Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Isekai shihai no sukiruteika Link/tài liệu.

return {

    --The stucture of arcs
--    arcsStructure = {
--        {id = "",-- Identification given for arc
--        fullname = "", -- Name of arc
--        including = {} -- Id of arcs or volumes to be included in this arc
--        },

    --Fulltexts

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Tập 1",
    shortname = "Tập 1",
    longname = "Tập 1",
    id = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Tập 2",
    shortname = "Tập 2",
    longname = "Tập 2",
    id = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Tập 3",
    shortname = "Tập 3",
    longname = "Tập 3",
    id = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Tập 4",
    shortname = "Tập 4",
    longname = "Tập 4",
    id = 4},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Tập 5",
    shortname = "Tập 5",
    longname = "Tập 5",
    id = 5},

    --Mainpage

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika",
    mainpage = true},

    --Chapters

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 1",
    shortname = "Phần 1",
    longname = "Phần 1",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 2",
    shortname = "Phần 2",
    longname = "Phần 2",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 3",
    shortname = "Phần 3",
    longname = "Phần 3",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 4",
    shortname = "Phần 4",
    longname = "Phần 4",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 5",
    shortname = "Phần 5",
    longname = "Phần 5",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 6",
    shortname = "Phần 6",
    longname = "Phần 6",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 7",
    shortname = "Phần 7",
    longname = "Phần 7",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 8",
    shortname = "Phần 8",
    longname = "Phần 8",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 9",
    shortname = "Phần 9",
    longname = "Phần 9",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 10",
    shortname = "Phần 10",
    longname = "Phần 10",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 11",
    shortname = "Phần 11",
    longname = "Phần 11",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 12",
    shortname = "Phần 12",
    longname = "Phần 12",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 13",
    shortname = "Phần 13",
    longname = "Phần 13",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 14",
    shortname = "Phần 14",
    longname = "Phần 14",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 15",
    shortname = "Phần 15",
    longname = "Phần 15",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 16",
    shortname = "Phần 16",
    longname = "Phần 16",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 17",
    shortname = "Phần 17",
    longname = "Phần 17",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 18",
    shortname = "Phần 18",
    longname = "Phần 18",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 19",
    shortname = "Phần 19",
    longname = "Phần 19",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 20",
    shortname = "Phần 20",
    longname = "Phần 20",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 21",
    shortname = "Phần 21",
    longname = "Phần 21",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 22",
    shortname = "Phần 22",
    longname = "Phần 22",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 23",
    shortname = "Phần 23",
    longname = "Phần 23",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 24",
    shortname = "Phần 24",
    longname = "Phần 24",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 25",
    shortname = "Phần 25",
    longname = "Phần 25",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 26",
    shortname = "Phần 26",
    longname = "Phần 26",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 27",
    shortname = "Phần 27",
    longname = "Phần 27",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 28",
    shortname = "Phần 28",
    longname = "Phần 28",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 29",
    shortname = "Phần 29",
    longname = "Phần 29",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 30",
    shortname = "Phần 30",
    longname = "Phần 30",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 31",
    shortname = "Phần 31",
    longname = "Phần 31",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 32",
    shortname = "Phần 32",
    longname = "Phần 32",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 33",
    shortname = "Phần 33",
    longname = "Phần 33",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 34",
    shortname = "Phần 34",
    longname = "Phần 34",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 35",
    shortname = "Phần 35",
    longname = "Phần 35",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 36",
    shortname = "Phần 36",
    longname = "Phần 36",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 37",
    shortname = "Phần 37",
    longname = "Phần 37",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 38",
    shortname = "Phần 38",
    longname = "Phần 38",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 39",
    shortname = "Phần 39",
    longname = "Phần 39",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 40",
    shortname = "Phần 40",
    longname = "Phần 40",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 41",
    shortname = "Phần 41",
    longname = "Phần 41",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 42",
    shortname = "Phần 42",
    longname = "Phần 42",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 43",
    shortname = "Phần 43",
    longname = "Phần 43",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 44",
    shortname = "Phần 44",
    longname = "Phần 44",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 45",
    shortname = "Phần 45",
    longname = "Phần 45",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 46",
    shortname = "Phần 46",
    longname = "Phần 46",
    childOf = 1},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 47",
    shortname = "Phần 47",
    longname = "Phần 47",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 48",
    shortname = "Phần 48",
    longname = "Phần 48",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 49",
    shortname = "Phần 49",
    longname = "Phần 49",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 50",
    shortname = "Phần 50",
    longname = "Phần 50",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 51",
    shortname = "Phần 51",
    longname = "Phần 51",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 52",
    shortname = "Phần 52",
    longname = "Phần 52",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 53",
    shortname = "Phần 53",
    longname = "Phần 53",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 54",
    shortname = "Phần 54",
    longname = "Phần 54",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 55",
    shortname = "Phần 55",
    longname = "Phần 55",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 56",
    shortname = "Phần 56",
    longname = "Phần 56",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 57",
    shortname = "Phần 57",
    longname = "Phần 57",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 58",
    shortname = "Phần 58",
    longname = "Phần 58",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 59",
    shortname = "Phần 59",
    longname = "Phần 59",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 60",
    shortname = "Phần 60",
    longname = "Phần 60",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 61",
    shortname = "Phần 61",
    longname = "Phần 61",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 62",
    shortname = "Phần 62",
    longname = "Phần 62",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 63",
    shortname = "Phần 63",
    longname = "Phần 63",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 64",
    shortname = "Phần 64",
    longname = "Phần 64",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 65",
    shortname = "Phần 65",
    longname = "Phần 65",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 66",
    shortname = "Phần 66",
    longname = "Phần 66",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 67",
    shortname = "Phần 67",
    longname = "Phần 67",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 68",
    shortname = "Phần 68",
    longname = "Phần 68",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 68 plus",
    shortname = "Phần 68 plus",
    longname = "Phần 68 plus",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 69",
    shortname = "Phần 69",
    longname = "Phần 69",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 70",
    shortname = "Phần 70",
    longname = "Phần 70",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 71",
    shortname = "Phần 71",
    longname = "Phần 71",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 72",
    shortname = "Phần 72",
    longname = "Phần 72",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 73",
    shortname = "Phần 73",
    longname = "Phần 73",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 74",
    shortname = "Phần 74",
    longname = "Phần 74",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 75",
    shortname = "Phần 75",
    longname = "Phần 75",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 76",
    shortname = "Phần 76",
    longname = "Phần 76",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 77",
    shortname = "Phần 77",
    longname = "Phần 77",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 78",
    shortname = "Phần 78",
    longname = "Phần 78",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 79",
    shortname = "Phần 79",
    longname = "Phần 79",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 80",
    shortname = "Phần 80",
    longname = "Phần 80",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 81",
    shortname = "Phần 81",
    longname = "Phần 81",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 82",
    shortname = "Phần 82",
    longname = "Phần 82",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 83",
    shortname = "Phần 83",
    longname = "Phần 83",
    childOf = 2},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 84",
    shortname = "Phần 84",
    longname = "Phần 84",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 85",
    shortname = "Phần 85",
    longname = "Phần 85",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 86",
    shortname = "Phần 86",
    longname = "Phần 86",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 87",
    shortname = "Phần 87",
    longname = "Phần 87",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 88",
    shortname = "Phần 88",
    longname = "Phần 88",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 89",
    shortname = "Phần 89",
    longname = "Phần 89",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 90",
    shortname = "Phần 90",
    longname = "Phần 90",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 91",
    shortname = "Phần 91",
    longname = "Phần 91",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 92",
    shortname = "Phần 92",
    longname = "Phần 92",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 93",
    shortname = "Phần 93",
    longname = "Phần 93",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 94",
    shortname = "Phần 94",
    longname = "Phần 94",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 95",
    shortname = "Phần 95",
    longname = "Phần 95",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 96",
    shortname = "Phần 96",
    longname = "Phần 96",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 97",
    shortname = "Phần 97",
    longname = "Phần 97",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 98",
    shortname = "Phần 98",
    longname = "Phần 98",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 99",
    shortname = "Phần 99",
    longname = "Phần 99",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 100",
    shortname = "Phần 100",
    longname = "Phần 100",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 101",
    shortname = "Phần 101",
    longname = "Phần 101",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 102",
    shortname = "Phần 102",
    longname = "Phần 102",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 103",
    shortname = "Phần 103",
    longname = "Phần 103",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 104",
    shortname = "Phần 104",
    longname = "Phần 104",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 105",
    shortname = "Phần 105",
    longname = "Phần 105",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 106",
    shortname = "Phần 106",
    longname = "Phần 106",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 107",
    shortname = "Phần 107",
    longname = "Phần 107",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 108",
    shortname = "Phần 108",
    longname = "Phần 108",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 109",
    shortname = "Phần 109",
    longname = "Phần 109",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 110",
    shortname = "Phần 110",
    longname = "Phần 110",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 111",
    shortname = "Phần 111",
    longname = "Phần 111",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 112",
    shortname = "Phần 112",
    longname = "Phần 112",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 113",
    shortname = "Phần 113",
    longname = "Phần 113",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 114",
    shortname = "Phần 114",
    longname = "Phần 114",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 115",
    shortname = "Phần 115",
    longname = "Phần 115",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 116",
    shortname = "Phần 116",
    longname = "Phần 116",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 117",
    shortname = "Phần 117",
    longname = "Phần 117",
    childOf = 3},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 118",
    shortname = "Phần 118",
    longname = "Phần 118",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 119",
    shortname = "Phần 119",
    longname = "Phần 119",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 120",
    shortname = "Phần 120",
    longname = "Phần 120",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 121",
    shortname = "Phần 121",
    longname = "Phần 121",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 122",
    shortname = "Phần 122",
    longname = "Phần 122",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 123",
    shortname = "Phần 123",
    longname = "Phần 123",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 124",
    shortname = "Phần 124",
    longname = "Phần 124",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 125",
    shortname = "Phần 125",
    longname = "Phần 125",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 126",
    shortname = "Phần 126",
    longname = "Phần 126",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 127",
    shortname = "Phần 127",
    longname = "Phần 127",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 128",
    shortname = "Phần 128",
    longname = "Phần 128",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 129",
    shortname = "Phần 129",
    longname = "Phần 129",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 130",
    shortname = "Phần 130",
    longname = "Phần 130",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 131",
    shortname = "Phần 131",
    longname = "Phần 131",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 132",
    shortname = "Phần 132",
    longname = "Phần 132",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 133",
    shortname = "Phần 133",
    longname = "Phần 133",
    childOf = 4},


    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 134",
    shortname = "Phần 134",
    longname = "Phần 134",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 135",
    shortname = "Phần 135",
    longname = "Phần 135",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 136",
    shortname = "Phần 136",
    longname = "Phần 136",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 137",
    shortname = "Phần 137",
    longname = "Phần 137",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 138",
    shortname = "Phần 138",
    longname = "Phần 138",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 139",
    shortname = "Phần 139",
    longname = "Phần 139",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 140",
    shortname = "Phần 140",
    longname = "Phần 140",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 141",
    shortname = "Phần 141",
    longname = "Phần 141",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 142",
    shortname = "Phần 142",
    longname = "Phần 142",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 143",
    shortname = "Phần 143",
    longname = "Phần 143",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 144",
    shortname = "Phần 144",
    longname = "Phần 144",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 145",
    shortname = "Phần 145",
    longname = "Phần 145",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 146",
    shortname = "Phần 146",
    longname = "Phần 146",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 147",
    shortname = "Phần 147",
    longname = "Phần 147",
    childOf = 4},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 148",
    shortname = "Phần 148",
    longname = "Phần 148",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 149",
    shortname = "Phần 149",
    longname = "Phần 149",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 150",
    shortname = "Phần 150",
    longname = "Phần 150",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 151",
    shortname = "Phần 151",
    longname = "Phần 151",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 152",
    shortname = "Phần 152",
    longname = "Phần 152",
    childOf = 4},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 153",
    shortname = "Phần 153",
    longname = "Phần 153",
    childOf = 4},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 154",
    shortname = "Phần 154",
    longname = "Phần 154",
    childOf = 4},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 155",
    shortname = "Phần 155",
    longname = "Phần 155",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 156",
    shortname = "Phần 156",
    longname = "Phần 156",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 157",
    shortname = "Phần 157",
    longname = "Phần 157",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 158",
    shortname = "Phần 158",
    longname = "Phần 158",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 159",
    shortname = "Phần 159",
    longname = "Phần 159",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 160",
    shortname = "Phần 160",
    longname = "Phần 160",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 161",
    shortname = "Phần 161",
    longname = "Phần 161",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 162",
    shortname = "Phần 162",
    longname = "Phần 162",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 163",
    shortname = "Phần 163",
    longname = "Phần 163",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 164",
    shortname = "Phần 164",
    longname = "Phần 164",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 165",
    shortname = "Phần 165",
    longname = "Phần 165",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 166",
    shortname = "Phần 166",
    longname = "Phần 166",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 167",
    shortname = "Phần 167",
    longname = "Phần 167",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 168",
    shortname = "Phần 168",
    longname = "Phần 168",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 169",
    shortname = "Phần 169",
    longname = "Phần 169",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 170",
    shortname = "Phần 170",
    longname = "Phần 170",
    childOf = 5},

    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 171",
    shortname = "Phần 171",
    longname = "Phần 171",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 172",
    shortname = "Phần 172",
    longname = "Phần 172",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 173",
    shortname = "Phần 173",
    longname = "Phần 173",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 174",
    shortname = "Phần 174",
    longname = "Phần 174",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 175",
    shortname = "Phần 175",
    longname = "Phần 175",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 176",
    shortname = "Phần 176",
    longname = "Phần 176",
    childOf = 5},
  
    {fullname = "Isekai shihai no sukiruteika:Phần 177",
    shortname = "Phần 177",
    longname = "Phần 177",
    childOf = 5},

}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.