Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Fate/Strange Fake Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Fate/Strange Fake Full 2008",
    shortname = "Tập 0",
    longname = "Tập 0",
    id = 0},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},

    --Mainpage

    {fullname = "Fate/Strange Fake",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Fate/Strange Fake - Tập 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue00",
    shortname = "Kẻ phản bội",
    longname = "Tập 1 Prologue: Kẻ phản bội",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue01",
    shortname = "Archer",
    longname = "Tập 1 Prologue: Archer",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue02",
    shortname = "Berseker",
    longname = "Tập 1 Prologue: Berseker",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue03",
    shortname = "Assassin",
    longname = "Tập 1 Prologue: Assassin",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue04 full",
    shortname = "Caster",
    longname = "Tập 1 Prologue: Caster",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue05",
    shortname = "Rider",
    longname = "Tập 1 Prologue: Rider",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue06",
    shortname = "Lancer",
    longname = "Tập 1 Prologue: Lancer",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Extra",
    shortname = "Extra",
    longname = "Tập 1 Extra",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Chương 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Prologue07",
    shortname = "Prologue",
    longname = "Tập 1 Prologue 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Commentary",
    shortname = "Lời bình",
    longname = "Tập 1 Lời bình",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 1 Postface",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 1 Lời bạt",
    childOf = 1},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Illustration",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Interlude",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 2 Interlude",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 4",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Tập 2 Chương 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 5",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Tập 2 Chương 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Chương 6",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Tập 2 Chương 6",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Teaser",
    shortname = "Teaser",
    longname = "Tập 2 Teaser",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 2 Afterword",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 2 Lời bạt",
    childOf = 2},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 3 Minh họa",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Extra",
    shortname = "Extra",
    longname = "Tập 3 Extra",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Interlude 1",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 3 Interlude 1",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Prologue08",
    shortname = "Prologue",
    longname = "Tập 3 Prologue 8",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Interlude 2",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 3 Interlude 2",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Chương 7",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Tập 3 Chương 7",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Interlude 3",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 3 Interlude 3",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Chương 8",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Tập 3 Chương 8",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Chương 9",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Tập 3 Chương 9",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Prologue09",
    shortname = "Prologue",
    longname = "Tập 3 Prologue 9",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Interlude 4",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 3 Interlude 4",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Teaser",
    shortname = "Teaser",
    longname = "Tập 3 Teaser",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 3 Afterword",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 3 Lời bạt",
    childOf = 3},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 4 Minh họa",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Interlude 1",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 4 Interlude 1",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Chương 10",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Tập 4 Chương 10",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Interlude 2",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 4 Interlude 2",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Chương 11",
    shortname = "Chương 11",
    longname = "Tập 4 Chương 11",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Interlude 3",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 4 Interlude 3",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Chương 12",
    shortname = "Chương 12",
    longname = "Tập 4 Chương 12",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Interlude 4",
    shortname = "Interlude",
    longname = "Tập 4 Interlude 4",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Chương 13",
    shortname = "Chương 13",
    longname = "Tập 4 Chương 13",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Teaser",
    shortname = "Teaser",
    longname = "Tập 4 Teaser",
    childOf = 4},

    {fullname = "Fate/Strange Fake Tập 4 Afterword",
    shortname = "Lời bạt",
    longname = "Tập 4 Lời bạt",
    childOf = 4},

}