FANDOM


(13-6 đến 13-12)
Dòng 2.303: Dòng 2.303:
 
longname = "Chương 13-12",
 
longname = "Chương 13-12",
 
childOf = 13},
 
childOf = 13},
  +
 
 
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-13",
  +
shortname = "13-13",
  +
longname = "Chương 13-13",
  +
childOf = 13},
 
 
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-14",
  +
shortname = "13-14",
  +
longname = "Chương 13-14",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-15",
  +
shortname = "13-15",
  +
longname = "Chương 13-15",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-16",
  +
shortname = "13-16",
  +
longname = "Chương 13-16",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-17",
  +
shortname = "13-17",
  +
longname = "Chương 13-17",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-18",
  +
shortname = "13-18",
  +
longname = "Chương 13-18",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-19",
  +
shortname = "13-19",
  +
longname = "Chương 13-19",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-20",
  +
shortname = "13-20",
  +
longname = "Chương 13-20",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-21",
  +
shortname = "13-21",
  +
longname = "Chương 13-21",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-22",
  +
shortname = "13-22",
  +
longname = "Chương 13-22",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-23",
  +
shortname = "13-23",
  +
longname = "Chương 13-23",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-24",
  +
shortname = "13-24",
  +
longname = "Chương 13-24",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-25",
  +
shortname = "13-25",
  +
longname = "Chương 13-25",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-26",
  +
shortname = "13-26",
  +
longname = "Chương 13-26",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-27",
  +
shortname = "13-27",
  +
longname = "Chương 13-27",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-28",
  +
shortname = "13-28",
  +
longname = "Chương 13-28",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-29",
  +
shortname = "13-29",
  +
longname = "Chương 13-29",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-30",
  +
shortname = "13-30",
  +
longname = "Chương 13-30",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-31",
  +
shortname = "13-31",
  +
longname = "Chương 13-31",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-32",
  +
shortname = "13-32",
  +
longname = "Chương 13-32",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-33",
  +
shortname = "13-33",
  +
longname = "Chương 13-33",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-34",
  +
shortname = "13-34",
  +
longname = "Chương 13-34",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-35",
  +
shortname = "13-35",
  +
longname = "Chương 13-35",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-36",
  +
shortname = "13-36",
  +
longname = "Chương 13-36",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-37",
  +
shortname = "13-37",
  +
longname = "Chương 13-37",
  +
childOf = 13},
  +
  +
  +
{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-38",
  +
shortname = "13-38",
  +
longname = "Chương 13-38",
  +
childOf = 13},
  +
  +
 
--Light Novel
 
--Light Novel
   

Phiên bản lúc 11:04, ngày 6 tháng 11 năm 2017

return{
	--Fulltexts	
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 4",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 5",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 6",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6",
	id = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 7",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 8",
	shortname = "Tập 8",
	longname = "Tập 8",
	id = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 9",
	shortname = "Tập 9",
	longname = "Tập 9",
	id = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 10",
	shortname = "Tập 10",
	longname = "Tập 10",
	id = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 11",
	shortname = "Tập 11",
	longname = "Tập 11",
	id = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 12",
	shortname = "Tập 12",
	longname = "Tập 12",
	id = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 13",
	shortname = "Tập 13",
	longname = "Tập 13",
	id = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku Light Novel",
	shortname = "Light Novel",
	longname = "Light Novel",
	id = "LN"},
 
	--Mainpage
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku",
	shortname = "Death March",
	mainpage = true},
 
	--Chapters
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-1",
	shortname = "1-1",
	longname = "Chương 1-1",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-2",
	shortname = "1-2",
	longname = "Chương 1-2",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-3",
	shortname = "1-3",
	longname = "Chương 1-3",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-4",
	shortname = "1-4",
	longname = "Chương 1-4",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-5",
	shortname = "1-5",
	longname = "Chương 1-5",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-6",
	shortname = "1-6",
	longname = "Chương 1-6",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-7",
	shortname = "1-7",
	longname = "Chương 1-7",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-8",
	shortname = "1-8",
	longname = "Chương 1-8",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-9",
	shortname = "1-9",
	longname = "Chương 1-9",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 1-10",
	shortname = "1-10",
	longname = "Chương 1-10",
	childOf = 1},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-1",
	shortname = "2-1",
	longname = "Chương 2-1",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-2",
	shortname = "2-2",
	longname = "Chương 2-2",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-3",
	shortname = "2-3",
	longname = "Chương 2-3",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-4",
	shortname = "2-4",
	longname = "Chương 2-4",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-5",
	shortname = "2-5",
	longname = "Chương 2-5",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-6",
	shortname = "2-6",
	longname = "Chương 2-6",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-7",
	shortname = "2-7",
	longname = "Chương 2-7",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-8",
	shortname = "2-8",
	longname = "Chương 2-8",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-9",
	shortname = "2-9",
	longname = "Chương 2-9",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-10",
	shortname = "2-10",
	longname = "Chương 2-10",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-11",
	shortname = "2-11",
	longname = "Chương 2-11",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 2-12",
	shortname = "2-12",
	longname = "Chương 2-12",
	childOf = 2},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-1",
	shortname = "3-1",
	longname = "Chương 3-1",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-2",
	shortname = "3-2",
	longname = "Chương 3-2",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-3",
	shortname = "3-3",
	longname = "Chương 3-3",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-4",
	shortname = "3-4",
	longname = "Chương 3-4",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-5",
	shortname = "3-5",
	longname = "Chương 3-5",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-6",
	shortname = "3-6",
	longname = "Chương 3-6",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-7",
	shortname = "3-7",
	longname = "Chương 3-7",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 3-8",
	shortname = "3-8",
	longname = "Chương 3-8",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 3-2",
	shortname = "PC 3-2",
	longname = "Phụ chương 3-2",
	childOf = 3},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-1",
	shortname = "4-1",
	longname = "Chương 4-1",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-2",
	shortname = "4-2",
	longname = "Chương 4-2",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-3",
	shortname = "4-3",
	longname = "Chương 4-3",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-4",
	shortname = "4-4",
	longname = "Chương 4-4",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-5",
	shortname = "4-5",
	longname = "Chương 4-5",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-6",
	shortname = "4-6",
	longname = "Chương 4-6",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-7",
	shortname = "4-7",
	longname = "Chương 4-7",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-8",
	shortname = "4-8",
	longname = "Chương 4-8",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-9",
	shortname = "4-9",
	longname = "Chương 4-9",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-10",
	shortname = "4-10",
	longname = "Chương 4-10",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-11",
	shortname = "4-11",
	longname = "Chương 4-11",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 4-12",
	shortname = "4-12",
	longname = "Chương 4-12",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 4-1",
	shortname = "PC 4-1",
	longname = "Phụ chương 4-1",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 4-2",
	shortname = "PC 4-2",
	longname = "Phụ chương 4-2",
	childOf = 4},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-1",
	shortname = "5-1",
	longname = "Chương 5-1",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-2",
	shortname = "5-2",
	longname = "Chương 5-2",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-3",
	shortname = "5-3",
	longname = "Chương 5-3",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-4",
	shortname = "5-4",
	longname = "Chương 5-4",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-5",
	shortname = "5-5",
	longname = "Chương 5-5",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-6",
	shortname = "5-6",
	longname = "Chương 5-6",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-7",
	shortname = "5-7",
	longname = "Chương 5-7",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-8",
	shortname = "5-8",
	longname = "Chương 5-8",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-9",
	shortname = "5-9",
	longname = "Chương 5-9",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 5-1",
	shortname = "PC 5-1",
	longname = "Phụ chương 5-1",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 5-2",
	shortname = "PC 5-2",
	longname = "Phụ chương 5-2",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 5-3",
	shortname = "PC 5-3",
	longname = "Phụ chương 5-3",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 5-4",
	shortname = "PC 5-4",
	longname = "Phụ chương 5-4",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 5-5",
	shortname = "PC 5-5",
	longname = "Phụ chương 5-5",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 5-6",
	shortname = "PC 5-6",
	longname = "Phụ chương 5-6",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-10",
	shortname = "5-10",
	longname = "Chương 5-10",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-11",
	shortname = "5-11",
	longname = "Chương 5-11",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-12",
	shortname = "5-12",
	longname = "Chương 5-12",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-13",
	shortname = "5-13",
	longname = "Chương 5-13",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-14",
	shortname = "5-14",
	longname = "Chương 5-14",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 5-15",
	shortname = "5-15",
	longname = "Chương 5-15",
	childOf = 5},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-1",
	shortname = "6-1",
	longname = "Chương 6-1",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-2",
	shortname = "6-2",
	longname = "Chương 6-2",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-3",
	shortname = "6-3",
	longname = "Chương 6-3",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-4",
	shortname = "6-4",
	longname = "Chương 6-4",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-5",
	shortname = "6-5",
	longname = "Chương 6-5",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-6",
	shortname = "6-6",
	longname = "Chương 6-6",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-7",
	shortname = "6-7",
	longname = "Chương 6-7",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-8",
	shortname = "6-8",
	longname = "Chương 6-8",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-9",
	shortname = "6-9",
	longname = "Chương 6-9",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-10",
	shortname = "6-10",
	longname = "Chương 6-10",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-11",
	shortname = "6-11",
	longname = "Chương 6-11",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-12",
	shortname = "6-12",
	longname = "Chương 6-12",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-13",
	shortname = "6-13",
	longname = "Chương 6-13",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-14",
	shortname = "6-14",
	longname = "Chương 6-14",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-15",
	shortname = "6-15",
	longname = "Chương 6-15",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-16",
	shortname = "6-16",
	longname = "Chương 6-16",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-17",
	shortname = "6-17",
	longname = "Chương 6-17",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-18",
	shortname = "6-18",
	longname = "Chương 6-18",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-19",
	shortname = "6-19",
	longname = "Chương 6-19",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-20",
	shortname = "6-20",
	longname = "Chương 6-20",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-21",
	shortname = "6-21",
	longname = "Chương 6-21",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-22",
	shortname = "6-22",
	longname = "Chương 6-22",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-23",
	shortname = "6-23",
	longname = "Chương 6-23",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-24",
	shortname = "6-24",
	longname = "Chương 6-24",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-25",
	shortname = "6-25",
	longname = "Chương 6-25",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-26",
	shortname = "6-26",
	longname = "Chương 6-26",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-27",
	shortname = "6-27",
	longname = "Chương 6-27",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-28",
	shortname = "6-28",
	longname = "Chương 6-28",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-29",
	shortname = "6-29",
	longname = "Chương 6-29",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-30",
	shortname = "6-30",
	longname = "Chương 6-30",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-31",
	shortname = "6-31",
	longname = "Chương 6-31",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-32",
	shortname = "6-32",
	longname = "Chương 6-32",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-33",
	shortname = "6-33",
	longname = "Chương 6-33",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-34",
	shortname = "6-34",
	longname = "Chương 6-34",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 6-1",
	shortname = "PC 6-1",
	longname = "Phụ chương 6-1",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 6-2",
	shortname = "PC 6-2",
	longname = "Phụ chương 6-2",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 6-3",
	shortname = "PC 6-3",
	longname = "Phụ chương 6-3",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 6-4",
	shortname = "PC 6-4",
	longname = "Phụ chương 6-4",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 6-5",
	shortname = "PC 6-5",
	longname = "Phụ chương 6-5",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 6-6",
	shortname = "PC 6-6",
	longname = "Phụ chương 6-6",
	childOf = 6},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-1",
	shortname = "7-1",
	longname = "Chương 7-1",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-2",
	shortname = "7-2",
	longname = "Chương 7-2",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-3",
	shortname = "7-3",
	longname = "Chương 7-3",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-4",
	shortname = "7-4",
	longname = "Chương 7-4",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-5",
	shortname = "7-5",
	longname = "Chương 7-5",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-6",
	shortname = "7-6",
	longname = "Chương 7-6",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-7",
	shortname = "7-7",
	longname = "Chương 7-7",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-8",
	shortname = "7-8",
	longname = "Chương 7-8",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-9",
	shortname = "7-9",
	longname = "Chương 7-9",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-10",
	shortname = "7-10",
	longname = "Chương 7-10",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-11",
	shortname = "7-11",
	longname = "Chương 7-11",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-12",
	shortname = "7-12",
	longname = "Chương 7-12",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-13",
	shortname = "7-13",
	longname = "Chương 7-13",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-14",
	shortname = "7-14",
	longname = "Chương 7-14",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-15",
	shortname = "7-15",
	longname = "Chương 7-15",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-16",
	shortname = "7-16",
	longname = "Chương 7-16",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-17",
	shortname = "7-17",
	longname = "Chương 7-17",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-18",
	shortname = "7-18",
	longname = "Chương 7-18",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-19",
	shortname = "7-19",
	longname = "Chương 7-19",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-20",
	shortname = "7-20",
	longname = "Chương 7-20",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-21",
	shortname = "7-21",
	longname = "Chương 7-21",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-22",
	shortname = "7-22",
	longname = "Chương 7-22",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 7-23",
	shortname = "7-23",
	longname = "Chương 7-23",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 7-1",
	shortname = "PC 7-1",
	longname = "Phụ chương 7-1",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 7-2",
	shortname = "PC 7-2",
	longname = "Phụ chương 7-2",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 7-3",
	shortname = "PC 7-3",
	longname = "Phụ chương 7-3",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 7-4",
	shortname = "PC 7-4",
	longname = "Phụ chương 7-4",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 7-5",
	shortname = "PC 7-5",
	longname = "Phụ chương 7-5",
	childOf = 7},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-1",
	shortname = "8-1",
	longname = "Chương 8-1",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-2",
	shortname = "8-2",
	longname = "Chương 8-2",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-3",
	shortname = "8-3",
	longname = "Chương 8-3",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-4",
	shortname = "8-4",
	longname = "Chương 8-4",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-5",
	shortname = "8-5",
	longname = "Chương 8-5",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-6",
	shortname = "8-6",
	longname = "Chương 8-6",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-7",
	shortname = "8-7",
	longname = "Chương 8-7",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-8",
	shortname = "8-8",
	longname = "Chương 8-8",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-9",
	shortname = "8-9",
	longname = "Chương 8-9",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-10",
	shortname = "8-10",
	longname = "Chương 8-10",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-11",
	shortname = "8-11",
	longname = "Chương 8-11",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-12",
	shortname = "8-12",
	longname = "Chương 8-12",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-13",
	shortname = "8-13",
	longname = "Chương 8-13",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-14",
	shortname = "8-14",
	longname = "Chương 8-14",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-15",
	shortname = "8-15",
	longname = "Chương 8-15",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-16",
	shortname = "8-16",
	longname = "Chương 8-16",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-17",
	shortname = "8-17",
	longname = "Chương 8-17",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-18",
	shortname = "8-18",
	longname = "Chương 8-18",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-19",
	shortname = "8-19",
	longname = "Chương 8-19",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-20",
	shortname = "8-20",
	longname = "Chương 8-20",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-21",
	shortname = "8-21",
	longname = "Chương 8-21",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-22",
	shortname = "8-22",
	longname = "Chương 8-22",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-23",
	shortname = "8-23",
	longname = "Chương 8-23",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-24",
	shortname = "8-24",
	longname = "Chương 8-24",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-25",
	shortname = "8-25",
	longname = "Chương 8-25",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-26",
	shortname = "8-26",
	longname = "Chương 8-26",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-1",
	shortname = "PC 8-1",
	longname = "Phụ chương 8-1",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-2",
	shortname = "PC 8-2",
	longname = "Phụ chương 8-2",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-3",
	shortname = "PC 8-3",
	longname = "Phụ chương 8-3",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-4",
	shortname = "PC 8-4",
	longname = "Phụ chương 8-4",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-5",
	shortname = "PC 8-5",
	longname = "Phụ chương 8-5",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-6",
	shortname = "PC 8-6",
	longname = "Phụ chương 8-6",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-7",
	shortname = "PC 8-7",
	longname = "Phụ chương 8-7",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 8-8",
	shortname = "PC 8-8",
	longname = "Phụ chương 8-8",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 8-1",
	shortname = "NC 8-1",
	longname = "Ngoại chương 8-1",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 8-2",
	shortname = "NC 8-2",
	longname = "Ngoại chương 8-2",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 8-3",
	shortname = "NC 8-3",
	longname = "Ngoại chương 8-3",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 8-4",
	shortname = "NC 8-4",
	longname = "Ngoại chương 8-4",
	childOf = 8},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-1",
	shortname = "9-1",
	longname = "Chương 9-1",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-2",
	shortname = "9-2",
	longname = "Chương 9-2",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-3",
	shortname = "9-3",
	longname = "Chương 9-3",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-4",
	shortname = "9-4",
	longname = "Chương 9-4",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-5",
	shortname = "9-5",
	longname = "Chương 9-5",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-6",
	shortname = "9-6",
	longname = "Chương 9-6",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-7",
	shortname = "9-7",
	longname = "Chương 9-7",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-8",
	shortname = "9-8",
	longname = "Chương 9-8",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-9",
	shortname = "9-9",
	longname = "Chương 9-9",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-10",
	shortname = "9-10",
	longname = "Chương 9-10",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-11",
	shortname = "9-11",
	longname = "Chương 9-11",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-12",
	shortname = "9-12",
	longname = "Chương 9-12",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-13",
	shortname = "9-13",
	longname = "Chương 9-13",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-14",
	shortname = "9-14",
	longname = "Chương 9-14",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-15",
	shortname = "9-15",
	longname = "Chương 9-15",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-16",
	shortname = "9-16",
	longname = "Chương 9-16",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-17",
	shortname = "9-17",
	longname = "Chương 9-17",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-18",
	shortname = "9-18",
	longname = "Chương 9-18",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-19",
	shortname = "9-19",
	longname = "Chương 9-19",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-20",
	shortname = "9-20",
	longname = "Chương 9-20",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-21",
	shortname = "9-21",
	longname = "Chương 9-21",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-22",
	shortname = "9-22",
	longname = "Chương 9-22",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-23",
	shortname = "9-23",
	longname = "Chương 9-23",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-24",
	shortname = "9-24",
	longname = "Chương 9-24",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-25",
	shortname = "9-25",
	longname = "Chương 9-25",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-26",
	shortname = "9-26",
	longname = "Chương 9-26",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-27",
	shortname = "9-27",
	longname = "Chương 9-27",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-28",
	shortname = "9-28",
	longname = "Chương 9-28",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-29",
	shortname = "9-29",
	longname = "Chương 9-29",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-30",
	shortname = "9-30",
	longname = "Chương 9-30",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-31",
	shortname = "9-31",
	longname = "Chương 9-31",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-32",
	shortname = "9-32",
	longname = "Chương 9-32",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 9-33",
	shortname = "9-33",
	longname = "Chương 9-33",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 9-1",
	shortname = "PC 9-1",
	longname = "Phụ chương 9-1",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 9-2",
	shortname = "PC 9-2",
	longname = "Phụ chương 9-2",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 9-3",
	shortname = "PC 9-3",
	longname = "Phụ chương 9-3",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 9-4",
	shortname = "PC 9-4",
	longname = "Phụ chương 9-4",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 9-1",
	shortname = "NC 9-1",
	longname = "Ngoại chương 9-1",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 9-2",
	shortname = "NC 9-2",
	longname = "Ngoại chương 9-2",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 9-3",
	shortname = "NC 9-3",
	longname = "Ngoại chương 9-3",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 9-4",
	shortname = "NC 9-4",
	longname = "Ngoại chương 9-4",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 9-5",
	shortname = "NC 9-5",
	longname = "Ngoại chương 9-5",
	childOf = 9},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-1",
	shortname = "10-1",
	longname = "Chương 10-1",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-2",
	shortname = "10-2",
	longname = "Chương 10-2",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-3",
	shortname = "10-3",
	longname = "Chương 10-3",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-4",
	shortname = "10-4",
	longname = "Chương 10-4",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-5",
	shortname = "10-5",
	longname = "Chương 10-5",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-6",
	shortname = "10-6",
	longname = "Chương 10-6",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-7",
	shortname = "10-7",
	longname = "Chương 10-7",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-8",
	shortname = "10-8",
	longname = "Chương 10-8",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-9",
	shortname = "10-9",
	longname = "Chương 10-9",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-10",
	shortname = "10-10",
	longname = "Chương 10-10",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-11",
	shortname = "10-11",
	longname = "Chương 10-11",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-12",
	shortname = "10-12",
	longname = "Chương 10-12",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-13",
	shortname = "10-13",
	longname = "Chương 10-13",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-14",
	shortname = "10-14",
	longname = "Chương 10-14",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-15",
	shortname = "10-15",
	longname = "Chương 10-15",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-16",
	shortname = "10-16",
	longname = "Chương 10-16",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-17",
	shortname = "10-17",
	longname = "Chương 10-17",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-18",
	shortname = "10-18",
	longname = "Chương 10-18",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-19",
	shortname = "10-19",
	longname = "Chương 10-19",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-20",
	shortname = "10-20",
	longname = "Chương 10-20",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-21",
	shortname = "10-21",
	longname = "Chương 10-21",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-22",
	shortname = "10-22",
	longname = "Chương 10-22",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-23",
	shortname = "10-23",
	longname = "Chương 10-23",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-24",
	shortname = "10-24",
	longname = "Chương 10-24",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-25",
	shortname = "10-25",
	longname = "Chương 10-25",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-26",
	shortname = "10-26",
	longname = "Chương 10-26",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-27",
	shortname = "10-27",
	longname = "Chương 10-27",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-28",
	shortname = "10-28",
	longname = "Chương 10-28",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-29",
	shortname = "10-29",
	longname = "Chương 10-29",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-30",
	shortname = "10-30",
	longname = "Chương 10-30",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-31",
	shortname = "10-31",
	longname = "Chương 10-31",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-32",
	shortname = "10-32",
	longname = "Chương 10-32",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-33",
	shortname = "10-33",
	longname = "Chương 10-33",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-34",
	shortname = "10-34",
	longname = "Chương 10-34",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-35",
	shortname = "10-35",
	longname = "Chương 10-35",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-35-2",
	shortname = "10-35-2",
	longname = "Chương 10-35-2",
	childOf = 10},
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-36",
	shortname = "10-36",
	longname = "Chương 10-36",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-37",
	shortname = "10-37",
	longname = "Chương 10-37",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-38",
	shortname = "10-38",
	longname = "Chương 10-38",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-39",
	shortname = "10-39",
	longname = "Chương 10-39",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-40",
	shortname = "10-40",
	longname = "Chương 10-40",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-41",
	shortname = "10-41",
	longname = "Chương 10-41",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-42",
	shortname = "10-42",
	longname = "Chương 10-42",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-43",
	shortname = "10-43",
	longname = "Chương 10-43",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-44",
	shortname = "10-44",
	longname = "Chương 10-44",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-45",
	shortname = "10-45",
	longname = "Chương 10-45",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-46",
	shortname = "10-46",
	longname = "Chương 10-46",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-47",
	shortname = "10-47",
	longname = "Chương 10-47",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-48",
	shortname = "10-48",
	longname = "Chương 10-48",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-49",
	shortname = "10-49",
	longname = "Chương 10-49",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-50",
	shortname = "10-50",
	longname = "Chương 10-50",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 10-51",
	shortname = "10-51",
	longname = "Chương 10-51",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-1",
	shortname = "PC 10-1",
	longname = "Phụ chương 10-1",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-2",
	shortname = "PC 10-2",
	longname = "Phụ chương 10-2",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-3",
	shortname = "PC 10-3",
	longname = "Phụ chương 10-3",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-4",
	shortname = "PC 10-4",
	longname = "Phụ chương 10-4",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-5",
	shortname = "PC 10-5",
	longname = "Phụ chương 10-5",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-6",
	shortname = "PC 10-6",
	longname = "Phụ chương 10-6",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 10-7",
	shortname = "PC 10-7",
	longname = "Phụ chương 10-7",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-1",
	shortname = "NC 10-1",
	longname = "Ngoại chương 10-1",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-2",
	shortname = "NC 10-2",
	longname = "Ngoại chương 10-2",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-3",
	shortname = "NC 10-3",
	longname = "Ngoại chương 10-3",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-4",
	shortname = "NC 10-4",
	longname = "Ngoại chương 10-4",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-5",
	shortname = "NC 10-5",
	longname = "Ngoại chương 10-5",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-6",
	shortname = "NC 10-6",
	longname = "Ngoại chương 10-6",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-7",
	shortname = "NC 10-7",
	longname = "Ngoại chương 10-7",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-8",
	shortname = "NC 10-8",
	longname = "Ngoại chương 10-8",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-9",
	shortname = "NC 10-9",
	longname = "Ngoại chương 10-9",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-10",
	shortname = "NC 10-10",
	longname = "Ngoại chương 10-10",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-11",
	shortname = "NC 10-11",
	longname = "Ngoại chương 10-11",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-12",
	shortname = "NC 10-12",
	longname = "Ngoại chương 10-12",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 10-13",
	shortname = "NC 10-13",
	longname = "Ngoại chương 10-13",
	childOf = 10},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-1",
	shortname = "11-1",
	longname = "Chương 11-1",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-2",
	shortname = "11-2",
	longname = "Chương 11-2",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-3",
	shortname = "11-3",
	longname = "Chương 11-3",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-4",
	shortname = "11-4",
	longname = "Chương 11-4",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-5",
	shortname = "11-5",
	longname = "Chương 11-5",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-6",
	shortname = "11-6",
	longname = "Chương 11-6",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-7",
	shortname = "11-7",
	longname = "Chương 11-7",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-8",
	shortname = "11-8",
	longname = "Chương 11-8",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-9",
	shortname = "11-9",
	longname = "Chương 11-9",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-10",
	shortname = "11-10",
	longname = "Chương 11-10",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-11",
	shortname = "11-11",
	longname = "Chương 11-11",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-12",
	shortname = "11-12",
	longname = "Chương 11-12",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-13",
	shortname = "11-13",
	longname = "Chương 11-13",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-14",
	shortname = "11-14",
	longname = "Chương 11-14",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-15",
	shortname = "11-15",
	longname = "Chương 11-15",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-16",
	shortname = "11-16",
	longname = "Chương 11-16",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-17",
	shortname = "11-17",
	longname = "Chương 11-17",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-18",
	shortname = "11-18",
	longname = "Chương 11-18",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-19",
	shortname = "11-19",
	longname = "Chương 11-19",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-20",
	shortname = "11-20",
	longname = "Chương 11-20",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-21",
	shortname = "11-21",
	longname = "Chương 11-21",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-22",
	shortname = "11-22",
	longname = "Chương 11-22",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 11-23",
	shortname = "11-23",
	longname = "Chương 11-23",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 11-1",
	shortname = "PC 11-1",
	longname = "Phụ chương 11-1",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 11-2",
	shortname = "PC 11-2",
	longname = "Phụ chương 11-2",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-1",
	shortname = "NC 11-1",
	longname = "Ngoại chương 11-1",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-2",
	shortname = "NC 11-2",
	longname = "Ngoại chương 11-2",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-3",
	shortname = "NC 11-3",
	longname = "Ngoại chương 11-3",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-4",
	shortname = "NC 11-4",
	longname = "Ngoại chương 11-4",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-5",
	shortname = "NC 11-5",
	longname = "Ngoại chương 11-5",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-6",
	shortname = "NC 11-6",
	longname = "Ngoại chương 11-6",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-7",
	shortname = "NC 11-7",
	longname = "Ngoại chương 11-7",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-8",
	shortname = "NC 11-8",
	longname = "Ngoại chương 11-8",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 11-9",
	shortname = "NC 11-9",
	longname = "Ngoại chương 11-9",
	childOf = 11},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-1",
	shortname = "12-1",
	longname = "Chương 12-1",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-2",
	shortname = "12-2",
	longname = "Chương 12-2",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-3",
	shortname = "12-3",
	longname = "Chương 12-3",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-4",
	shortname = "12-4",
	longname = "Chương 12-4",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-5",
	shortname = "12-5",
	longname = "Chương 12-5",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-6",
	shortname = "12-6",
	longname = "Chương 12-6",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-7",
	shortname = "12-7",
	longname = "Chương 12-7",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-8",
	shortname = "12-8",
	longname = "Chương 12-8",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-9",
	shortname = "12-9",
	longname = "Chương 12-9",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-10",
	shortname = "12-10",
	longname = "Chương 12-10",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-11",
	shortname = "12-11",
	longname = "Chương 12-11",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-12",
	shortname = "12-12",
	longname = "Chương 12-12",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-13",
	shortname = "12-13",
	longname = "Chương 12-13",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-14",
	shortname = "12-14",
	longname = "Chương 12-14",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-15",
	shortname = "12-15",
	longname = "Chương 12-15",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-16",
	shortname = "12-16",
	longname = "Chương 12-16",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-17",
	shortname = "12-17",
	longname = "Chương 12-17",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-18",
	shortname = "12-18",
	longname = "Chương 12-18",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-19",
	shortname = "12-19",
	longname = "Chương 12-19",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-20",
	shortname = "12-20",
	longname = "Chương 12-20",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-21",
	shortname = "12-21",
	longname = "Chương 12-21",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-22",
	shortname = "12-22",
	longname = "Chương 12-22",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-23",
	shortname = "12-23",
	longname = "Chương 12-23",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-24",
	shortname = "12-24",
	longname = "Chương 12-24",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-25",
	shortname = "12-25",
	longname = "Chương 12-25",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-26",
	shortname = "12-26",
	longname = "Chương 12-26",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-27",
	shortname = "12-27",
	longname = "Chương 12-27",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-28",
	shortname = "12-28",
	longname = "Chương 12-28",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-29",
	shortname = "12-29",
	longname = "Chương 12-29",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 12-30",
	shortname = "12-30",
	longname = "Chương 12-30",
	childOf = 12},
 
		{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 12-1",
	shortname = "PC 12-1",
	longname = "Phụ chương 12-1",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 12-2",
	shortname = "PC 12-2",
	longname = "Phụ chương 12-2",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 12-3",
	shortname = "PC 12-3",
	longname = "Phụ chương 12-3",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 12-1",
	shortname = "NC 12-1",
	longname = "Ngoại chương 12-1",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 12-2",
	shortname = "NC 12-2",
	longname = "Ngoại chương 12-2",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 12-3",
	shortname = "NC 12-3",
	longname = "Ngoại chương 12-3",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 12-4",
	shortname = "NC 12-4",
	longname = "Ngoại chương 12-4",
	childOf = 12},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-1",
	shortname = "13-1",
	longname = "Chương 13-1",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-2",
	shortname = "13-2",
	longname = "Chương 13-2",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-3",
	shortname = "13-3",
	longname = "Chương 13-3",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-4",
	shortname = "13-4",
	longname = "Chương 13-4",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-5",
	shortname = "13-5",
	longname = "Chương 13-5",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-6",
	shortname = "13-6",
	longname = "Chương 13-6",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-7",
	shortname = "13-7",
	longname = "Chương 13-7",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-8",
	shortname = "13-8",
	longname = "Chương 13-8",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-9",
	shortname = "13-9",
	longname = "Chương 13-9",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-10",
	shortname = "13-10",
	longname = "Chương 13-10",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-11",
	shortname = "13-11",
	longname = "Chương 13-11",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-12",
	shortname = "13-12",
	longname = "Chương 13-12",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-13",
	shortname = "13-13",
	longname = "Chương 13-13",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-14",
	shortname = "13-14",
	longname = "Chương 13-14",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-15",
	shortname = "13-15",
	longname = "Chương 13-15",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-16",
	shortname = "13-16",
	longname = "Chương 13-16",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-17",
	shortname = "13-17",
	longname = "Chương 13-17",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-18",
	shortname = "13-18",
	longname = "Chương 13-18",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-19",
	shortname = "13-19",
	longname = "Chương 13-19",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-20",
	shortname = "13-20",
	longname = "Chương 13-20",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-21",
	shortname = "13-21",
	longname = "Chương 13-21",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-22",
	shortname = "13-22",
	longname = "Chương 13-22",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-23",
	shortname = "13-23",
	longname = "Chương 13-23",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-24",
	shortname = "13-24",
	longname = "Chương 13-24",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-25",
	shortname = "13-25",
	longname = "Chương 13-25",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-26",
	shortname = "13-26",
	longname = "Chương 13-26",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-27",
	shortname = "13-27",
	longname = "Chương 13-27",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-28",
	shortname = "13-28",
	longname = "Chương 13-28",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-29",
	shortname = "13-29",
	longname = "Chương 13-29",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-30",
	shortname = "13-30",
	longname = "Chương 13-30",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-31",
	shortname = "13-31",
	longname = "Chương 13-31",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-32",
	shortname = "13-32",
	longname = "Chương 13-32",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-33",
	shortname = "13-33",
	longname = "Chương 13-33",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-34",
	shortname = "13-34",
	longname = "Chương 13-34",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-35",
	shortname = "13-35",
	longname = "Chương 13-35",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-36",
	shortname = "13-36",
	longname = "Chương 13-36",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-37",
	shortname = "13-37",
	longname = "Chương 13-37",
	childOf = 13},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 13-38",
	shortname = "13-38",
	longname = "Chương 13-38",
	childOf = 13},
 
 
	--Light Novel
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Minh họa khác",
	shortname = "Minh họa khác",
	longname = "Minh họa khác",
	childOf = "LN"},
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Illustrations",
	shortname = "Illustrations",
	longname = "Tập 1 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Chương Mở đầu",
	shortname = "Chương Mở đầu",
	longname = "Tập 1 Chương Mở đầu",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 1 Chương 1",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 1 Chương 2",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 chương 3",
	shortname = "chương 3",
	longname = "Tập 1 chương 3",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 1 Chương 4",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 1 Chương 5",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 1 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Tập 1 Chương 6",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 2 Illustrations",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 3 Illustrations",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 4 Illustrations",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 5 Illustrations",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 6 Illustrations",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 7 Illustrations",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7 Illustrations",
	childOf = "LN"},
 
 
	{fullname = "Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 8 Illustrations",
	shortname = "Tập 8",
	longname = "Tập 8 Illustrations",
	childOf = "LN"},
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.