Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Hige Wo Soru Soshite Joshikosei Wo Hiro Link/tài liệu.

return{
    
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	shortname = "Tập 1",
	id = 1},
	
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	shortname = "Tập 2",
	id = 2},
	
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	shortname = "Tập 3",
	id = 3},
	
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	shortname = "Tập 4",
	id = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.",
	mainpage = true},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Minh họa",
	longname = "Tập 1 - Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Mở đầu",
	longname = "Tập 1 - Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 1",
	longname = "Tập 1 - Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 2",
	longname = "Tập 1 - Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 3",
	longname = "Tập 1 - Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 4",
	longname = "Tập 1 - Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 5",
	longname = "Tập 1 - Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 6",
	longname = "Tập 1 - Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 7",
	longname = "Tập 1 - Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 8",
	longname = "Tập 1 - Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 9",
	longname = "Tập 1 - Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 10",
	longname = "Tập 1 - Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 11",
	longname = "Tập 1 - Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 12",
	longname = "Tập 1 - Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 13",
	longname = "Tập 1 - Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 14",
	longname = "Tập 1 - Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 15",
	longname = "Tập 1 - Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 16",
	longname = "Tập 1 - Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Chương 17",
	longname = "Tập 1 - Chương 17",
	shortname = "Chương 17",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Kết Đoạn",
	longname = "Tập 1 - Kết đoạn",
	shortname = "Kết đoạn",
	childOf = 1},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 1 Lời bạt",
	longname = "Tập 1 - Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	childOf = 1},
	
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Minh họa",
	longname = "Tập 2 - Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 1",
	longname = "Tập 2 - Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 2",
	longname = "Tập 2 - Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 3",
	longname = "Tập 2 - Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 4",
	longname = "Tập 2 - Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 5",
	longname = "Tập 2 - Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 6",
	longname = "Tập 2 - Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 7",
	longname = "Tập 2 - Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 8",
	longname = "Tập 2 - Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 9",
	longname = "Tập 2 - Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 10",
	longname = "Tập 2 - Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 11",
	longname = "Tập 2 - Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 12",
	longname = "Tập 2 - Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 13",
	longname = "Tập 2 - Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 14",
	longname = "Tập 2 - Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 15",
	longname = "Tập 2 - Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương 16",
	longname = "Tập 2 - Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Chương kết",
	longname = "Tập 2 - Chương kết",
	shortname = "Chương kết",
	childOf = 2},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 2 Lời bạt",
	longname = "Tập 2 - Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	childOf = 2},
	
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Minh họa",
	longname = "Tập 3 - Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 1",
	longname = "Tập 3 - Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 2",
	longname = "Tập 3 - Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 3",
	longname = "Tập 3 - Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 4",
	longname = "Tập 3 - Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 5",
	longname = "Tập 3 - Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 6",
	longname = "Tập 3 - Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 7",
	longname = "Tập 3 - Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 8",
	longname = "Tập 3 - Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 9",
	longname = "Tập 3 - Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 10",
	longname = "Tập 3 - Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 11",
	longname = "Tập 3 - Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 12",
	longname = "Tập 3 - Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 13",
	longname = "Tập 3 - Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 14",
	longname = "Tập 3 - Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 15",
	longname = "Tập 3 - Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Chương 16",
	longname = "Tập 3 - Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	childOf = 3},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 3 Lời bạt",
	longname = "Tập 3 - Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	childOf = 3},
	
	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Minh họa",
	longname = "Tập 4 - Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 1",
	longname = "Tập 4 - Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 2",
	longname = "Tập 4 - Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 3",
	longname = "Tập 4 - Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 4",
	longname = "Tập 4 - Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 5",
	longname = "Tập 4 - Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 6",
	longname = "Tập 4 - Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 7",
	longname = "Tập 4 - Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 8",
	longname = "Tập 4 - Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 9",
	longname = "Tập 4 - Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 10",
	longname = "Tập 4 - Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 11",
	longname = "Tập 4 - Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 12",
	longname = "Tập 4 - Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 13",
	longname = "Tập 4 - Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 14",
	longname = "Tập 4 - Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Chương 15",
	longname = "Tập 4 - Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	childOf = 4},

	{fullname = "Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hirou Tập 4 Lời bạt",
	longname = "Tập 4 - Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	childOf = 4},
	
}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.