Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Fate/Prototype Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

  --Fulltexts

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1",
  shortname = "Tập 1",
  longname = "Tập 1",
  id = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2",
  shortname = "Tập 2",
  longname = "Tập 2",
  id = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3",
  shortname = "Tập 3",
  longname = "Tập 3",
  id = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4",
  shortname = "Tập 4",
  longname = "Tập 4",
  id = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5",
  shortname = "Tập 5",
  longname = "Tập 5",
  id = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Kịch Bản",
  shortname = "Kịch Bản",
  longname = "Kịch Bản",
  id = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác Thảo",
  shortname = "Phác Thảo",
  longname = "Phác Thảo",
  id = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Drama CDs",
  shortname = "Drama CDs",
  longname = "Fate/Prototype Drama CDs",
  id = 8},

  --Mainpage

  {fullname = "Fate/Prototype",
  mainpage = true},

  --Chapters

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Character Profiles",
  shortname = "Các nhân vật",
  longname = "Giới thiệu nhân vật",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Minh họa",
  shortname = "Minh họa",
  longname = "Minh họa",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Chương 1",
  shortname = "Chương 1",
  longname = "Chương 1",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Chương 2",
  shortname = "Chương 2",
  longname = "Chương 2",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Chương 3",
  shortname = "Chương 3",
  longname = "Chương 3",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Chương 4",
  shortname = "Chương 4",
  longname = "Chương 4",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Chương 5",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Chương 6",
  shortname = "Chương 6",
  longname = "Chương 6",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Phụ Chương",
  shortname = "Phụ Chương",
  longname = "Phụ Chương",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 1 Lời Bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Lời bạt",
  childOf = 1},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Character Profiles",
  shortname = "Các nhân vật",
  longname = "Giới thiệu nhân vật",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Minh họa",
  shortname = "Minh họa",
  longname = "Tập 1 Minh họa",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Chương 1",
  shortname = "Chương 1",
  longname = "Tập 1 Chương 1",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Chương 2",
  shortname = "Chương 2",
  longname = "Tập 1 Chương 2",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Chương 3",
  shortname = "Chương 3",
  longname = "Tập 1 Chương 3",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Chương 4",
  shortname = "Chương 4",
  longname = "Tập 1 Chương 4",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 1 Chương 5",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Chương 6",
  shortname = "Chương 6",
  longname = "Tập 1 Chương 6",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Phụ Chương",
  shortname = "Phụ Chương",
  longname = "Tập 1 Phụ Chương",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 2 Lời Bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Tập 1 Lời bạt",
  childOf = 2},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Minh họa",
  shortname = "Minh họa",
  longname = "Tập 2 Minh họa",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Chương 1",
  shortname = "Chương 1",
  longname = "Tập 2 Chương 1",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Chương 2",
  shortname = "Chương 2",
  longname = "Tập 2 Chương 2",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Chương 3",
  shortname = "Chương 3",
  longname = "Tập 2 Chương 3",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Chương 4",
  shortname = "Chương 4",
  longname = "Tập 2 Chương 4",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 2 Chương 5",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Chương 6",
  shortname = "Chương 6",
  longname = "Tập 2 Chương 6",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Phụ Chương",
  shortname = "Phụ Chương",
  longname = "Tập 2 Phụ Chương",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 3 Lời Bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Tập 2 Lời bạt",
  childOf = 3},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Minh họa",
  shortname = "Minh họa",
  longname = "Tập 4 Minh họa",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Chương 0",
  shortname = "Chương Đầu",
  longname = "Tập 4 Chương Đầu",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Chương 1",
  shortname = "Chương 1",
  longname = "Tập 4 Chương 1",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Chương 2",
  shortname = "Chương 2",
  longname = "Tập 4 Chương 2",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Chương 3",
  shortname = "Chương 3",
  longname = "Tập 4 Chương 3",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Chương 4",
  shortname = "Chương 4",
  longname = "Tập 4 Chương 4",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 4 Chương 5",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Phụ Chương",
  shortname = "Phụ Chương",
  longname = "Tập 4 Phụ Chương",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 4 Lời Bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Tập 4 Lời bạt",
  childOf = 4},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Minh họa",
  shortname = "Minh họa",
  longname = "Tập 5 Minh họa",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Chương 1",
  shortname = "Chương 1",
  longname = "Tập 5 Chương 1",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Chương 2",
  shortname = "Chương 2",
  longname = "Tập 5 Chương 2",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Chương 3",
  shortname = "Chương 3",
  longname = "Tập 5 Chương 3",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Chương 4",
  shortname = "Chương 4",
  longname = "Tập 5 Chương 4",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Chương 5",
  shortname = "Chương 5",
  longname = "Tập 5 Chương 5",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Chương 6",
  shortname = "Chương Cuối",
  longname = "Tập 5 Chương Cuối",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Phụ Chương",
  shortname = "Phụ Chương",
  longname = "Tập 5 Phụ Chương",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Tập 5 Lời Bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Tập 5 Lời bạt",
  childOf = 5},

  {fullname = "Fate/Prototype Mở đầu",
  shortname = "Mở đầu",
  longname = "Mở đầu",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 00",
  shortname = "Cảnh 00",
  longname = "Cảnh 00",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 01",
  shortname = "Cảnh 01",
  longname = "Cảnh 01",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 02",
  shortname = "Cảnh 02",
  longname = "Cảnh 02",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 03",
  shortname = "Cảnh 03",
  longname = "Cảnh 03",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 04",
  shortname = "Cảnh 04",
  longname = "Cảnh 04",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 05",
  shortname = "Cảnh 05",
  longname = "Cảnh 05",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 06",
  shortname = "Cảnh 06",
  longname = "Cảnh 06",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 07",
  shortname = "Cảnh 07",
  longname = "Cảnh 07",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 08",
  shortname = "Cảnh 08",
  longname = "Cảnh 08",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 09",
  shortname = "Cảnh 09",
  longname = "Cảnh 09",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 10",
  shortname = "Cảnh 10",
  longname = "Cảnh 10",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 11",
  shortname = "Cảnh 11",
  longname = "Cảnh 11",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 12",
  shortname = "Cảnh 12",
  longname = "Cảnh 12",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 13",
  shortname = "Cảnh 13",
  longname = "Cảnh 13",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 14",
  shortname = "Cảnh 14",
  longname = "Cảnh 14",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 15",
  shortname = "Cảnh 15",
  longname = "Cảnh 15",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 16",
  shortname = "Cảnh 16",
  longname = "Cảnh 16",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 17",
  shortname = "Cảnh 17",
  longname = "Cảnh 17",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Cảnh 18",
  shortname = "Cảnh 18",
  longname = "Cảnh 18",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Kết thúc",
  shortname = "Kết thúc",
  longname = "Kết thúc",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Lời bạt",
  shortname = "Lời bạt",
  longname = "Lời bạt",
  childOf = 6},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 02",
  shortname = "Phác thảo 02",
  longname = "Phác thảo 02",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 05",
  shortname = "Phác thảo 05",
  longname = "Phác thảo 05",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 06",
  shortname = "Phác thảo 06",
  longname = "Phác thảo 06",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 09",
  shortname = "Phác thảo 09",
  longname = "Phác thảo 09",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 12",
  shortname = "Phác thảo 12",
  longname = "Phác thảo 12",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 13",
  shortname = "Phác thảo 13",
  longname = "Phác thảo 13",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 14",
  shortname = "Phác thảo 14",
  longname = "Phác thảo 14",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 16",
  shortname = "Phác thảo 16",
  longname = "Phác thảo 16",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Phác thảo 18",
  shortname = "Phác thảo 18",
  longname = "Phác thảo 18",
  childOf = 7},

  {fullname = "Fate/Prototype Drama CD",
  shortname = "Drama CD0",
  longname = "Drama CD0",
  childOf = 8},

  {fullname = "Fate/Prototype - Fragments - Drama CD1",
  shortname = "Drama CD1",
  longname = "Drama CD1",
  childOf = 8},

  {fullname = "Fate/Prototype - Fragments - Drama CD2",
  shortname = "Drama CD2",
  longname = "Drama CD2",
  childOf = 8},

  {fullname = "Fate/Prototype - Fragments - Drama CD3",
  shortname = "Drama CD3",
  longname = "Drama CD3",
  childOf = 8},

  {fullname = "Fate/Prototype - Fragments - Drama CD4",
  shortname = "Drama CD4",
  longname = "Drama CD4",
  childOf = 8},

  {fullname = "Fate/Prototype - Fragments - Drama CD5",
  shortname = "Drama CD5",
  longname = "Drama CD5",
  childOf = 8},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.