Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Có thể viết tài liệu về mô đun này tại Mô đun:Juuou Mujin no Fafnir Link/tài liệu.

return{
	-- Fulltexts
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 1",
	shortname = "Tập 1",
	longname = "Tập 1",
	id = 1},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 2",
	shortname = "Tập 2",
	longname = "Tập 2",
	id = 2},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 3",
	shortname = "Tập 3",
	longname = "Tập 3",
	id = 3},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 4",
	shortname = "Tập 4",
	longname = "Tập 4",
	id = 4},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 5",
	shortname = "Tập 5",
	longname = "Tập 5",
	id = 5},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 6",
	shortname = "Tập 6",
	longname = "Tập 6",
	id = 6},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 7",
	shortname = "Tập 7",
	longname = "Tập 7",
	id = 7},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 8",
	shortname = "Tập 8",
	longname = "Tập 8",
	id = 8},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 9",
	shortname = "Tập 9",
	longname = "Tập 9",
	id = 9},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 10",
	shortname = "Tập 10",
	longname = "Tập 10",
	id = 10},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11",
	shortname = "Tập 11",
	longname = "Tập 11",
	id = 11},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 12",
	shortname = "Tập 12",
	longname = "Tập 12",
	id = 12},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13",
	shortname = "Tập 13",
	longname = "Tập 13",
	id = 13},

	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel",
	shortname = "Prequel",
	longname = "Tiền truyện",
	id = 0},

	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Ngoại truyện",
	shortname = "Ngoại truyện",
	longname = "Ngoại truyện",
	id = "ss"},

	-- Mainpage
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir",
	mainpage = true},

	-- Chapters
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 01 Minh hoạ",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 01 Mở đầu",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 01 Chương 1",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 01 Chương 2",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 01 Chương 3",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 01 Chương 4",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 01 Phần kết",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Vol 01.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 01 Lời bạt",
	childOf = 01},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 02 Minh hoạ",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 02 Mở đầu",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 02 Chương 1",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 02 Chương 2",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 02 Chương 3",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 02 Chương 4",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 02 Phần kết",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 02.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 02 Lời bạt",
	childOf = 02},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 03 Minh hoạ",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 03 Mở đầu",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 03 Chương 1",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 03 Chương 2",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 03 Chương 3",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 03 Chương 4",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 03 Phần kết",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 03.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 03 Lời bạt",
	childOf = 03},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 04 Minh hoạ",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 04 Mở đầu",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 04 Chương 1",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 04 Chương 2",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 04 Chương 3",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 04 Chương 4",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 04 Phần kết",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 04.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 04 Lời bạt",
	childOf = 04},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 05 Minh hoạ",
	childOf = 05},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 05 Mở đầu",
	childOf = 05},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 05 Chương 1",
	childOf = 05},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 05 Chương 2",
	childOf = 05},


    {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 05 Chương 3",
	childOf = 05},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 05 Chương 4",
	childOf = 05},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 05 Phần kết",
	childOf = 05},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 05.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 05 Lời bạt",
	childOf = 05},
	
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 06 Minh hoạ",
	childOf = 06},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 06 Mở đầu",
	childOf = 06},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 06 Chương 1",
	childOf = 06},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 06 Chương 2",
	childOf = 06},


    {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 06 Chương 3",
	childOf = 06},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 06 Chương 4",
	childOf = 06},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 06 Phần kết",
	childOf = 06},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 06.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 06 Lời bạt",
	childOf = 06},

	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 07 Minh hoạ",
	childOf = 07},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 07 Mở đầu",
	childOf = 07},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 07 Chương 1",
	childOf = 07},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 07 Chương 2",
	childOf = 07},


    {fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 07 Chương 3",
	childOf = 07},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 07 Chương 4",
	childOf = 07},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 07 Phần kết",
	childOf = 07},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 07.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 07 Lời bạt",
	childOf = 07},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 08 Minh hoạ",
	childOf = 08},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 08 Mở đầu",
	childOf = 08},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Tập 08 Chương 1",
	childOf = 08},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Tập 08 Chương 2",
	childOf = 08},	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 3",
	shortname = "Chương 3",
	longname = "Tập 08 Chương 3",
	childOf = 08},


	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Chương 4",
	shortname = "Chương 4",
	longname = "Tập 08 Chương 4",
	childOf = 08},	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 08 Phần kết",
	childOf = 08},	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 08.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 08 Lời bạt",
	childOf = 08},	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 09.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 09 Minh hoạ",
	childOf = 09},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 10.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 10 Minh hoạ",
	childOf = 10},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 11 Minh hoạ",
	childOf = 11},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11.Phần kết",
	shortname = "Phần kết",
	longname = "Tập 11 Phần kết",
	childOf = 11},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 11.Lời bạt",
	shortname = "Lời bạt",
	longname = "Tập 11 Lời bạt",
	childOf = 11},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 12.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 12 Minh hoạ",
	childOf = 12},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 12.Mở đầu",
	shortname = "Mở đầu",
	longname = "Tập 12 Mở đầu",
	childOf = 12},
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Tập 13.Minh hoạ",
	shortname = "Minh hoạ",
	longname = "Tập 13 Minh hoạ",
	childOf = 13},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel.Minh họa",
	shortname = "Minh họa",
	longname = "Prequel Minh họa",
	childOf = 0},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel.Chương 1",
	shortname = "Chương 1",
	longname = "Prequel Chương 1",
	childOf = 0},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir Prequel.Chương 2",
	shortname = "Chương 2",
	longname = "Prequel Chương 2",
	childOf = 0},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 1 Gamers SS",
	shortname = "Gamers SS",
	longname = "Tập 1 Gamers SS",
	childOf = "ss"},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 2 Gamers SS",
	shortname = "Tập 2 Gamers SS",
	longname = "Tập 2 Gamers SS",
	childOf = "ss"},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 3 Gamers SS",
	shortname = "Tập 3 Gamers SS",
	longname = "Tập 3 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
	
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 4 Gamers SS",
	shortname = "Tập 4 Gamers SS",
	longname = "Tập 4 Gamers SS",
	childOf = "ss"},
	
	
	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 5 Gamers SS",
	shortname = "Tập 5 Gamers SS",
	longname = "Tập 5 Gamers SS",
	childOf = "ss"},


	{fullname = "Juuou Mujin no Fafnir:Volume 1 Toranoana SS",
	shortname = "Tập 1 Toranoana SS",
	longname = "Tập 1 Toranoana SS",
	childOf = "ss"},
}
Advertisement