = "Chương 1-11",
	childOf = 1},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 1-11.5",
	shortname = "Chương 1-11.5",
	longname = "Chương 1-11.5",
	childOf = 1},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-00",
	shortname = "Chương 2-00",
	longname = "Chương 2-00",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-01",
	shortname = "Chương 2-01",
	longname = "Chương 2-01",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-02",
	shortname = "Chương 2-02",
	longname = "Chương 2-02",
	childOf = 2},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 2-02.5",
	shortname = "Chương 2-02.5",
	longname = "Chương 2-02.5",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-03",
	shortname = "Chương 2-03",
	longname = "Chương 2-03",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-04",
	shortname = "Chương 2-04",
	longname = "Chương 2-04",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-05",
	shortname = "Chương 2-05",
	longname = "Chương 2-05",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-06",
	shortname = "Chương 2-06",
	longname = "Chương 2-06",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-07",
	shortname = "Chương 2-07",
	longname = "Chương 2-07",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-08",
	shortname = "Chương 2-08",
	longname = "Chương 2-08",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-09",
	shortname = "Chương 2-09",
	longname = "Chương 2-09",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-10",
	shortname = "Chương 2-10",
	longname = "Chương 2-10",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-11",
	shortname = "Chương 2-11",
	longname = "Chương 2-11",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-12",
	shortname = "Chương 2-12",
	longname = "Chương 2-12",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-13",
	shortname = "Chương 2-13",
	longname = "Chương 2-13",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-14",
	shortname = "Chương 2-14",
	longname = "Chương 2-14",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-15",
	shortname = "Chương 2-15",
	longname = "Chương 2-15",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 2-16",
	shortname = "Chương 2-16",
	longname = "Chương 2-16",
	childOf = 2},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 2-16.5",
	shortname = "Chương 2-16.5",
	longname = "Chương 2-16.5",
	childOf = 2},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-00",
	shortname = "Chương 3-00",
	longname = "Chương 3-00",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-01",
	shortname = "Chương 3-01",
	longname = "Chương 3-01",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-02",
	shortname = "Chương 3-02",
	longname = "Chương 3-02",
	childOf = 3},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 3-02.5",
	shortname = "Chương 3-02.5",
	longname = "Chương 3-02.5",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-03",
	shortname = "Chương 3-03",
	longname = "Chương 3-03",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-04",
	shortname = "Chương 3-04",
	longname = "Chương 3-04",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-05",
	shortname = "Chương 3-05",
	longname = "Chương 3-05",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-06",
	shortname = "Chương 3-06",
	longname = "Chương 3-06",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-07",
	shortname = "Chương 3-07",
	longname = "Chương 3-07",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-08",
	shortname = "Chương 3-08",
	longname = "Chương 3-08",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-09",
	shortname = "Chương 3-09",
	longname = "Chương 3-09",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-10",
	shortname = "Chương 3-10",
	longname = "Chương 3-10",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-11",
	shortname = "Chương 3-11",
	longname = "Chương 3-11",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-12",
	shortname = "Chương 3-12",
	longname = "Chương 3-12",
	childOf = 3},
	
	{fullname = "Akuma Koujo 3-12.5",
	shortname = "Chương 3-12.5",
	longname = "Chương 3-12.5",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-13",
	shortname = "Chương 3-13",
	longname = "Chương 3-13",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-14",
	shortname = "Chương 3-14",
	longname = "Chương 3-14",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-15",
	shortname = "Chương 3-15",
	longname = "Chương 3-15",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-16",
	shortname = "Chương 3-16",
	longname = "Chương 3-16",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-17",
	shortname = "Chương 3-17",
	longname = "Chương 3-17",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 3-18",
	shortname = "Chương 3-18",
	longname = "Chương 3-18",
	childOf = 3},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-00",
	shortname = "Chương 4-00",
	longname = "Chương 4-00",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-01",
	shortname = "Chương 4-01",
	longname = "Chương 4-01",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-02",
	shortname = "Chương 4-02",
	longname = "Chương 4-02",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-03",
	shortname = "Chương 4-03",
	longname = "Chương 4-03",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-04",
	shortname = "Chương 4-04",
	longname = "Chương 4-04",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-05",
	shortname = "Chương 4-05",
	longname = "Chương 4-05",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-06",
	shortname = "Chương 4-06",
	longname = "Chương 4-06",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-07",
	shortname = "Chương 4-07",
	longname = "Chương 4-07",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-08",
	shortname = "Chương 4-08",
	longname = "Chương 4-08",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-09",
	shortname = "Chương 4-09",
	longname = "Chương 4-09",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-10",
	shortname = "Chương 4-10",
	longname = "Chương 4-10",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-11",
	shortname = "Chương 4-11",
	longname = "Chương 4-11",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-12",
	shortname = "Chương 4-12",
	longname = "Chương 4-12",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-13",
	shortname = "Chương 4-13",
	longname = "Chương 4-13",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-14",
	shortname = "Chương 4-14",
	longname = "Chương 4-14",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-15",
	shortname = "Chương 4-15",
	longname = "Chương 4-15",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-16",
	shortname = "Chương 4-16",
	longname = "Chương 4-16",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-17",
	shortname = "Chương 4-17",
	longname = "Chương 4-17",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-18",
	shortname = "Chương 4-18",
	longname = "Chương 4-18",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-19",
	shortname = "Chương 4-19",
	longname = "Chương 4-19",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-20",
	shortname = "Chương 4-20",
	longname = "Chương 4-20",
	childOf = 4},


	{fullname = "Akuma Koujo 4-21",
	shortname = "Chương 4-21",
	longname = "Chương 4-21",
	childOf = 4},
	
	{fullname = "Akuma Koujo NT01",
	shortname = "Ngoại Truyện",
	longname = "Ngoại Truyện",
	childOf = 4},    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-00",
    shortname = "Chương 1-00",
    longname = "Chương 1-00",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-01",
    shortname = "Chương 1-01",
    longname = "Chương 1-01",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-02",
    shortname = "Chương 1-02",
    longname = "Chương 1-02",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-03",
    shortname = "Chương 1-03",
    longname = "Chương 1-03",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-04",
    shortname = "Chương 1-04",
    longname = "Chương 1-04",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-05",
    shortname = "Chương 1-05",
    longname = "Chương 1-05",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-06",
    shortname = "Chương 1-06",
    longname = "Chương 1-06",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-07",
    shortname = "Chương 1-07",
    longname = "Chương 1-07",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-08",
    shortname = "Chương 1-08",
    longname = "Chương 1-08",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-09",
    shortname = "Chương 1-09",
    longname = "Chương 1-09",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-10",
    shortname = "Chương 1-10",
    longname = "Chương 1-10",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-11",
    shortname = "Chương 1-11",
    longname = "Chương 1-11",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-12",
    shortname = "Chương 1-12",
    longname = "Chương 1-12",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-13",
    shortname = "Chương 1-13",
    longname = "Chương 1-13",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-14",
    shortname = "Chương 1-14",
    longname = "Chương 1-14",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-15",
    shortname = "Chương 1-15",
    longname = "Chương 1-15",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-16",
    shortname = "Chương 1-16",
    longname = "Chương 1-16",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 1-17",
    shortname = "Chương 1-17",
    longname = "Chương 1-17",
    childOf = 5 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-00",
    shortname = "Chương 2-00",
    longname = "Chương 2-00",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-01",
    shortname = "Chương 2-01",
    longname = "Chương 2-01",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-02",
    shortname = "Chương 2-02",
    longname = "Chương 2-02",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-03",
    shortname = "Chương 2-03",
    longname = "Chương 2-03",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-04",
    shortname = "Chương 2-04",
    longname = "Chương 2-04",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-05",
    shortname = "Chương 2-05",
    longname = "Chương 2-05",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-06",
    shortname = "Chương 2-06",
    longname = "Chương 2-06",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-07",
    shortname = "Chương 2-07",
    longname = "Chương 2-07",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-08",
    shortname = "Chương 2-08",
    longname = "Chương 2-08",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-09",
    shortname = "Chương 2-09",
    longname = "Chương 2-09",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-10",
    shortname = "Chương 2-10",
    longname = "Chương 2-10",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-11",
    shortname = "Chương 2-11",
    longname = "Chương 2-11",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-12",
    shortname = "Chương 2-12",
    longname = "Chương 2-12",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-13",
    shortname = "Chương 2-13",
    longname = "Chương 2-13",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-14",
    shortname = "Chương 2-14",
    longname = "Chương 2-14",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-15",
    shortname = "Chương 2-15",
    longname = "Chương 2-15",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-16",
    shortname = "Chương 2-16",
    longname = "Chương 2-16",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-17",
    shortname = "Chương 2-17",
    longname = "Chương 2-17",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-18",
    shortname = "Chương 2-18",
    longname = "Chương 2-18",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 2-19",
    shortname = "Chương 2-19",
    longname = "Chương 2-19",
    childOf = 6 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-00",
    shortname = "Chương 3-00",
    longname = "Chương 3-00",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-01",
    shortname = "Chương 3-01",
    longname = "Chương 3-01",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-02",
    shortname = "Chương 3-02",
    longname = "Chương 3-02",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-03",
    shortname = "Chương 3-03",
    longname = "Chương 3-03",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-04",
    shortname = "Chương 3-04",
    longname = "Chương 3-04",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-05",
    shortname = "Chương 3-05",
    longname = "Chương 3-05",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-06",
    shortname = "Chương 3-06",
    longname = "Chương 3-06",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-07",
    shortname = "Chương 3-07",
    longname = "Chương 3-07",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-08",
    shortname = "Chương 3-08",
    longname = "Chương 3-08",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-09",
    shortname = "Chương 3-09",
    longname = "Chương 3-09",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-10",
    shortname = "Chương 3-10",
    longname = "Chương 3-10",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-11",
    shortname = "Chương 3-11",
    longname = "Chương 3-11",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-12",
    shortname = "Chương 3-12",
    longname = "Chương 3-12",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-13",
    shortname = "Chương 3-13",
    longname = "Chương 3-13",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-14",
    shortname = "Chương 3-14",
    longname = "Chương 3-14",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-15",
    shortname = "Chương 3-15",
    longname = "Chương 3-15",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-16",
    shortname = "Chương 3-16",
    longname = "Chương 3-16",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-17",
    shortname = "Chương 3-17",
    longname = "Chương 3-17",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-18",
    shortname = "Chương 3-18",
    longname = "Chương 3-18",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-19",
    shortname = "Chương 3-19",
    longname = "Chương 3-19",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 3-20",
    shortname = "Chương 3-20",
    longname = "Chương 3-20",
    childOf = 7 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-00",
    shortname = "Chương 4-00",
    longname = "Chương 4-00",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-01",
    shortname = "Chương 4-01",
    longname = "Chương 4-01",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-02",
    shortname = "Chương 4-02",
    longname = "Chương 4-02",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-03",
    shortname = "Chương 4-03",
    longname = "Chương 4-03",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-04",
    shortname = "Chương 4-04",
    longname = "Chương 4-04",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-05",
    shortname = "Chương 4-05",
    longname = "Chương 4-05",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-06",
    shortname = "Chương 4-06",
    longname = "Chương 4-06",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-07",
    shortname = "Chương 4-07",
    longname = "Chương 4-07",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-08",
    shortname = "Chương 4-08",
    longname = "Chương 4-08",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-09",
    shortname = "Chương 4-09",
    longname = "Chương 4-09",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-10",
    shortname = "Chương 4-10",
    longname = "Chương 4-10",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-11",
    shortname = "Chương 4-11",
    longname = "Chương 4-11",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-12",
    shortname = "Chương 4-12",
    longname = "Chương 4-12",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-13",
    shortname = "Chương 4-13",
    longname = "Chương 4-13",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-14",
    shortname = "Chương 4-14",
    longname = "Chương 4-14",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-15",
    shortname = "Chương 4-15",
    longname = "Chương 4-15",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-16",
    shortname = "Chương 4-16",
    longname = "Chương 4-16",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-17",
    shortname = "Chương 4-17",
    longname = "Chương 4-17",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-18",
    shortname = "Chương 4-18",
    longname = "Chương 4-18",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-19",
    shortname = "Chương 4-19",
    longname = "Chương 4-19",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-20",
    shortname = "Chương 4-20",
    longname = "Chương 4-20",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-21",
    shortname = "Chương 4-21",
    longname = "Chương 4-21",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-22",
    shortname = "Chương 4-22",
    longname = "Chương 4-22",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-23",
    shortname = "Chương 4-23",
    longname = "Chương 4-23",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-24",
    shortname = "Chương 4-24",
    longname = "Chương 4-24",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-25",
    shortname = "Chương 4-25",
    longname = "Chương 4-25",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-26",
    shortname = "Chương 4-26",
    longname = "Chương 4-26",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-27",
    shortname = "Chương 4-27",
    longname = "Chương 4-27",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-28",
    shortname = "Chương 4-28",
    longname = "Chương 4-28",
    childOf = 8 },

    {fullname = "Akuma Koujo 2 4-29",
    shortname = "Chương 4-29",
    longname = "Chương 4-29",
    childOf = 8 },

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.