Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Sonako Light Novel Wiki

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Index Link/tài liệu.

return {

	-- The structure of arcs
	arcsStructure = {
		-- Arcs, which include volumes
		{id = "tphv",
		fullname = "Thành phố Học viện",
		including = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
		},
		
		{id = "gpcc",
		fullname = "Ghế phải của Chúa",
		including = {11, 12, 13, "SS 1", 14, 15, 16, "SS 2", 17, 18, 19, 20, 21, 22}
		},

		{id = "oth",
		fullname = "Othinus",
		including = {"NT 1", "NT 2", "NT 3", "NT 4", "NT 5", "NT 6", "NT 7", "NT 8", "NT 9", "NT 10"}
		},
		
		{id = "mt",
		fullname = "Ma Thần",
		including = {"NT 11", "NT 12", "NT 13", "NT 14", "NT 15", "NT 16", "NT 17", "NT 18"}
		},
		
		{id = "cr",
		fullname = "Coronzon",
		including = {"NT 19", "NT 20", "NT 21", "NT 22", "NT 22 R"}
		},
		
		{id = "ct",
		fullname = "Chưa tên",
		including = {"GT 1", "GT 2"}
		},
		
		{id = "sidestories",
		fullname = "Ngoại truyện",
		including = {"TKRSS", "Fanfare" ,"LoveLetterSS", "TKRSS 2", "NTSS", "MisakiSS", "NT17 Bonus", "NT18 Bonus", "NT19 Bonus"}
		},
		
		{id = "parodies",
		fullname = "Ofiicial Parody Stories",
		including = {"Prophecy", "Graduation" ,"KazumaCrossover"}
		},
		-- Grand arcs, which include arcs
		{id = "in",
		fullname = "Toaru Majutsu no Index",
		including = {"tphv", "gpcc"}
		},
		
		{id = "NTin",
		fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index",
		including = {"oth", "mt", "cr"}
		},
		
		{id = "GTin",
		fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index",
		including = {"ct"}
		},
		
		-- Grand-grand arcs, in case
	},
	
	
	-- Fulltexts
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 4",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = 4},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 5",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = 5},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 6",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6",
	id = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 7",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = 7},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 8",
	shortname = "Tập 8",
	longname = "Tập 8",
	id = 8},	
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 9",
	shortname = "Tập 9",
	longname = "Tập 9",
	id = 9},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 10",
	shortname = "Tập 10",
	longname = "Tập 10",
	id = 10},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 11",
	shortname = "Tập 11",
	longname = "Tập 11",
	id = 11},	
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 12",
	shortname = "Tập 12",
	longname = "Tập 12",
	id = 12},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 13",
	shortname = "Tập 13",
	longname = "Tập 13",
	id = 13},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index SS Volume 1",
	shortname = "SS Tập 1",
	longname = "SS Tập 1",
	id = "SS 1"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 14",
	shortname = "Tập 14",
	longname = "Tập 14",
	id = 14},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 15",
	shortname = "Tập 15",
	longname = "Tập 15",
	id = 15},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 16",
	shortname = "Tập 16",
	longname = "Tập 16",
	id = 16},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index SS Volume 2",
	shortname = "SS Tập 2",
	longname = "SS Tập 2",
	id = "SS 2"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 17",
	shortname = "Tập 17",
	longname = "Tập 17",
	id = 17},	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 18",
	shortname = "Tập 18",
	longname = "Tập 18",
	id = 18},
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 19",
	shortname = "Tập 19",
	longname = "Tập 19",
	id = 19},
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 20",
	shortname = "Tập 20",
	longname = "Tập 20",
	id = 20},	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 21 (Full text)",
	shortname = "Tập 21",
	longname = "Tập 21",
	id = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index Volume 22",
	shortname = "Tập 22",
	longname = "Tập 22",
	id = 22},

	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = "NT 1"},		

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = "NT 2"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = "NT 3"},
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 4",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = "NT 4"},	
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 5",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = "NT 5"},	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 6",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6",
	id = "NT 6"},
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 7",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = "NT 7"},	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 8",
	shortname = "Tập 8",
	longname = "Tập 8",
	id = "NT 8"},
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 9",
	shortname = "Tập 9",
	longname = "Tập 9",
	id = "NT 9"},	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 10",
	shortname = "Tập 10",
	longname = "Tập 10",
	id = "NT 10"},
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 11",
	shortname = "Tập 11",
	longname = "Tập 11",
	id = "NT 11"},		

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 12",
	shortname = "Tập 12",
	longname = "Tập 12",
	id = "NT 12"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 13",
	shortname = "Tập 13",
	longname = "Tập 13",
	id = "NT 13"},	
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 14",
	shortname = "Tập 14",
	longname = "Tập 14",
	id = "NT 14"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 15",
	shortname = "Tập 15",
	longname = "Tập 15",
	id = "NT 15"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 16",
	shortname = "Tập 16",
	longname = "Tập 16",
	id = "NT 16"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 17",
	shortname = "Tập 17",
	longname = "Tập 17",
	id = "NT 17"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 18",
	shortname = "Tập 18",
	longname = "Tập 18",
	id = "NT 18"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 19",
	shortname = "Tập 19",
	longname = "Tập 19",
	id = "NT 19"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 20",
	shortname = "Tập 20",
	longname = "Tập 20",
	id = "NT 20"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 21",
	shortname = "Tập 21",
	longname = "Tập 21",
	id = "NT 21"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 22",
	shortname = "Tập 22",
	longname = "Tập 22",
	id = "NT 22"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT Volume 22 Reverve",
	shortname = "Tập 22 R",
	longname = "Tập 22 Reverse",
	id = "NT 22 R"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index GT Volume 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = "GT 1"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index GT Volume 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = "GT 2"},
	
	-- Side Stories
	
	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun SS: Liberal Arts City",
	shortname = "Liberal Arts City",
	longname = "Toaru Kagaku no Railgun SS: Liberal Arts City",
	id = "TKRSS"},
	
		{fullname = "Toaru Jihanki no Fanfare",
	shortname = "Toaru Jihanki no Fanfare",
	longname = "Toaru Jihanki no Fanfare",
	id = "Fanfare"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Love Letter SS",
	shortname = "Love Letter SS ",
	longname = "Toaru Majutsu no Index: Love Letter SS ",
	id = "LoveLetterSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun SS: A Superfluous Story, or A Certain Accident's End",
	shortname = "A Superfluous Story, or A Certain Accident's End",
	longname = "A Superfluous Story, or A Certain Accident's End",
	id = "TKRSS 2"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: New Testament SS",
	shortname = "New Testament SS",
	longname = "New Testament SS",
	id = "NTSS"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Misaki SS",
	shortname = "Shokuhou Misaki Figurine SS",
	longname = "Shokuhou Misaki Figurine SS",
	id = "MisakiSS"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Bonus",
	shortname = "NT17 Bonus",
	longname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Bonus",
	id = "NT17 Bonus"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Bonus",
	shortname = "NT18 Bonus",
	longname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Bonus",
	id = "NT18 Bonus"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Bonus",
	shortname = "NT19 Bonus",
	longname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Bonus",
	id = "NT19 Bonus"},

	-- Parodies
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: A Certain Prophecy Index",
	shortname = "A Certain Prophecy Index",
	longname = "A Certain Prophecy Index",
	id = "Prophecy"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index:Graduation SS",
	shortname = "Graduation SS",
	longname = "A Certain March 201st Volume",
	id = "Graduation"},
	
	{fullname = "Kazuma Crossover",
	shortname = "Kazuma Crossover",
	longname = "Kazuma Crossover",
	id = "KazumaCrossover"},

	-- Mainpage
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index",
	mainpage = true},

	-- Chapters

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 1",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 1 Minh họa",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 1 Mở đầu",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 1 Chương 1",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 1 Chương 2",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 1 Chương 3",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 1 Chương 4",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 1 Phần kết",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 1 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 1 Lời bạt",
	childOf = 1},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 2",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 2 Minh họa",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 2 Mở đầu",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 2 Chương 1",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 2 Chương 2",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 2 Chương 3",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 2 Chương 4",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 2 Phần kết",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 2 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 2 Lời bạt",
	childOf = 2},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 3",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 3 Minh họa",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 3 Mở đầu",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 3 Chương 1",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 3 Chương 2",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 3 Chương 3",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 3 Chương 4",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 3 Phần kết",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 3 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 3 Lời bạt",
	childOf = 3},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 4",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 4 Minh họa",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 4 Mở đầu",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 4 Chương 1",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 4 Chương 2",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 4 Chương 3",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 4 Chương 4",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 4 Phần kết",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 4 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 4 Lời bạt",
	childOf = 4},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 5",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 5 Minh họa",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 5 Mở đầu",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 5 Chương 1",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 5 Chương 2",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 5 Chương 3",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 5 Chương 4",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 5 Phần kết",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 5 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 5 Lời bạt",
	childOf = 5},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 6",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 6 Minh họa",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 6 Mở đầu",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 6 Chương 1",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 6 Chương 2",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 6 Chương 3",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 6 Chương 4",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 6 Phần kết",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 6 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 6 Lời bạt",
	childOf = 6},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 7",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 7 Minh họa",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 7 Mở đầu",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 7 Chương 1",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 7 Chương 2",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 7 Chương 3",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 7 Chương 4",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 7 Phần kết",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 7 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 7 Lời bạt",
	childOf = 7},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 8",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 8 Minh họa",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 8 Mở đầu",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 8 Chương 1",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 8 Chương 2",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 8 Chương 3",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 8 Chương 4",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 8 Phần kết",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 8 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 8 Lời bạt",
	childOf = 8},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 9",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 9 Minh họa",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 9 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 9 Mở đầu",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 9 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 9 Chương 1",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 9 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 9 Chương 2",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 9 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 9 Chương 3",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 9 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 9 Chương 4",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 9 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 9 Lời bạt",
	childOf = 9},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 10",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 10 Minh họa",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 10 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 10 Chương 5",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 10 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Tập 10 Chương 6",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 10 Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Tập 10 Chương 7",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 10 Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Tập 10 Chương 8",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 10 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 10 Phần kết",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 10 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 10 Lời bạt",
	childOf = 10},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 11",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 11 Minh họa",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 11 Mở đầu",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 11 Chương 1",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 11 Chương 2",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 11 Chương 3",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 11 Chương 4",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 11 Chương 5",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 11 Phần kết",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 11 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 11 Lời bạt",
	childOf = 11},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 12",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 12 Minh họa",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 12 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 12 Mở đầu",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 12 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 12 Chương 1",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 12 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 12 Chương 2",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 12 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 12 Chương 3",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 12 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 12 Chương 4",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 12 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 12 Chương 5",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Vol 12 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 12 Lời bạt",
	childOf = 12},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 13",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 13 Minh họa",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Tập 13 Chương 6",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Tập 13 Chương 7",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Tập 13 Chương 8",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	longname = "Tập 13 Chương 9",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	longname = "Tập 13 Chương 10",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 13 Phần kết",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 13 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 13 Lời bạt",
	childOf = 13},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa SS Volume 1",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "SS Tập 1 Minh họa",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "SS Tập 1 Mở đầu",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "SS Tập 1 Chương 1",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "SS Tập 1 Chương 2",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "SS Tập 1 Chương 3",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "SS Tập 1 Chương 4",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "SS Tập 1 Phần kết",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 1 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "SS Tập 1 Lời bạt",
	childOf = "SS 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 14",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 14 Minh họa",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 14 Mở đầu",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 14 Chương 1",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 14 Chương 2",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 14 Chương 3",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 14 Chương 4",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 14 Phần kết",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 14 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 14 Lời bạt",
	childOf = 14},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 15",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 15 Minh họa",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 15 Mở đầu",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 15 Chương 1",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 15 Chương 2",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 15 Chương 3",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 15 Chương 4",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 15 Chương 5",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 15 Phần kết",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 15 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 15 Lời bạt",
	childOf = 15},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 16",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 16 Minh họa",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 16 Mở đầu",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 16 Chương 1",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 16 Chương 2",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 16 Chương 3",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 16 Chương 4",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 16 Phần kết",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 16 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 16 Lời bạt",
	childOf = 16},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa SS Volume 2",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "SS Tập 2 Minh họa",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "SS Tập 2 Chương 1",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "SS Tập 2 Chương 2",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "SS Tập 2 Chương 3",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "SS Tập 2 Chương 4",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "SS Tập 2 Chương 5",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "SS Tập 2 Chương 6",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "SS Tập 2 Chương 7",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "SS Tập 2 Chương 8",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	longname = "SS Tập 2 Chương 9",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	longname = "SS Tập 2 Chương 10",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	longname = "SS Tập 2 Chương 11",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	longname = "SS Tập 2 Chương 12",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	longname = "SS Tập 2 Chương 13",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	longname = "SS Tập 2 Chương 14",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	longname = "SS Tập 2 Chương 15",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	longname = "SS Tập 2 Chương 16",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 17",
	shortname = "Chương 17",
	longname = "SS Tập 2 Chương 17",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 18",
	shortname = "Chương 18",
	longname = "SS Tập 2 Chương 18",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 19",
	shortname = "Chương 19",
	longname = "SS Tập 2 Chương 19",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 20",
	shortname = "Chương 20",
	longname = "SS Tập 2 Chương 20",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 21",
	shortname = "Chương 21",
	longname = "SS Tập 2 Chương 21",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SSVolume2 Chương 22",
	shortname = "Chương 22",
	longname = "SS Tập 2 Chương 22",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - SS Volume 2 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "SS Tập 2 Lời bạt",
	childOf = "SS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 17",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 17 Minh họa",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 17 Mở đầu",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 17 Chương 1",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 17 Chương 2",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 17 Chương 3",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 17 Chương 4",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 17 Phần kết",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 17 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 17 Lời bạt",
	childOf = 17},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 18",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 18 Minh họa",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 18 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 18 Chương 5",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 18 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Tập 18 Chương 6",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 18 Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Tập 18 Chương 7",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 18 Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Tập 18 Chương 8",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 18 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 18 Phần kết",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Vol 18 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 18 Lời bạt",
	childOf = 18},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 19",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 19 Minh họa",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19. Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 19 Mở đầu",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 19 Chương 1",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 19 Chương 2",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 19 Chương 3",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 19 Chương 4",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Hồi kết",
	shortname = "Hồi kết",
	longname = "Tập 19 Hồi kết",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 19: Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 19 Lời bạt",
	childOf = 19},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 20",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 20 Minh họa",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Tuyên Bố Chiến Tranh",
	shortname = "Tuyên Bố Chiến Tranh",
	longname = "Tập 20 : Tuyên Bố Chiến Tranh",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Mở Đầu: Một Bầu Trời Sặc Mùi Thuốc Súng — Shooting Game.",
	shortname = "Mở Đầu",
	longname = "Tập 20 : Mở Đầu: Một Bầu Trời Sặc Mùi Thuốc Súng — Shooting Game.",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 20 Chương 1",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 20 Chương 2",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 20 Chương 3",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 20 Chương 4",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Báo cáo chiến sự",
	shortname = "Báo cáo chiến sự",
	longname = "Tập 20 : Báo cáo chiến sự",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 20: Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 20 Lời bạt",
	childOf = 20},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 21",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 21 Minh họa",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index-Vol 21: Báo cáo chiến sự 2",
	shortname = "Báo cáo chiến sự 2",
	longname = "Tập 21 : Báo cáo chiến sự 2",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 21: Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Tập 21 Chương 5",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 21: Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Tập 21 Chương 6",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 21: Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Tập 21 Chương 7",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 21: Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Tập 21 Chương 8",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 21: Báo cáo chiến sự 3",
	shortname = "Báo cáo chiến sự 3",
	longname = "Tập 21 : Báo cáo chiến sự 3",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 21: Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 21 Lời bạt",
	childOf = 21},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa volume 22",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Tập 22 Minh họa",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Báo cáo chiến sự 4.",
	shortname = "Báo cáo chiến sự 4",
	longname = "Tập 22 : Báo cáo chiến sự 4.",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	longname = "Tập 22 Chương 9",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	longname = "Tập 22 Chương 10",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	longname = "Tập 22 Chương 11",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	longname = "Tập 22 Chương 12",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 22 Phần kết",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Tuyên bố đình chiến",
	shortname = "Tuyên bố đình chiến",
	longname = "Tập 22 : Tuyên bố đình chiến",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index - Tập 22: Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 22 Lời bạt",
	childOf = 22},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 1",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 1 Minh họa",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 1 Mở đầu",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 1 Chương 1",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 1 Chương 2",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 1 Chương 3",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 1 Chương 4",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "NT Tập 1 Chương 5",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 1 Phần kết",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 1 Lời bạt",
	childOf = "NT 1"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 2",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 2 Minh họa",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 2 Mở đầu",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 2 Chương 1",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 2 Chương 2",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 2 Chương 3",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 2 Chương 4",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 2 Phần kết",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 2 Lời bạt",
	childOf = "NT 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 3",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 3 Minh họa",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Mở đầu.",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 3 Mở đầu",
	childOf = "NT 3"},


	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 3 Chương 1",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 3 Chương 2",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 3 Chương 3",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 3 Chương 4",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "NT Tập 3 Chương 5",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 3 Phần kết",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 3 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 3 Lời bạt",
	childOf = "NT 3"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 4",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 4 Minh họa",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Main.01",
	shortname = "Main.01",
	longname = "NT Tập 4 Main.01",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.02",
	shortname = "Sub.02",
	longname = "NT Tập 4 Sub.02",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.03",
	shortname = "Sub.03",
	longname = "NT Tập 4 Sub.03",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.04",
	shortname = "Sub.04",
	longname = "NT Tập 4 Sub.04",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.05",
	shortname = "Sub.05",
	longname = "NT Tập 4 Sub.05",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.06",
	shortname = "Sub.06",
	longname = "NT Tập 4 Sub.06",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Period.07",
	shortname = "Period.07",
	longname = "NT Tập 4 Period.07",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.08",
	shortname = "Sub.08",
	longname = "NT Tập 4 Sub.08",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.09",
	shortname = "Sub.09",
	longname = "NT Tập 4 Sub.09",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.10",
	shortname = "Sub.10",
	longname = "NT Tập 4 Sub.10",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Main.11",
	shortname = "Main.11",
	longname = "NT Tập 4 Main.11",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Main.12",
	shortname = "Main.12",
	longname = "NT Tập 4 Main.12",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.13",
	shortname = "Sub.13",
	longname = "NT Tập 4 Sub.13",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.14",
	shortname = "Sub.14",
	longname = "NT Tập 4 Sub.14",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.15",
	shortname = "Sub.15",
	longname = "NT Tập 4 Sub.15",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.16",
	shortname = "Sub.16",
	longname = "NT Tập 4 Sub.16",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.17",
	shortname = "Sub.17",
	longname = "NT Tập 4 Sub.17",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.18",
	shortname = "Sub.18",
	longname = "NT Tập 4 Sub.18",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.19",
	shortname = "Sub.19",
	longname = "NT Tập 4 Sub.19",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Main.20",
	shortname = "Main.20",
	longname = "NT Tập 4 Main.20",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Period.21",
	shortname = "Period.21",
	longname = "NT Tập 4 Period.21",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.22",
	shortname = "Sub.22",
	longname = "NT Tập 4 Sub.22",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.23",
	shortname = "Sub.23",
	longname = "NT Tập 4 Sub.23",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.24",
	shortname = "Sub.24",
	longname = "NT Tập 4 Sub.24",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.25",
	shortname = "Sub.25",
	longname = "NT Tập 4 Sub.25",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.26",
	shortname = "Sub.26",
	longname = "NT Tập 4 Sub.26",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.27",
	shortname = "Sub.27",
	longname = "NT Tập 4 Sub.27",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.28",
	shortname = "Sub.28",
	longname = "NT Tập 4 Sub.28",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.29",
	shortname = "Sub.29",
	longname = "NT Tập 4 Sub.29",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Main.30",
	shortname = "Main.30",
	longname = "NT Tập 4 Main.30",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Main.31",
	shortname = "Main.31",
	longname = "NT Tập 4 Main.31",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Period.32",
	shortname = "Period.32",
	longname = "NT Tập 4 Period.32",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Sub.33",
	shortname = "Sub.33",
	longname = "NT Tập 4 Sub.33",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Chương.34",
	shortname = "Chương 34",
	longname = "NT Tập 4 Chương.34",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Chương.35",
	shortname = "Chương 35",
	longname = "NT Tập 4 Chương.35",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Chương.36",
	shortname = "Chương 36",
	longname = "NT Tập 4 Chương.36",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Chương.37",
	shortname = "Chương 37",
	longname = "NT Tập 4 Chương.37",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 4 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 4 Lời bạt",
	childOf = "NT 4"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 5",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 5 Minh họa",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 5 Mở đầu",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 5 Chương 1",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 5 Chương 2",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 5 Chương 3",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 5 Chương 4",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 5 Phần kết",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 5 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 5 Lời bạt",
	childOf = "NT 5"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 6",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 6 Minh họa",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 ???",
	shortname = "???",
	longname = "NT Tập 6 ???",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Đêm trước lễ hội",
	shortname = "Đêm trước lễ hội",
	longname = "NT Tập 6 Đêm trước lễ hội",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "NT Tập 6 Chương 5",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "NT Tập 6 Chương 6",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "NT Tập 6 Chương 7",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "NT Tập 6 Chương 8",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 6 Phần kết",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Đêm sau lễ hội",
	shortname = "Đêm sau lễ hội",
	longname = "SS Tập 6 Đêm sau lễ hội",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 6 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 6 Lời bạt",
	childOf = "NT 6"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 7",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 7 Minh họa",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 7 Mở đầu",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 7 Chương 1",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 7 Chương 2",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 7 Chương 3",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 7 Chương 4",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 7 Phần kết",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 7 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 7 Lời bạt",
	childOf = "NT 7"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 8",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 8 Minh họa",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 8 Mở đầu",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 8 Chương 1",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 8 Chương 2",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 8 Chương 3",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 8 Chương 4",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 8 Phần kết",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 8 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 8 Lời bạt",
	childOf = "NT 8"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 9",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 9 Minh họa",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 9 Mở đầu",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "NT Tập 9 Chương 5",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "NT Tập 9 Chương 6",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Chương 6b",
	shortname = "Chương 6b",
	longname = "NT Tập 9 Chương 6b",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Chương 6c",
	shortname = "Chương 6c",
	longname = "NT Tập 9 Chương 6c",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "NT Tập 9 Chương 7",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "NT Tập 9 Chương 8",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 9 Phần kết",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index NT - Vol 9 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 9 Lời bạt",
	childOf = "NT 9"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 10",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 10 Minh họa",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 10 Mở đầu",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 9",
	shortname = "Chương 9",
	longname = "NT Tập 10 Chương 9",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 10",
	shortname = "Chương 10",
	longname = "NT Tập 10 Chương 10",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 11",
	shortname = "Chương 11",
	longname = "NT Tập 10 Chương 11",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 12",
	shortname = "Chương 12",
	longname = "NT Tập 10 Chương 12",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 13",
	shortname = "Chương 13",
	longname = "NT Tập 10 Chương 13",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 14",
	shortname = "Chương 14",
	longname = "NT Tập 10 Chương 14",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 15",
	shortname = "Chương 15",
	longname = "NT Tập 10 Chương 15",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 16",
	shortname = "Chương 16",
	longname = "NT Tập 10 Chương 16",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 17",
	shortname = "Chương 17",
	longname = "NT Tập 10 Chương 17",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 18",
	shortname = "Chương 18",
	longname = "NT Tập 10 Chương 18",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 19",
	shortname = "Chương 19",
	longname = "NT Tập 10 Chương 19",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Chương 20",
	shortname = "Chương 20",
	longname = "NT Tập 10 Chương 20",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 10 Phần kết",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 10 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 10 Lời bạt",
	childOf = "NT 10"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 11",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 11 Minh họa",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 11 Mở đầu",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 11 Chương 1",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 11 Chương 2",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 11 Chương 3",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 11 Chương 4",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 11 Phần kết",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 11 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 11 Lời bạt",
	childOf = "NT 11"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 12",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 12 Minh họa",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 12 Mở đầu",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 12 Chương 1",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 12 Chương 2",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 12 Chương 3",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 12 Chương 4",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 12 Phần kết",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 12 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 12 Lời bạt",
	childOf = "NT 12"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 13",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 13 Minh họa",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 13 Mở đầu",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 13 Chương 1",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 13 Chương 2",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 13 Chương 3",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 13 Chương 4",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 13 Phần kết",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 13 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 13 Lời bạt",
	childOf = "NT 13"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 14",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 14 Minh họa",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 14 Mở đầu",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 14 Chương 1",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 14 Chương 2",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 14 Chương 3",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 14 Chương 4",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 14 Phần kết",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 14 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 14 Lời bạt",
	childOf = "NT 14"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 15",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 15 Minh họa",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 15 Mở đầu",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 15 Chương 1",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 15 Chương 2",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 15 Chương 3",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 15 Chương 4",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "NT Tập 15 Chương 5",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 15 Phần kết",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 15 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 15 Lời bạt",
	childOf = "NT 15"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 16",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 16 Minh họa",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 16 Mở đầu",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 16 Chương 1",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 16 Chương 2",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 16 Chương 3",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 16 Chương 4",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 16 Phần kết",
	childOf = "NT 16"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 16 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 16 Lời bạt",
	childOf = "NT 16"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 17",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 17 Minh họa",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 17 Mở đầu",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 17 Chương 1",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 17 Chương 2",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 17 Chương 3",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 17 Chương 4",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 17 Phần kết",
	childOf = "NT 17"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT Tập 17 Lời bạt",
	childOf = "NT 17"},
	
			{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 18",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 18 Minh họa",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 18 Mở đầu",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 18 Chương 1",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 18 Chương 2",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 18 Chương 3",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 18 Chương 4",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 18 Phần kết",
	childOf = "NT 18"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT 18 Lời bạt",
	childOf = "NT 18"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 ?",
	shortname = "?",
	longname = "NT Tập 18 ?",
	childOf = "NT 18"},
		
			{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 19",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 19 Minh họa",
	childOf = "NT 19"},
	
    {fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Tập trước",
	shortname = "Tập trước",
	longname = "NT Tập 19 Tập trước",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 19 Mở đầu",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 19 Chương 1",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 19 Chương 2",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 19 Chương 3",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 19 Chương 4",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 19 Phần kết",
	childOf = "NT 19"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT 19 Lời bạt",
	childOf = "NT 19"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 ?",
	shortname = "?",
	longname = "NT Tập 19 ?",
	childOf = "NT 19"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 20",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 20 Minh họa",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 20 Mở đầu",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 20 Chương 1",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 20 Chương 2",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 20 Chương 3",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 20 Chương 4",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 20 Phần kết",
	childOf = "NT 20"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT 20 Lời bạt",
	childOf = "NT 20"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 20 ?",
	shortname = "?",
	longname = "NT Tập 20 ?",
	childOf = "NT 20"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 21",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 21 Minh họa",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 21 Mở đầu",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 21 Chương 1",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 21 Chương 2",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 21 Chương 3",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 21 Chương 4",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 21 Phần kết",
	childOf = "NT 21"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 21 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT 21 Lời bạt",
	childOf = "NT 21"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 22",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 22 Minh họa",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 22 Mở đầu",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 22 Chương 1",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 22 Chương 2",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 22 Chương 3",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 22 Chương 4",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 22 Phần kết",
	childOf = "NT 22"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT 22 Lời bạt",
	childOf = "NT 22"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 ?",
	shortname = "?",
	longname = "NT Tập 22 ?",
	childOf = "NT 22"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa NT Volume 22 R",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "NT Tập 22 R Minh họa",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "NT Tập 22 R Mở đầu",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "NT Tập 22 R Chương 1",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "NT Tập 22 R Chương 2",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "NT Tập 22 R Chương 3",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "NT Tập 22 R Chương 4",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "NT Tập 22 R Phần kết",
	childOf = "NT 22 R"},

	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "NT 22 R Lời bạt",
	childOf = "NT 22 R"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 22 R ?",
	shortname = "?",
	longname = "NT Tập 22 R ?",
	childOf = "NT 22 R"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa GT Volume 1",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "GT Tập 1 Minh họa",
	childOf = "GT 21"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "GT Tập 1 Mở đầu",
	childOf = "GT 1"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "GT Tập 1 Chương 1",
	childOf = "GT 1"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "GT Tập 1 Chương 2",
	childOf = "GT 1"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "GT Tập 1 Chương 3",
	childOf = "GT 1"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "GT Tập 1 Chương 4",
	childOf = "GT 1"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "GT Tập 1 Phần kết",
	childOf = "GT 1"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "GT 1 Lời bạt",
	childOf = "GT 1"},
	
		{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Minh họa GT Volume 2",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "GT Tập 2 Minh họa",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "GT Tập 2 Mở đầu",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "GT Tập 2 Chương 1",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "GT Tập 2 Chương 2",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "GT Tập 2 Chương 3",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "GT Tập 2 Chương 4",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "GT Tập 2 Phần kết",
	childOf = "GT 2"},

	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "GT 22 Lời bạt",
	childOf = "GT 22"},
	
	{fullname = "Souyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 2 ?",
	shortname = "?",
	longname = "GT Tập 2 ?",
	childOf = "GT 2"},
	
	-- Side stories
	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Liberal Arts City SS Minh họa",
	childOf = "TKRSS"},
	
	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 1",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 2",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 3",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 4",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 5",
	shortname = "Chương 5",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 5",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 6",
	shortname = "Chương 6",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 6",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 7",
	shortname = "Chương 7",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 7",
	childOf = "TKRSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun: Liberal Art City SS Chương 8",
	shortname = "Chương 8",
	longname = "Liberal Art City SS Chương 8",
	childOf = "TKRSS"},


	{fullname = "Toaru Jihanki no Fanfare",
	shortname = "Toaru Jihanki no Fanfare",
	longname = "Toaru Jihanki no Fanfare",
	childOf = "Fanfare"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Love Letter SS",
	shortname = "Love Letter SS",
	longname = "Toaru Majutsu no Index: Love Letter SS",
	childOf = "LoveLetterSS"},

	{fullname = "Toaru Kagaku no Railgun SS: A Superfluous Story, or A Certain Accident's End",
	shortname = "A Superfluous Story, or A Certain Accident's End",
	longname = "Toaru Kagaku no Railgun SS: A Superfluous Story, or A Certain Accident's End",
	childOf = "TKRSS 2"},

	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: New Testament SS",
	shortname = "New Testament SS",
	longname = "Toaru Majutsu no Index: New Testament SS",
	childOf = "NTSS"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: Misaki SS",
	shortname = "Shokuhou Misaki Figurine SS",
	longname = "Toaru Majutsu no Index: Shokuhou Misaki Figurine SS",
	childOf = "MisakiSS"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Bonus",
	shortname = "NT17 Bonus",
	longname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Bonus",
	childOf = "NT17 Bonus"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Bonus",
	shortname = "NT18 Bonus",
	longname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 18 Bonus",
	childOf = "NT18 Bonus"},
	
	{fullname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Bonus",
	shortname = "NT19 Bonus",
	longname = "Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 19 Bonus",
	childOf = "NT19 Bonus"},

	-- Official parodies
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index: A Certain Prophecy Index",
	shortname = "A Certain Prophecy Index",
	longname = "A Certain Prophecy Index",
	childOf = "Prophecy"},
	
	{fullname = "Toaru Majutsu no Index:Graduation SS",
	shortname = "A Certain March 201st Volume",
	longname = "A Certain March 201st Volume",
	childOf = "Graduation"},
	
	
	{fullname = "Kazuma crossover - Illustration",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Kazuma crossover Minh họa",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Prologue",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Kazuma crossover Mở đầu",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Chap 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Kazuma crossover Chương 1",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Chap 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Kazuma crossover Chương 2",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Chap 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Kazuma crossover Chương 3",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Chap 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Kazuma crossover Chương 4",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Epilogue",
	shortname = "Đoạn kết",
	longname = "Kazuma crossover Đoạn kết",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Chap 5",
	shortname = "A.E.02: Giờ không phải lúc để hứng lên về mấy bộ áo tắm 2.0",
	longname = "Kazuma crossover A.E.02: Giờ không phải lúc để hứng lên về mấy bộ áo tắm 2.0",
	childOf = "KazumaCrossover"},

	{fullname = "Kazuma crossover - Afterword",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Kazuma crossover Lời bạt",
	childOf = "KazumaCrossover"},
	
	{fullname = "Template:Index Link",
	shortname = "Index Link",
	longname = "Template:Index Link",
	childOf = "",
	},
}
Advertisement