Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Date A Live Link/tài liệu.

return {

 -- The structure of arcs
 arcsStructure = {
  -- Arcs, which include volumes

  {id = "natsumi",
  fullname = "Natsumi's Arc",
  including = {8, 9}
  },
  
  {id = "origami",
  fullname = "Origami's Arc",
  including = {10, 11}
  },
  
  {id = "shiori",
  fullname = "Shiori's Arc",
  including = {12}
  },
  
  {id = "nia",
  fullname = "Nia's Arc",
  including = {13}
  },
  
  {id = "mukuro",
  fullname = "Mukuro's Arc",
  including = {14, 15}
  },


  {id = "kurumi",
  fullname = "Kurumi's Arc",
  including = {16, 17}
  },
  
  {id = "aki",
  fullname = "Akihabara",
  including = {"Akihabara"}
  },
  
  {id = "rat",
  fullname = "Ratatoskr",
  including = {"Ratatoskr"}
  },
  
  {id = "ze",
  fullname = "Zero",
  including = {0}
  },
  
  {id = "en",
  fullname = "Encore",
  including = {7.5, 10.5, 11.5, 12.5, 14.5}
  },
  
  -- Grand arcs, which include arcs
  {id = "main",
  fullname = "Main Stories",
  including = {"natsumi", "origami", "shiori", "nia", "mukuro", "kurumi"}
  },
  
  {id = "ss",
  fullname = "Side Stories",
  including = {"aki", "rat", "ze", "en"}
  },
  
  {id = "lt",
  fullname = "Others",
  including = {"Mis"}
  },
  -- Grand-grand arcs, in case
 },
 -- Fulltext
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 8",
 shortname = "Tập 8",
 longname = "Tập 8",
 id = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9",
 shortname = "Tập 9",
 longname = "Tập 9",
 id = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10",
 shortname = "Tập 10",
 longname = "Tập 10",
 id = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11",
 shortname = "Tập 11",
 longname = "Tập 11",
 id = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12",
 shortname = "Tập 12",
 longname = "Tập 12",
 id = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13",
 shortname = "Tập 13",
 longname = "Tập 13",
 id = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14",
 shortname = "Tập 14",
 longname = "Tập 14",
 id = 14},
 
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 15",
 shortname = "Tập 15",
 longname = "Tập 15",
 id = 15},
 
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 16",
 shortname = "Tập 16",
 longname = "Tập 16",
 id = 16},
 
 {fullname = "Date A Live:Akihabara",
 shortname = "Akihabara",
 longname = "Akihabara",
 id = "Akihabara"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr",
 shortname = "Ratatoskr",
 longname = "Ratatoskr",
 id = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0",
 shortname = "Tập 0",
 longname = "Tập 0",
 id = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5",
 shortname = "Tập 7.5",
 longname = "Tập 7.5",
 id = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5",
 shortname = "Tập 10.5",
 longname = "Tập 10.5",
 id = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5",
 shortname = "Tập 11.5",
 longname = "Tập 11.5",
 id = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5",
 shortname = "Tập 12.5",
 longname = "Tập 12.5",
 id = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5",
 shortname = "Tập 14.5",
 longname = "Tập 14.5",
 id = 14.5},
 
 {fullname = "Date A Live",
 shortname = "Linh tinh",
 longname = "Linh tinh",
 id = "Mis"},

 -- Mainpage
 {fullname = "Date A Live",
 mainpage = true},

 -- Chapters

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 8 Minh Họa",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Mở Đầu",
 shortname = "Mở đầu",
 longname = "Tập 8 Mở Đầu",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 8 Chương 1",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 8 Chương 2",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 8 Chương 3",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 8 Chương 4",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 8 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 8 Chương 5",
 childOf = 8},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 9 Minh Họa",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 9 Chương 6",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 9 Chương 7",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Chương 8",
 shortname = "Chương 8",
 longname = "Tập 9 Chương 8",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Chương 9",
 shortname = "Chương 9",
 longname = "Tập 9 Chương 9",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Chương 10",
 shortname = "Chương 10",
 longname = "Tập 9 Chương 10",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 9 Kết Thúc",
 shortname = "Kết",
 longname = "Tập 9 Kết Thúc",
 childOf = 9},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 10 Minh Họa",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Mở Đầu",
 shortname = "Mở đầu",
 longname = "Tập 10 Mở Đầu",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 10 Chương 1",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 10 Chương 2",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 10 Chương 3",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 10 Chương 4",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 10 Chương 5",
 childOf = 10},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 11 Minh Họa",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 11 Chương 6",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 11 Chương 7",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Chương 8",
 shortname = "Chương 8",
 longname = "Tập 11 Chương 8",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Chương 9",
 shortname = "Chương 9",
 longname = "Tập 11 Chương 9",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Chương 10",
 shortname = "Chương 10",
 longname = "Tập 11 Chương 10",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11 Kết Thúc",
 shortname = "Kết",
 longname = "Tập 11 Kết Thúc",
 childOf = 11},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 12 Minh Họa",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Mở Đầu",
 shortname = "Mở đầu",
 longname = "Tập 12 Mở Đầu",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 12 Chương 1",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 12 Chương 2",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 12 Chương 3",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 12 Chương 4",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 12 Chương 5",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12 Kết Thúc",
 shortname = "Kết",
 longname = "Tập 12 Kết Thúc",
 childOf = 12},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 13 Minh Họa",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Mở Đầu",
 shortname = "Mở đầu",
 longname = "Tập 13 Mở Đầu",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 13 Chương 1",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 13 Chương 2",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 13 Chương 3",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 13 Chương 4",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 13 Chương 5",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 13 Kết Thúc",
 shortname = "Kết",
 longname = "Tập 13 Kết Thúc",
 childOf = 13},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 14 Minh Họa",
 childOf = 14},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Mở Đầu",
 shortname = "Mở đầu",
 longname = "Tập 14 Mở Đầu",
 childOf = 14},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 14 Chương 1",
 childOf = 14},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 14 Chương 2",
 childOf = 14},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 14 Chương 3",
 childOf = 14},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 14 Chương 4",
 childOf = 14},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 14 Chương 5",
 childOf = 14},
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 15 Minh Họa",
 childOf = 15},

 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 15 Chương 6",
 childOf = 15},

 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 15 Chương 7",
 childOf = 15},

 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Chương 8",
 shortname = "Chương 8",
 longname = "Tập 15 Chương 8",
 childOf = 15},

 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Chương 9",
 shortname = "Chương 9",
 longname = "Tập 15 Chương 9",
 childOf = 15},

 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Chương 10",
 shortname = "Chương 10",
 longname = "Tập 15 Chương 10",
 childOf = 15},
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 15 Kết Thúc",
 shortname = "Kết Chương",
 longname = "Tập 15 Chương Kết",
 childOf = 15},
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 16 Minh Họa",
 childOf = 16},

 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Mở Đầu",
 shortname = "Mở Đầu",
 longname = "Tập 16 Mở Đầu",
 childOf = 16},

 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 16 Chương 1",
 childOf = 16},

 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 16 Chương 2",
 childOf = 16},

 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 16 Chương 3",
 childOf = 16},

 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 16 Chương 4",
 childOf = 16},
 
 {fullname = "Date A Live:Tập 16 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 16 Chương 5",
 childOf = 16},

 {fullname = "Date A Live:Tập 17 Minh Họa",
 shortname = "Minh họa",
 longname = "Tập 17 Minh Họa",
 childOf = 17},

 {fullname = "Date A Live:Tập 17 Đoạn Chương",
 shortname = "Đoạn Chương",
 longname = "Tập 17 Đoạn Chương",
 childOf = 17},

 {fullname = "Date A Live:Akihabara:Minh hoạ",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Akihabara Minh hoạ",
 childOf = "Akihabara"},

 {fullname = "Date A Live:Akihabara:Tohka",
 shortname = "Tohka",
 longname = "Akihabara Tohka",
 childOf = "Akihabara"},

 {fullname = "Date A Live:Akihabara:Yoshino",
 shortname = "Yoshino",
 longname = "Akihabara Yoshino",
 childOf = "Akihabara"},

 {fullname = "Date A Live:Akihabara:Kurumi",
 shortname = "Kurumi",
 longname = "Akihabara Kurumi",
 childOf = "Akihabara"},

 {fullname = "Date A Live:Akihabara:Kotori",
 shortname = "Kotori",
 longname = "Akihabara Kotori",
 childOf = "Akihabara"},


 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Ratatoskr Minh Họa",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 1",
 shortname = "Case 1",
 longname = "Ratatoskr Case 1",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 2",
 shortname = "Case 2",
 longname = "Ratatoskr Case 2",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 3",
 shortname = "Case 3",
 longname = "Ratatoskr Case 3",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 4",
 shortname = "Case 4",
 longname = "Ratatoskr Case 4",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 5",
 shortname = "Case 5",
 longname = "Ratatoskr Case 5",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 6",
 shortname = "Case 6",
 longname = "Ratatoskr Case 6",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Ratatoskr Case 7",
 shortname = "Case 7",
 longname = "Ratatoskr Case 7",
 childOf = "Ratatoskr"},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Tập 0 Minh Họa",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 0 Chương 1",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 0 Chương 2",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 0 Chương 3",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 0 Chương 4",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 0 Chương 5",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 0 Chương 6",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 0 Chương 7",
 childOf = 0},

 {fullname = "Date A Live:Tập 0 Chương 8",
 shortname = "Chương 8",
 longname = "Tập 0 Chương 8",
 childOf = 0},


 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Tập 7.5 Minh Họa",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 7.5 Chương 1",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 7.5 Chương 2",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 7.5 Chương 3",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 7.5 Chương 4",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 7.5 Chương 5",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 7.5 Chương 6",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Case 1",
 shortname = "Case 1",
 longname = "Tập 7.5 Case 1",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Case 2",
 shortname = "Case 2",
 longname = "Tập 7.5 Case 2",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 7.5 Case 3",
 shortname = "Case 3",
 longname = "Tập 7.5 Case 3",
 childOf = 7.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Tập 10.5 Minh Họa",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 10.5 Chương 1",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 10.5 Chương 2",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 10.5 Chương 3",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 10.5 Chương 4",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 10.5 Chương 5",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 10.5 Chương 6",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Case 1",
 shortname = "Case 1",
 longname = "Tập 10.5 Case 1",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Case 2",
 shortname = "Case 2",
 longname = "Tập 10.5 Case 2",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 10.5 Case 3",
 shortname = "Case 3",
 longname = "Tập 10.5 Case 3",
 childOf = 10.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Tập 11.5 Minh Họa",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 11.5 Chương 1",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 11.5 Chương 2",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 11.5 Chương 3",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 11.5 Chương 4",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 11.5 Chương 5",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 11.5 Chương 6",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 11.5 Chương 7",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Case 1",
 shortname = "Case 1",
 longname = "Tập 11.5 Case 1",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Case 2",
 shortname = "Case 2",
 longname = "Tập 11.5 Case 2",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 11.5 Case 3",
 shortname = "Case 3",
 longname = "Tập 11.5 Case 3",
 childOf = 11.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Tập 12.5 Minh Họa",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 12.5 Chương 1",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 12.5 Chương 2",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 12.5 Chương 3",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 12.5 Chương 4",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 12.5 Chương 5",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 12.5 Chương 6",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 12.5 Chương 7",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Case 1",
 shortname = "Case 1",
 longname = "Tập 12.5 Case 1",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Case 2",
 shortname = "Case 2",
 longname = "Tập 12.5 Case 2",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 12.5 Case 3",
 shortname = "Case 3",
 longname = "Tập 12.5 Case 3",
 childOf = 12.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Minh Họa",
 shortname = "Minh Họa",
 longname = "Tập 14.5 Minh Họa",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 1",
 shortname = "Chương 1",
 longname = "Tập 14.5 Chương 1",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 2",
 shortname = "Chương 2",
 longname = "Tập 14.5 Chương 2",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 3",
 shortname = "Chương 3",
 longname = "Tập 14.5 Chương 3",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 4",
 shortname = "Chương 4",
 longname = "Tập 14.5 Chương 4",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 5",
 shortname = "Chương 5",
 longname = "Tập 14.5 Chương 5",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 6",
 shortname = "Chương 6",
 longname = "Tập 14.5 Chương 6",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Chương 7",
 shortname = "Chương 7",
 longname = "Tập 14.5 Chương 7",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Case 1",
 shortname = "Case 1",
 longname = "Tập 14.5 Case 1",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Case 2",
 shortname = "Case 2",
 longname = "Tập 14.5 Case 2",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live:Tập 14.5 Case 3",
 shortname = "Case 3",
 longname = "Tập 14.5 Case 3",
 childOf = 14.5},

 {fullname = "Date A Live Poll",
 shortname = "Poll",
 longname = "Bầu chọn người chiến thắng",
 childOf = "Mis"},

 {fullname = "Date A Live Quy Chuẩn Dịch Thuật",
 shortname = "Norms",
 longname = "Quy Chuẩn Dịch Thuật",
 childOf = "Mis"},
}