Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Guild no Cheat na Uketsukejou Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    --Mainpage

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 1 Minh họa",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Prologue",
    shortname = "Prologue",
    longname = "Tập 1 Prologue",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 1",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 1 - Part 1",
    shortname = "Chương 1 - Part 1",
    longname = "Tập 1 Chương 1 - Part 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 1 - Part 2",
    shortname = "Chương 1 - Part 2",
    longname = "Tập 1 Chương 1 - Part 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 2",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 2 - Part 1",
    shortname = "Chương 2 - Part 1",
    longname = "Tập 1 Chương 2 - Part 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 2 - Part 2",
    shortname = "Chương 2 - Part 2",
    longname = "Tập 1 Chương 2 - Part 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 2 - Part 3",
    shortname = "Chương 2 - Part 3",
    longname = "Tập 1 Chương 2 - Part 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 2 - Part 4",
    shortname = "Chương 2 - Part 4",
    longname = "Tập 1 Chương 2 - Part 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 2 - Part 5",
    shortname = "Chương 2 - Part 5",
    longname = "Tập 1 Chương 2 - Part 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 1",
    shortname = "Chương 3 - Part 1",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 2",
    shortname = "Chương 3 - Part 2",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 3",
    shortname = "Chương 3 - Part 3",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 4",
    shortname = "Chương 3 - Part 4",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 5",
    shortname = "Chương 3 - Part 5",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 6",
    shortname = "Chương 3 - Part 6",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 7",
    shortname = "Chương 3 - Part 7",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 8",
    shortname = "Chương 3 - Part 8",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 8",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 9",
    shortname = "Chương 3 - Part 9",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 9",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 10",
    shortname = "Chương 3 - Part 10",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 10",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 11",
    shortname = "Chương 3 - Part 11",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 11",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Chapter 3 - Part 12",
    shortname = "Chương 3 - Part 12",
    longname = "Tập 1 Chương 3 - Part 12",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 1 Epilogue",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Side Story - Part 1",
    shortname = "Side Story - Part 1",
    longname = "Tập 1 Side Story - Part 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 1 Side Story - Part 2",
    shortname = "Side Story - Part 2",
    longname = "Tập 1 Side Story - Part 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Minh họa",
    shortname = "Minh họa",
    longname = "Tập 2 Minh họa",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Prologue",
    shortname = "Prologue",
    longname = "Tập 2 Prologue",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 1",
    shortname = "Chương 1 - Part 1",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 1",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 2",
    shortname = "Chương 1 - Part 2",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 2",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 3",
    shortname = "Chương 1 - Part 3",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 4",
    shortname = "Chương 1 - Part 4",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 4",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 5",
    shortname = "Chương 1 - Part 5",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 5",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 6",
    shortname = "Chương 1 - Part 6",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 6",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 7",
    shortname = "Chương 1 - Part 7",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 7",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 8",
    shortname = "Chương 1 - Part 8",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 8",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 9",
    shortname = "Chương 1 - Part 9",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 9",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 10",
    shortname = "Chương 1 - Part 10",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 10",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 11",
    shortname = "Chương 1 - Part 11",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 11",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 12",
    shortname = "Chương 1 - Part 12",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 12",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 13",
    shortname = "Chương 1 - Part 13",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 13",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 14",
    shortname = "Chương 1 - Part 14",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 14",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 15",
    shortname = "Chương 1 - Part 15",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 15",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 1 - Part 16",
    shortname = "Chương 1 - Part 16",
    longname = "Tập 2 Chương 1 - Part 16",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 1",
    shortname = "Chương 2 - Part 1",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 1",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 2",
    shortname = "Chương 2 - Part 2",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 2",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 3",
    shortname = "Chương 2 - Part 3",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 3",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 4",
    shortname = "Chương 2 - Part 4",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 4",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 5",
    shortname = "Chương 2 - Part 5",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 5",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 6",
    shortname = "Chương 2 - Part 6",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 6",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 7",
    shortname = "Chương 2 - Part 7",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 7",
    childOf = 2},
 
    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 2 - Part 8",
    shortname = "Chương 2 - Part 8",
    longname = "Tập 2 Chương 2 - Part 8",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Chapter 3",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Tập 2 Chương 3",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Epilogue",
    shortname = "Epilogue",
    longname = "Tập 2 Epilogue",
    childOf = 2},

    {fullname = "Guild no Cheat na Uketsukejou Vol 2 Side Story",
    shortname = "Side Story",
    longname = "Tập 2 Side Story",
    childOf = 2},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.