Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Gundam Sentinel Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Gundam Sentinel Tập 1",
    shortname = "Toàn tập",
    longname = "Toàn tập",
    id = 1},

    --Mainpage

    {fullname = "Gundam Sentinel",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 0- Mở đầu",
    shortname = "Chương 0",
    longname = "Chương 0",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 01- Cuộc nổi loạn tại Pezun",
    shortname = "Chương 1",
    longname = "Chương 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 02 - Đụng độ",
    shortname = "Chương 2",
    longname = "Chương 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 03 - S Gundam, xuất phát",
    shortname = "Chương 3",
    longname = "Chương 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 04 - Đánh chiếm Pezun",
    shortname = "Chương 4",
    longname = "Chương 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 05 - Giấc mơ về Mặt Trăng",
    shortname = "Chương 5",
    longname = "Chương 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 06 - Bom Logitic",
    shortname = "Chương 6",
    longname = "Chương 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 07 - Đại Bàng Gục Ngã",
    shortname = "Chương 7",
    longname = "Chương 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 08 - Cuộc chiến tại Thành Phố Ayers",
    shortname = "Chương 8",
    longname = "Chương 8",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 09 - Hệ thống gia tốc",
    shortname = "Chương 9",
    longname = "Chương 9",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 10 - Cái bóng của Neo Zeon",
    shortname = "Chương 10",
    longname = "Chương 10",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 11 - Mục tiêu: Penta",
    shortname = "Chương 11",
    longname = "Chương 11",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 12 - Truy đuổi",
    shortname = "Chương 12",
    longname = "Chương 12",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 13 - Ba lần khai hỏa",
    shortname = "Chương 13",
    longname = "Chương 13",
    childOf = 1},

    {fullname = "Gundam Sentinel Chương 14 - Ánh sáng từ Trái Đất (Hết)",
    shortname = "Chương 14",
    longname = "Chương 14",
    childOf = 1},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.