Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Auto Nav Link/tài liệu.

return {
  -- The stucture of arcs
  arcsStructure = {
    -- Arcs, which include volumes
    {id = "Arc1",
    fullname = "Arc 1",
    including = {1, 2}
    },
    {id = "Arc2",
    fullname = "Arc 2",
    including = {3, 4}
    },
    {id = "Arc3",
    fullname = "Arc 3",
    including = {5}
    },
    -- Grand arcs, which include arcs
    {id = "pq",
    fullname = "Prequel",
    including = {"Arc1", "Arc2"},
    },
    {id = "sq",
    fullname = "Sequel",
    including = {"Arc3"} 
    }
    -- Even grand-grand arcs, in case
  },
  
  -- Fulltexts

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Toàn văn",
  shortname = "Tập 1",
  longname = "Tập 1 Toàn văn",
  id = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 2 Toàn văn",
  shortname = "Tập 2",
  longname = "Tập 2 Toàn văn",
  id = 2},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 3 Toàn văn",
  shortname = "Tập 3",
  longname = "Tập 3 Toàn văn",
  id = 3},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 4 Toàn văn",
  shortname = "Tập 4",
  longname = "Tập 4 Toàn văn",
  id = 4},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 5 Toàn văn",
  shortname = "Tập 5",
  longname = "Tập 5 Toàn văn",
  id = 5},
  
  -- Mainpage
  {fullname = "Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii desuka? Sukutte Moratte Ii desuka?",
  mainpage = true},
  
  -- Chapters
  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Hình Minh Họa",
  shortname = "Hình Minh Họa",
  longname = "Tập 1 Hình Minh Họa",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Terms",
  shortname = "Thuật Ngữ",
  longname = "Thuật Ngữ",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Chương 1",
  shortname = "Chương 1",
  longname = "Tập 1 Chương 1",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Chương 2",
  shortname = "Chương 2",
  longname = "Tập 1 Chương 2",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Chương 3",
  shortname = "Chương 3",
  longname = "Tập 1 Chương 3",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Chương 4",
  shortname = "Chương 4",
  longname = "Tập 1 Chương 4",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 1 Chương 5",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 1 Lời bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Tập 1 Lời bạt",
  childOf = 1},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 2 Hình Minh Họa",
  shortname = "Hình Minh Họa",
  longname = "Tập 2 Hình Minh Họa",
  childOf = 2},

  {fullname = "Template:Auto Nav",
  shortname = "AN",
  longname = "Automatic Navigator",
  childOf = 2},
  
  {fullname = "Shuumatsu Tập 2 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 2 Chương 5",
  childOf = 2},
  
  {fullname = "Shuumatsu Tập 3 Hình Minh Họa",
  shortname = "Hình Minh Họa",
  longname = "Tập 3 Hình Minh Họa",
  childOf = 3},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 3 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 3 Chương 5",
  childOf = 3},
  
  {fullname = "Shuumatsu Tập 4 Hình Minh Họa",
  shortname = "Hình Minh Họa",
  longname = "Tập 4 Hình Minh Họa",
  childOf = 4},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 4 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 4 Chương 5",
  childOf = 4},
  
  {fullname = "Shuumatsu Tập 5 Hình Minh Họa",
  shortname = "Hình Minh Họa",
  longname = "Tập 5 Hình Minh Họa",
  childOf = 5},

  {fullname = "Shuumatsu Tập 5 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 5 Chương 5",
  childOf = 5},
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.